Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020

Kazalo

1941. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020, stran 4250.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na redni seji dne 21. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/20) se v drugem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2020 (v eur)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.468.084
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.951.314
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.292.038
700 Davki na dohodek in dobiček
3.945.001
703 Davki na premoženje
217.573
704 Domači davki na blago in storitve
129.464
71
NEDAVČNI PRIHODKI
659.276
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
350.328
711 Takse in pristojbine
4.521
712 Denarne kazni 
2.840
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.782
714 Drugi nedavčni prihodki
288.805
72
KAPITALSKI PRIHODKI
146.861
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
119.649
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
27.212
73
PREJETE DONACIJE
485
730 Prejete donacije iz domačih virov
485
74
TRANSFERNI PRIHODKI
354.424
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
317.723
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
36.701
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
15.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
15.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44) 
6.065.216
40
TEKOČI ODHODKI 
1.933.516
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
310.107
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.262
402 Izdatki za blago in storitve
1.381.229
403 Plačila domačih obresti
10.298
409 Rezerve
175.071
41
TEKOČI TRANSFERI
2.012.663
410 Subvencije
89.959
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.195.263
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
194.154
413 Drugi tekoči domači transferi
533.287
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.914.066
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.914.066
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
212.520
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
152.284
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
60.236
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–597.132
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
105.467
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
105.467
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–702.599
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
–105.467
XI. NETO FINANCIRANJE
597.132
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
702.599
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0036/2019-4
Cerkno, dne 21. julija 2020
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič