Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020

Kazalo

1940. Odredba o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih, stran 4247.

  
Za izvrševanje 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) v zvezi s prvim odstavkom 21. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19) minister za okolje in prostor izdaja
O D R E D B O 
o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih 
1. člen 
(1) Ta odredba določa začasne prepovedi in omejitve ravnanj v vodotokih Reka in Kožbanjšček ter v njunih pritokih v Goriških brdih, ker ogrožajo obstoj zavarovane vrste primorska podust (Protochondrostoma genei).
(2) Območje začasnih prepovedi in omejitev ravnanj v vodotoku Reke sega od sotočja Imenjščka in Vedrijanščka do državne meje, v vodotoku Kožbanjšček pa od sotočja z Belskim potokom do sotočja z Reko ter vključuje tudi vodotoke, ki se stekajo v vodotoka Reko in Kožbanjšček, ter zgornji tok Kožbanjščka.
(3) Shematsko sta potek vodotokov Reka in Kožbanjšček in območje njunih pritokov iz prejšnjega odstavka prikazana na publikacijski karti v Prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen 
(1) V vodotoku Reke in Kožbanjščka je prepovedano:
1. odstranjevanje lesenih panjev in pragov iz struge,
2. odstranjevanje zarasti na brežini struge,
3. odstranjevanje lesnate obrežne zarasti v širini 5 m od struge,
4. izvajanje posegov, s katerimi bi se uničili tolmuni in razgibanost struge,
5. postavljanje pregrad v vodotok,
6. odstranjevanje naplavin iz struge,
7. odvzemanje vode iz vodotokov,
8. odlov rib, razen intervencijsko ob strokovnem nadzoru Zavoda za ribištvo Slovenije, in
9. izvajati organizirane skupinske rekreacijske aktivnosti v strugi.
(2) Na območju pritokov Reke in Kožbanjščka ter zgornjega toka Kožbanjščka je prepovedano:
1. odvzemanje vode iz vodotokov,
2. vsako ravnanje, ki povzroči nasipanje ali nalaganje zemljine v vodotok in spiranje zemljine dolvodno,
3. odstranjevanje lesnate obrežne zarasti v širini 3 m od struge in
4. odstranjevanje naplavin iz struge.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se na območju začasnih prepovedi in omejitev ravnanj v okviru obvezne gospodarske javne službe, po predhodnem dogovoru z Zavodom Republike Slovenije za naravo in z Zavodom za ribištvo Slovenije, lahko izvedejo ukrepi vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč ter varstva pred škodljivim delovanjem voda.
3. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki izdaje vodnega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te odredbe, se končajo v skladu s to odredbo.
4. člen 
(začetek in prenehanje veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati 27. julija 2020 in velja eno leto.
Št. 007-211/2020
Ljubljana, dne 17. julija 2020
EVA 2020-2550-0041
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor