Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1910. Uredba o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih, stran 4138.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih 
1. člen 
V Uredbi o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – popr., 26/12 in 84/18 – ZIURKOE) se v 1. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 103 z dne 3. 4. 2020, str. 53), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/53/ES),«.
2. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skladiščenje, vključno z začasnim skladiščenjem, in obdelava izrabljenih vozil se morata izvajati v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki ter morata enako kot zbiranje potekati tako, da ni ogroženo zdravje ljudi in ni povzročena škoda okolju ter zlasti:
– ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali živali,
– je brez škodljivih vplivov zaradi hrupa ali vonjav in
– ne vpliva škodljivo na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, ali predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.«.
3. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
(poročanje Komisiji EU) 
Ministrstvo o doseganju ciljev pri ravnanju z izrabljenimi vozili poroča Komisiji EU v skladu z 9. členom Direktive 2000/53/ES.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-20/2020
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EVA 2020-2550-0004
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti