Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1874. Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 4090.

  
Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 11. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12) ter 64. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14) oba v zvezi s 143. členom Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15), sklepov Občinskega sveta Občine Ankaran o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Sklep o ureditvi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču v centru Ankarana (Uradni list RS, št. 44/19), Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« (Uradni list RS, št. 64/19), Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret« (Uradni list RS, št. 52/18), Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« (Uradni list RS, št. 95/20), Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Valdoltra – zahod« (Uradni list RS, št. 95/20), Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Valdoltra – vzhod« (Uradni list RS, št. 95/20), Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« (Uradni list RS, št. 95/20)) ter na podlagi 32. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) župan Občine Ankaran dne 7. 7. 2020 sprejme
S K L E P 
o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
I. JAVNA SLUŽBA 
S tem sklepom se določa način in pogoje izvajanja gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na javnih parkiriščih, kjer je izvajanje gospodarske javne službe uvedeno na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Ankaran ter sklepov župana Občine Ankaran in se po uveljavitvi tega sklepa izvaja na način in pod pogoji, določenimi s tem sklepom.
Na podlagi Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12) gospodarsko javno službo »upravljanje določenih javnih parkirišč« na območju Občine Ankaran izvaja Javno podjetje Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l. (v nadaljevanju: upravljavec parkirišča).
II. PARKIRIŠČA 
Parkirišča na katerih se izvaja javna služba iz I. točke tega sklepa so:
1. parkirišče »v centru Ankarana«
2. parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«
3. parkirišče »Lazaret«
4. parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«
5. parkirišče »Valdoltra – zahod«
6. parkirišče »Valdoltra – vzhod«
7. parkirišče »ŠRP Sv. Katarina«
V tem sklepu uporabljen splošen izraz parkirišča oziroma parkirišče se uporablja za vsa parkirišča iz te točke.
III. UPORABA PARKIRIŠČ 
Uporabniki oziroma vozniki uporabljajo parkirišča na lastno odgovornost. Upravljavec parkirišča in Občina Ankaran nista odgovorna za morebitno škodo, ki bi bila povzročena na vozilu v času, ko je parkirano na parkirišču.
Parkirišča smejo uporabljati osebna vozila, terenska vozila, namenjena osebni uporabi in kombinirana vozila do 3,5 t največje dovoljene mase.
Uporaba parkirišč ni dovoljena bivalnim vozilom (kamperji) in vozilom s prikolico ter kombiniranim vozilom, ki presegajo gabarite označenih parkirnih prostorov, če ni s tem sklepom pri posameznem parkirišču drugače določeno.
Za dostavo v poslovne objekte ob parkiriščih, ne pa tudi za parkiranje, smejo parkirišča uporabljati tudi druga tovorna vozila, če tega ne prepoveduje konkretna prometna signalizacija (na primer omejitve skupne mase ali kategorije vozil ipd.).
Ne glede na omejitve iz drugega do četrtega odstavka te točke se smejo na parkiriščih zadrževati tudi druga vozila javnih služb, intervencijska vozila, vozila državnih organov in vozila organov in služb Občine Ankaran med opravljanjem njihove dejavnosti, pri čemer niso zavezana plačilu parkirnine.
IV. PARKIRNI PROSTORI OZNAČENI ZA INVALIDE 
Parkirne prostore označene za invalide, smejo uporabljati samo vozila označena z veljavno parkirno karto skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) ter je zanje uporaba parkirišča brezplačna razen, če je za posamezno parkirišče s tem sklepom določeno drugače.
V. PLAČILO PARKIRNINE 
Parkirnina se plačuje z nakupom parkirnega listka na parkirnem avtomatu ali na druge načine, določene s tem sklepom (SMS parking, Moneta …).
Parkirnina se plačuje tudi z nakupom splošnega abonmaja, do katerega so upravičeni uporabniki, določeni s tem sklepom.
Šteje se, da ima vozilo s pravilno izpolnjenim in nameščenim pilotnim abonmajem plačano parkirnino.
Po izteku časa, za katerega je parkirni listek kupljen in ki je označen na parkirnem listku, pretečeni veljavnosti abonmaja ali času, ki je določen pri drugačnem plačilu parkirnine (npr. SMS plačilo), se smatra, da je vozilo neupravičeno parkirano na parkirišču.
VI. PARKIRNI LISTEK 
Voznik, ki na parkirišču, na katerem se parkirnina plačuje preko parkirnega avtomata, parkira vozilo na podlagi parkirnega listka, mora takoj po prihodu na parkirišče kupiti parkirni listek na parkirnem avtomatu, postavljenem na parkirišču oziroma v njegovi neposredni bližini, ter ta listek namestiti, postaviti, zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali z notranje strani pritrditi na prednje vetrobransko steklo vozila tako, da je jasno viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
Parkirni listek uporabnik kupi za predvideni čas parkiranja na parkirišču. Parkirni listek mora voznik pridobiti na parkirnem avtomatu ne glede na predviden čas parkiranja oziroma ali se za predvideni čas parkiranja plača parkirnina (brezplačna prva ura).
Voznik, ki na parkirišču parkira vozilo na podlagi abonmaja, mora takoj po prihodu na parkirišče abonma namestiti, postaviti, zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali z notranje strani pritrditi na prednje vetrobransko steklo vozila tako, da je jasno viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
Ne glede na določbe te točke vozniku ni potrebno parkirnega listka ali abonmaja namestiti, postaviti, zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali z notranje strani pritrditi na prednje vetrobransko steklo na parkiriščih, kjer upravljavec parkirišča omogoča plačilo parkirnine preko mobilnega telefona (SMS parking) ali z uporabo drugačnega načina plačila (NFC tehnologije, brezstičnega plačila …), ki ne predvideva izdajo parkirnega listka, če voznik oziroma uporabnik parkirišča parkirnino plača na takšen način.
VII. NAKUP PARKIRNEGA LISTKA – PLAČILO PARKIRNINE 
Nakup parkirnega listka se lahko opravi z gotovino. Upravljavec parkirišča lahko uvede tudi druge načine plačevanja parkirnine (plačilne kartice, kreditne kartice, plačilo preko mobilnega telefona, ipd.), vendar ob upoštevanju okvirov pravic in obveznosti uporabnikov iz tega sklepa.
Pri plačilu z gotovino se omogoči parkiranje za časovni interval izražen v minutah, ki ustreza ceni parkiranja za eno uro, ob upoštevanju v parkirni avtomat dejansko vložene gotovine.
Neuporabljene, v avtomat vložene gotovine, oziroma preplačil ali premalo vložene in zato neuporabljene gotovine, avtomat ne vrača.
VIII. ABONMAJI 
Uporaba parkirišč je možna poleg na podlagi gotovinskega plačila (neabonmajska uporaba parkirišča) tudi na podlagi abonmajev, ki omogočajo parkiranje na določenih javnih parkiriščih ali omogočajo parkiranje določenih kategorij uporabnikov, kot to določa ta sklep.
Na podlagi tega sklepa je možno pridobiti naslednje abonmaje:
– splošni abonma,
– pilotni abonma.
Abonma se glasi na konkretno vozilo, pridobi pa ga lahko upravičena oseba. Iz abonmaja morata biti razvidna registrska številka vozila, za katerega velja abonma, ter datum izteka veljavnosti.
Abonma uporabniku parkirišča ne zagotavlja parkirnega prostora.
Za nabavljeni abonma se izda abonmajska kartica, na kateri je označena registrska številka vozila ter datum izteka veljavnosti.
Abonmajsko kartico mora upravičenec ob uporabi namestiti, postaviti, zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali z notranje strani pritrditi na prednje vetrobransko steklo vozila tako, da je jasno vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
Odstop od navedenih določil je možen samo, če je to posebej določeno s tem sklepom.
Splošni abonma 
Splošni abonma lahko pridobi vsaka oseba za kateri koli osebni avtomobil.
S splošnim abonmajem je možna uporaba vseh javnih parkirišč, za katera je s tem sklepom to določeno ter pod pogoji določenimi s tem sklepom.
Uporabnikom parkirišč se splošni abonma proda po ceni 30 EUR z DDV mesečno. Za vozila v lasti gospodarskih družb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki so v uporabi občanov Občine Ankaran, se splošni abonma proda po tarifi, ki velja za vse ostale uporabnike parkirišč.
Splošni abonma se izda z veljavnostjo enega meseca.
Pilotni abonma 
Za pripravo učinkovitih ukrepov in režimov upravljanja parkirišč Občina Ankaran v letu 2020 v okviru priprave Celostne prometne strategije izvaja meritve zasedenosti in obremenitev javnih občinskih parkirišč z osebnimi vozili prebivalcev Ankarana. V ta namen vsa gospodinjstva v Občini Ankaran brezplačno prejmejo 2 (dva) PILOTNA ABONMAJA oziroma abonmajski kartici Pilotnega abonmaja. Pilotni abonma lahko uporabljajo člani gospodinjstev z območja Občine Ankaran za potrebe parkiranja svojih vozil na vseh parkiriščih iz tega sklepa, če ni v tem sklepu drugače določeno.
Pilotni abonma je veljaven le z vpisano registrsko tablico vozila in podpisom lastnika.
Uporaba pilotnega abonmaja je prostovoljna. Z izpolnitvijo podatkov in podpisom abonmaja lastnik vozila soglaša s pogoji uporabe abonmaja, določenimi s tem sklepom, ter s sodelovanjem v aktivnostih meritev zasedenosti in obremenitev javnih občinskih parkirišč z osebnimi vozili prebivalcev Ankarana. Meritve zasedenosti in obremenitve javnih parkirišč iz prejšnje povedi, zajemajo merjenje števila zasedenosti parkirišč s strani vozil z abonmaji v primerjavi z ostalimi vozili. Dobljeni podatki morajo služiti le za statistično obdelavo in snovanje politike mirujočega prometa, pri tem pa se ne smejo zbirati in obdelovati osebni podatki uporabnikov.
Uporaba abonmaja s strani neupravičenih oseb, njegovo reproduciranje oziroma njegova uporaba v nasprotju z namenom le-tega in pogoji uporabe, predstavlja zlorabo pravice do pilotnega abonmaja ter se sankcionira z odvzemom le-tega.
IX. PODALJŠANJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
V primeru izjemnih potreb in okoliščin, zaradi katerih se pričakuje povečano potrebo po uporabi parkirišča, župan s sklepom, uveljavljenim najmanj 14 dni prej in na primeren način takoj objavljenim na parkirišču, podaljša čas izvajanja javne službe preko okvirov določenih s tem sklepom.
X. OBMOČJA PARKIRANJA 
Obseg parkirišča, število parkirnih mest in prometna ureditev posameznega parkirišča, ki jih določa ta sklep, je razvidna iz grafičnih prilog št. 1 do 7., ki so priloga tega sklepa. Grafične priloge so v analogni obliki hranijo na Občini Ankaran ter so v digitalni obliki objavljene na spletni strani Občine Ankaran.
Parkirišče v centru Ankarana 
Javno parkirišče »v centru Ankarana« se nahaja v centru Ankarana, obsega parcele št. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3 in 1047, vse k.o. Oltra, ima 110 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 1.
Parkirišče je opremljeno s parkirnima avtomatoma, ki omogočata vplačilo zneska parkirnine glede na želeno dolžino parkiranja.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 08.00 do 22.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »v centru Ankarana« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »v centru Ankarana« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »v centru Ankarana« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.
Parkirišče Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče 
Javno parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« se nahaja na območju kopališča Debeli rtič, obsega dele parcel št. 1744/4, 1747/2, 1751/1, 1751/3, 1751/4 in 1754/1, vse k.o. Jernej, in ima 97 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 2 k sklepu.
Parkirišče je opremljeno z vhodno/izhodnim (avtomatska zapornica) ter plačilnim terminalom, ki omogoča vplačilo zneska parkirnine glede na dolžino parkiranja, v skladu s cenikom. Na parkirišču se kontrola vstopa in izstopa vozil na/iz območja parkirišča izvaja z avtomatskimi zapornicami, ki omogočajo avtomatiziran način plačevanja parkirnine s parkirnim listkom. Uporabnik parkirni listek prejme ob vstopu na parkirišče na vhodnem terminalu.
Uporabniku se omogoči plačilo parkirnine s parkirnim listkom pred odhodom iz parkirišča na plačilnem terminalu. S parkirnim listkom uporabnik tako zapusti parkirišče preko izhodnega terminala.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Cena vsake ure parkiranja na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« je 2,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Uporabnik, ki ob odhodu iz parkirišča nima ustreznega parkirnega listka ali pa zlorablja parkirni sistem in pogoje parkiranja, mora na plačilnem terminalu plačati nadomestilo parkirnine ob izgubi parkirnega listka, in sicer v vrednosti 48,00 EUR z DDV.
Parkiranje na javnem parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« z abonmaji ni dovoljeno.
Uporaba parkirnih mest označenih za invalide oziroma parkiranje vozil označenih z veljavno parkirno karto (invalidi) na parkirišču za zapornico je, zaradi tehnične nezmožnosti drugačne ureditve, plačljivo skladno z določili te točke.
Parkirišče Lazaret 
Javno parkirišče »Lazaret« se nahaja na območju Lazareta, obsega parceli št.*385 in 1827/15, vse k. o. Jernej, ima 55 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 3 k sklepu.
Parkirišče je opremljeno s parkirnim avtomatom, ki omogoča vplačilo zneska parkirnine glede na želeno dolžino parkiranja.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »Lazaret« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Lazaret« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »Lazaret« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.
Parkirišče Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče 
Javno parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« se nahaja v Krajinskem parku Debeli rtič, obsega dele parcel št. 1757/9, 1757/11, 1757/12, 1757/17 in 1759/3, vse k. o. Jernej, ima približno 140 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 4 k sklepu.
Parkirišče je opremljeno s parkirnim avtomatom, ki omogoča vplačilo zneska parkirnine glede na želeno dolžino parkiranja.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.
Parkirišče Valdoltra – zahod 
Javno parkirišče »Valdoltra – zahod« se nahaja vzdolž javne poti 680601, obsega dele parcel št. 900/3, 904, 905 in 906, vse k. o. Oltra, ima 29 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 5 k sklepu.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Parkiranje na javnem parkirišču »Valdoltra – zahod« je dovoljeno izključno vozilom označenim z veljavno parkirno karto (invalidom), s splošnim abonmajem ali s pilotnim abonmajem.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Valdoltra – zahod« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkirišče Valdoltra – vzhod
Javno parkirišče »Valdoltra – vzhod« se nahaja na delu parcel št. 1318/2 in 834/2, vse k. o. Oltra, ima 26 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 6 k sklepu.
Parkirišče je opremljeno s parkirnim avtomatom, ki omogoča vplačilo zneska parkirnine glede na želeno dolžino parkiranja.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »Valdoltra – vzhod« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Valdoltra – vzhod« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »Valdoltra – vzhod« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.
Parkirišče ŠRP Sv. Katarina 
Javno parkirišče »ŠRP Sv. Katarina« se nahaja na območju športno rekreacijskega parka Sv. Katarina, obsega dele parcel št. 1219, 1220 in 1357, vse k. o. Oltra, ima približno 63 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 7 k sklepu.
Parkirišče je opremljeno s parkirnim avtomatom, ki omogoča vplačilo zneska parkirnine glede na želeno dolžino parkiranja.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »ŠRP Sv. Katarina« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 2,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Na delu parkirišča vzdolž nogometnega igrišča je omogočeno parkiranje prikolic za plovila, ki pa jih ni dovoljeno parkirati oziroma pustiti na drugih delih parkirišča oziroma parkirnih prostorih.
Parkiranje na javnem parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.
XI. NADZOR NAD PLAČILOM PARKIRNINE 
Nadzor nad primerno uporabo parkirišč in plačilom parkirnine na parkiriščih, kjer se izvaja gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« izvajata občinski prekrškovni organ in upravljavec parkirišča.
Občinski prekrškovni organ izvaja nadzor na podlagi občinskih odlokov in državnih predpisov.
Upravljavec parkirišča oziroma njegovi zaposleni (v nadaljevanju: nadzornik) na parkiriščih, kjer se izvaja javna služba, opravljajo nadzor nad plačevanjem parkirnine.
V primeru, da nadzornik pri opravljanju nadzora nad plačilom parkirnine ugotovi, da je na parkirišču, kjer se izvaja javna služba parkirano vozilo:
– po izteku časa, za katerega je listek kupljen in ki je označen na parkirnem listku ali
– da na vozilu ni nameščen parkirni listek ali
– da je vozilo parkirano na podlagi neveljavnega abonmaja ali po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina (npr. SMS parking, Moneta …), ki ne predvideva izdaje parkirnega listka,
nadzornik na vozilo prilepi, namesti ali pritrdi obvestilo o vložitvi predloga za začetek postopka o prekršku s katerim uporabnika vozila obvesti o ugotovljeni neplačani parkirnini in posledicah ugotovitve.
Z obvestilom voznika pozove k plačilu celodnevne parkirnine, ki se za parkirišča na katerih se izvaja javna služba s tem sklepom določi v višini:
– 24 EUR z DDV za parkirišča, kjer znaša ura parkiranja 1,00 EUR z DDV,
– 48 EUR z DDV za parkirišča, kjer znaša ura parkiranja 2,00 EUR z DDV.
Če voznik v 3 dnevnem roku ne plača celodnevne parkirnine kot je to določeno v izdanem obvestilu, na podlagi prejšnjega odstavka, poda upravljavec parkirišča predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Ankaran za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.
XII. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ 
Upravljavec parkirišča na podlagi sklepov občinskega sveta o uvedbi izbirne lokalne gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« in tega sklepa v sklopu upravljanja javnih parkirišč upravlja in vzdržuje tudi javne površine, javne zelene površine, urbano opremo in javno infrastrukturo, ki se nahaja na območju javnih parkirišč ter krije stroške vzdrževanja in obratovanja.
XIII. RAZVELJAVITEV VELJAVNIH SKLEPOV 
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati naslednji sklepi:
– Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 65/20)
– Sklep o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« (Uradni list RS, št. 64/19),
– Popravek Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 40/19),
– Sklep o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 38/19),
– Sklep o določitvi časovnega obsega delovanja javnega parkirišča v centru Ankarana, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino (Uradni list RS, št. 55/16),
– Sklep o določitvi tarife parkirnine za uporabo javnega parkirišča v centru Ankarana (Uradni list RS, št. 59/15).
XIV. VELJAVNOST SKLEPA 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavi besedilni del tega sklepa, grafične priloge sklepa se v analogni obliki hranijo na Občini Ankaran ter so v digitalni obliki objavljene na spletni strani Občine Ankaran.
Št. 0070-0004/2020
Ankaran, dne 7. julija 2020
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 11, secondo comma, del Decreto sui servizi pubblici economici locali non essenziali “Gestione di alcuni parcheggi pubblici” (Pubblicazioni, n. 45/01, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 1/12) e dell'art. 64 del Decreto sulle strade e superfici pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 8/14) entrambi in combinato disposto con l'art. 143 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 17/15), delle delibere del Consiglio comunale del Comune di Ancarano sull'introduzione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” (Deliberazione di regolamentazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” nel parcheggio “Centro Ancarano” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 44/19), Deliberazione di regolamentazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” nel parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 64/19), Deliberazione di regolamentazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” nel parcheggio “Lazzaretto” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 52/18), Deliberazione di regolamentazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” nel parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio centrale” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 95/20), Deliberazione di regolamentazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” nel parcheggio “Valdoltra – ovest” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 95/20), Deliberazione di regolamentazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” nel parcheggio “Valdoltra – est” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 95/20), Deliberazione di regolamentazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” nel parcheggio “Parco ricreativo e sportivo S. Caterina” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 95/20), ed ai sensi dell'art. 32 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 17/15) il Sindaco del Comune di Ancarano in data 7/7/2020 ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
di esecuzione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” 
I. SERVIZIO PUBBLICO 
Con la presente deliberazione vengono stabiliti metodi e condizioni di prestazione del servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici” su parcheggi pubblici dove la gestione del servizio pubblico di cui sopra è stata introdotta ai sensi delle deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Ancarano e delle deliberazioni del Sindaco del Comune di Ancarano e in seguito all'esecutività della presente deliberazione viene applicato nei modi e nei termini ivi definiti.
Ai sensi del Decreto sui servizi pubblici economici locali non essenziali “gestione di alcuni parcheggi pubblici” (Pubblicazioni, n. 45/01, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/12) il servizio pubblico della gestione di cui in parola viene garantito dall'Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l. (in seguito: gestore del parcheggio).
II. PARCHEGGI 
I parcheggi sui quali viene garantito il servizio pubblico di cui al primo punto della presente deliberazione sono:
1. parcheggio “Centro Ancarano”,
2. parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare”,
3. parcheggio “Lazzaretto”,
4. parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio centrale”,
5. parcheggio “Valdoltra – ovest”,
6. parcheggio “Valdoltra – est”,
7. parcheggio “Parco ricreativo e sportivo S. Caterina”.
Nella presente deliberazione viene utilizzato il termine generico parcheggio ovvero parcheggi per tutti i parcheggi di cui al presente punto.
III. UTILIZZO DEI PARCHEGGI 
Gli utenti ovvero i conducenti utilizzano i parcheggi su propria responsabilità. Il gestore del parcheggio ed il Comune di Ancarano non rispondono di eventuali danni sui veicoli parcheggiati durante la sosta nel parcheggio.
Nei parcheggi possono sostare autoveicoli, fuoristrada destinati ad uso personale e veicoli combinati sino ad un massimo di 3,5 t di massa.
L'utilizzo dei parcheggi non è consentito ad autocaravan (camper) e a veicoli con rimorchio e combinati, che superano le dimensioni dei posti idoneamente contrassegnati, se non stabilito in modo diverso con la presente deliberazione.
Per le consegne negli spazi commerciali, posti vicino al parcheggio, ma non invece per il parcheggio di mezzi, l'utilizzo dei parcheggi è consentito anche ad altri mezzi pesanti, se questo non è espressamente vietato dalla segnaletica stradale (ad esempio limitazioni di massa o categoria di veicoli, ecc.).
Indipendentemente dalle limitazioni di cui ai commi da secondo a quarto del presente punto, nei parcheggi possono sostare anche altri veicoli dei servizi pubblici, di pronto intervento, degli organi di stato e degli organi e servizi del Comune di Ancarano durante lo svolgimento dei servizi, e non hanno l'obbligo di pagare la sosta.
IV. PARCHEGGI PER DISABILI 
I parcheggi per disabili idoneamente contrassegnati possono essere utilizzati solo da veicoli con contrassegno disabili valido ai sensi delle disposizioni della Legge sulle norme in materia di trasporto su strada (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 82/13 – testo ufficialmente rivisto, 69/17 – corr., 68/16, 54/17, 3/18 – dec. CC e 43/19 – ZVoz-1B); la sosta è gratuita a meno che per eventuali singoli parcheggi non sia stabilito diversamente con questa deliberazione.
V. TARIFFE 
La tariffa del parcheggio viene corrisposta con il ritiro del tagliando dal parcometro o in altri modi, stabiliti con questa deliberazione (SMS parking, Moneta, …).
La tariffa può essere corrisposta anche con il pagamento di un abbonamento, che può essere acquisito dagli utenti come indicato nella presente deliberazione.
Si ritiene che un veicolo abbia corrisposto la tariffa dovuta con l'esposizione dell'abbonamento pilota correttamente compilato ed esibito.
Dopo il decorso del tempo per cui è stato acquisito il tagliando, il quale è indicato su quest’ultimo, o dopo la scadenza dell'abbonamento o in seguito al decorso del tempo stabilito con un altro metodo di pagamento della tariffa di sosta (ad esempio pagamento SMS), si ritiene che il veicolo non sia più autorizzato alla sosta.
VI. TAGLIANDO 
Il conducente che parcheggia il veicolo nel parcheggio in cui è previsto il pagamento della sosta per mezzo di un parcometro, che si trova nel parcheggio ovvero in sua diretta vicinanza, è tenuto ad acquistare il tagliando subito dopo aver parcheggiato e poi esibirlo, apporlo, bloccarlo o fissarlo sul cruscotto o affiggerlo dalla parte interna del parabrezza anteriore in modo tale che sia ben visibile e leggibile dall'esterno.
Il tagliando viene acquistato nel parcheggio per il tempo di sosta previsto. Il tagliando deve essere acquistato presso il parcometro indipendentemente dal tempo di sosta previsto ovvero se viene pagato il tempo di sosta previsto (prima ora gratuita).
Il conducente che parcheggia il veicolo nel parcheggio in cui è previsto il pagamento per mezzo di un abbonamento, subito dopo aver parcheggiato deve esibirlo, apporlo, bloccarlo o fissarlo sul cruscotto o affiggerlo dalla parte interna del parabrezza anteriore in modo tale che sia ben visibile e leggibile dall'esterno.
Indipendentemente dalle disposizioni del presente punto il conducente non è tenuto ad apporre, esibire, bloccare o fissare il tagliando ovvero l'abbonamento sul cruscotto o affiggerlo dalla parte interna del parabrezza in parcheggi, in cui il gestore autorizza il pagamento delle soste con telefono cellulare (SMS parking) o con altri metodi di pagamento (tecnologie NFC, wireless …) che non prevedono il rilascio di tagliandi, se l'utente ovvero il conducente dovesse scegliere questo tipo di pagamento.
VII. ACQUISTO TAGLIANDO – PAGAMENTO SOSTA 
L'acquisto del tagliando di sosta può essere fatto in contanti. Il gestore del parcheggio ha facoltà di servirsi anche di altri metodi di pagamento della sosta (bancomat, carta di credito, smartphone, ecc.) ma sempre nell'ambito dei diritti e degli obblighi degli utenti di cui alla presente deliberazione.
Con il pagamento in contanti è permesso sostare per l'intervallo temporale espresso in minuti che corrisponde al prezzo di parcheggio di un'ora ed in considerazione del denaro effettivamente introdotto nel parcometro.
Il contante inserito nel parcometro e non utilizzato ovvero introdotto in eccesso o in difetto, e pertanto non utilizzabile, non viene reso.
VIII. ABBONAMENTI 
L'utilizzo dei parcheggi è consentito con il pagamento in contanti (utilizzo del parcheggio senza abbonamento) ed anche con abbonamenti, con i quali viene autorizzata la sosta in determinati parcheggi pubblici o a determinate categorie di utenti, come definiti nella presente deliberazione.
Ai sensi della presente deliberazione è possibile acquisire i seguenti abbonamenti:
– abbonamento generale,
– abbonamento pilota.
L'abbonamento viene rilasciato per un dato veicolo e può essere acquisito solo dal beneficiario. Sull'abbonamento devono essere espressi chiaramente la targa del veicolo per il quale viene rilasciato l'abbonamento e la data della scadenza di validità.
L'abbonamento non dà diritto all'utilizzatore di disporre di un posto macchina.
Con l'acquisto dell'abbonamento viene rilasciata una tessera, sulla quale sono evidenziate la targa del veicolo e la data di scadenza della validità.
La tessera dell'abbonamento deve essere esibita, apposta, bloccata o fissata dal beneficiario sul cruscotto o affissa dalla parte interna del parabrezza anteriore in modo tale che sia ben visibile e leggibile dall'esterno.
Eventuali scostamenti dalle disposizioni di cui sopra sono possibili solo se stabiliti con la presente deliberazione.
Abbonamento generale 
L'abbonamento generale può essere acquisito da chiunque per qualsiasi autovettura.
Con l'abbonamento generale è possibile utilizzare tutti i parcheggi pubblici identificati con la presente deliberazione alle condizioni ivi stabilite.
Agli utenti dei parcheggi viene venduto mensilmente l'abbonamento al prezzo di euro 30 inclusa IVA. Per i veicoli di proprietà di società, persone giuridiche e liberi imprenditori, che vengono utilizzati dai cittadini del Comune di Ancarano, l'abbonamento viene venduto alla tariffa applicata per tutti gli altri utenti dei parcheggi.
L'abbonamento generale viene rilasciato con validità di un mese.
Abbonamento pilota 
Per preparare delle misure e dei regimi efficaci di gestione dei parcheggi, il Comune di Ancarano nel 2020, nell'ambito della redazione della Strategia dei trasporti integrata, effettua dei rilievi sulla capienza e la disponibilità dei parcheggi comunali pubblici con autovetture dei cittadini di Ancarano. A tal fine tutti nuclei familiari del Comune di Ancarano ricevono 2 (due) ABBONAMENTI PILOTA gratuiti ovvero tessere abbonamento pilota. Gli abbonamenti pilota possono essere utilizzati dai membri dei nuclei familiari del territorio del Comune di Ancarano per poter parcheggiare i propri veicoli in tutti i parcheggi di cui alla presente deliberazione, a meno che in essa non venga stabilito diversamente.
L'abbonamento pilota è valido solo con la firma del proprietario e per il veicolo con la targa indicata sulla tessera.
L'utilizzo dell'abbonamento pilota è facoltativo. Con la compilazione dei dati e la sottoscrizione dell'abbonamento, il proprietario del veicolo conviene con le condizioni di utilizzo dell'abbonamento, stabilite con la presente deliberazione, e accetta di cooperare nelle attività di rilievo della capienza e della disponibilità dei parcheggi comunali pubblici con autovetture dei cittadini di Ancarano. I rilievi della capienza e della disponibilità dei parcheggi pubblici di cui al capoverso precedente comprendono il censimento del numero relativo dei parcheggi occupati da parte di veicoli provvisti di abbonamento a confronto degli altri. I dati così ricavati serviranno per l'elaborazione di statistiche e la redazione di politiche di moderazione del traffico, ma non dovranno essere raccolti e trattati dati personali degli utenti.
L'utilizzo dell'abbonamento da persone non autorizzate, così come la riproduzione e l'utilizzo diverso dai fini e dalle condizioni stabilite, viene considerato abuso del diritto dell'abbonamento pilota e viene sanzionato con il ritiro.
IX. PROROGA SVOLGIMENTO SERVIZIO PUBBLICO 
In caso di necessità e circostanze eccezionali, per le quali si attende un aumento nell'utilizzo del parcheggio, il Sindaco con deliberazione, divenuta esecutiva almeno 14 giorni prima e resa prontamente nota con mezzi idonei nel parcheggio, può prorogare l'esecuzione del servizio pubblico oltre i limiti stabiliti con la presente deliberazione.
X. AREE DI PARCHEGGIO 
Le dimensioni del parcheggio, il numero dei posti e la gestione del traffico di ogni singolo posto definito nella presente deliberazione sono indicati negli allegati grafici recanti nn. da 1 a 7 della presente deliberazione. Gli allegati grafici sono in formato analogico e vengono conservati nel Comune di Ancarano; la pubblicazione in formato digitale è disponibile sul sito del Comune di Ancarano.
Parcheggio “Centro Ancarano” 
Il parcheggio “Centro Ancarano” si trova nel centro di Ancarano, appunto, e comprende le particelle n. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3 e 1047, tutte c.c. Oltra, ha 110 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 1.
Il parcheggio è provvisto di parcometri per il pagamento della tariffa di sosta che dipende dal tempo desiderato di utilizzo.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 08:00 alle 22:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Centro Ancarano” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta l'importo pari a 1,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Centro Ancarano” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Centro Ancarano” è consentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con abbonamento generale e abbonamento pilota.
Parcheggio Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare 
Il parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare” si trova nell'area dello stabilimento balneare Punta Grossa e comprende le particelle n. 1747/2, 1751/1 e 1754/1, tutte c.c. Bartolomeo, dispone di 97 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 2 della presente deliberazione.
Il parcheggio è attrezzato con un terminale di entrata/uscita (sbarra automatica) e con una cassa automatica, con la quale si pagano le soste in base al tempo di parcheggio, in conformità con il tariffario. Nel parcheggio gli accessi e le uscite dei veicoli verso e dall'area di parcheggio vengono regolamentati dalle sbarre automatiche grazie alle quali è possibile pagare presso la cassa automatica la sosta esibendo il tagliando. Il tagliando viene rilasciato all'entrata del parcheggio presso il terminal d'accesso.
Il pagamento della sosta avviene con l'esibizione del tagliando e relativo pagamento alla cassa prima dell'uscita dal parcheggio. Dopo il pagamento è necessario ritirare il tagliando ed esibirlo al momento dell'uscita.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento durante tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
La tariffa per ogni ora di parcheggio nel “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare” è di 2 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
In caso di mancata presentazione del tagliando all'uscita del parcheggio o in caso di abuso del sistema e delle condizioni di parcheggio, l'utente deve corrispondere la somma di euro 48,00 IVA inclusa, in quanto si presume la perdita del tagliando.
Non è consentita la sosta nel parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare” con l'abbonamento.
Ai sensi delle disposizioni della presente deliberazione l'utilizzo dei posti macchina dedicati ai disabili ovvero il parcheggio di veicoli con carta disabili valida (invalidi) nel parcheggio con la sbarra è possibile solo a pagamento per motivi tecnici non modificabili.
Parcheggio Lazzaretto 
Il parcheggio pubblico “Lazzaretto” si trova nell'area di Lazzaretto e comprende le particelle n. *385 e 1827/15, tutte c.c. Bartolomeo, dispone di 55 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 3 della presente deliberazione.
Il parcheggio è provvisto di parcometro per il pagamento della tariffa di sosta e dipende dal tempo desiderato di utilizzo.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Lazzaretto” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta l'importo pari a 1,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Lazzaretto” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Lazzaretto” è consentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con abbonamento generale e abbonamento pilota.
Parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio centrale” 
Il parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio centrale” si trova nell'area del Parco naturale Punta Grossa e comprende le particelle n. 1757/9, 1757/11, 1757/12, 1757/17 e 1759/3, tutte c.c. Bartolomeo, dispone di circa 140 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 4 della presente deliberazione.
Il parcheggio è provvisto di parcometro per il pagamento della tariffa di sosta e dipende dal tempo desiderato di utilizzo.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio »Parco naturale Punta Grossa – parcheggio centrale« senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta l'importo pari a 1,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio centrale” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio centrale” è consentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con abbonamento generale e abbonamento pilota.
Parcheggio “Valdoltra – ovest” 
Il parcheggio pubblico “Valdoltra – ovest” si trova lungo la strada pubblica 680601, e comprende parti delle particelle n. 900/3, 904, 905 e 906, tutte in c.c. Oltra, dispone di 29 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 5 della presente deliberazione.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
La sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – ovest” è consentita solo a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con abbonamento generale e con abbonamento pilota.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – ovest” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
Parcheggio “Valdoltra – est” 
Il parcheggio pubblico “Valdoltra – est” si trova in parte sulle particelle n. 1318/2 e 834/2, tutte in c.c. Oltra, dispone di 26 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 6 della presente deliberazione.
Il parcheggio è provvisto di parcometro per il pagamento della tariffa di sosta e dipende dal tempo desiderato di utilizzo.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Valdoltra – est” senza abbonamento gli utenti devono corrispondere per ogni ora di sosta l'importo di 1,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – est” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – est” è consentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con abbonamento generale e abbonamento pilota.
Parcheggio Parco ricreativo e sportivo S. Caterina 
Il parcheggio pubblico “Parco ricreativo e sportivo S. Caterina” si trova nell'area del parco ricreativo e sportivo di S. Caterina e comprende parti delle particelle n. 1219, 1220 e 1357, tutte c. c. Oltra, dispone di circa 63 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 7 della presente deliberazione.
Il parcheggio è provvisto di parcometro per il pagamento della tariffa di sosta e dipende dal tempo desiderato di utilizzo.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Parco ricreativo e sportivo S. Caterina” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta l'importo pari a 2,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Parco ricreativo e sportivo S. Caterina” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
Nella parte di parcheggio lungo il campo da calcio è autorizzata la sosta di rimorchi per natanti, che però non possono essere parcheggiati ovvero lasciati in altri posti del parcheggio ovvero delle aree di parcheggio.
Il parcheggio pubblico “Parco ricreativo e sportivo S. Caterina” è consentito anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con abbonamento generale e abbonamento pilota.
XI. VIGILANZA SUI PAGAMENTI 
La vigilanza sull'utilizzo dei parcheggi e sui pagamenti delle soste, dove viene prestato il servizio pubblico di “gestione di alcuni parcheggi pubblici”, viene garantita dall'organo sanzionatore comunale e dal gestore dei parcheggi.
L'organo sanzionatore comunale vigila in conformità con le decisioni comunali e le norme nazionali.
Il gestore del parcheggio ovvero i suoi dipendenti (d'ora innanzi: controllori) controllano i parcheggi dove viene garantito il servizio pubblico e verificano anche i pagamenti delle soste.
Nel caso il controllore, durante lo svolgimento della vigilanza dei pagamenti delle soste nel parcheggio in cui viene garantito il servizio pubblico, dovesse accertare che un veicolo sia parcheggiato:
– dopo il decorso del tempo per il quale è stato acquistato il tagliando ed indicato sul biglietto o
– sul quale non è stato apposto alcun tagliando o
– è stato parcheggiato con un abbonamento non valido oppure dopo il decorso del tempo per il quale è stata pagata la sosta (ad esempio SMS parking, Moneta …) per la quale non era prevista l'erogazione del tagliando,
provvede ad affiggere, apporre o fissare sul veicolo una comunicazione di avviso di violazione con la quale dà notizia all'utilizzatore del veicolo dell'accertamento del mancato pagamento e delle conseguenze di tale accertamento.
Con tale avviso intima al conducente il pagamento della tariffa giornaliera che, per i parcheggi nei quali viene garantito il servizio pubblico, viene stabilito con la presente deliberazione pari a:
– 24 euro IVA inclusa per i parcheggi la cui tariffa oraria ammonta a 1,00 euro con IVA,
– 48 euro IVA inclusa per i parcheggi la cui tariffa oraria ammonta a 2,00 euro con IVA.
Nel caso il conducente non dovesse corrispondere il pagamento della tariffa giornaliera entro un termine di 3 gg. come stabilito nella comunicazione, ai sensi del procedente comma, il gestore del parcheggio invia richiesta di avvio di procedimento per violazione, in qualità di danneggiato, all'organo sanzionatore di competenza nel Comune di Ancarano.
XII. GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI 
Il gestore del parcheggio ai sensi delle deliberazioni del Consiglio comunale in merito ai servizi pubblici economici locali non essenziali “gestione di alcuni parcheggi pubblici” e della presente deliberazione nell'ambito della gestione dei parcheggi pubblici gestisce e mantiene anche superfici pubbliche e verdi, arredo urbano e infrastrutture pubbliche che si trovano nell'area dei parcheggi di cui sopra e copre le spese di manutenzione e funzionamento.
XIII. REVOCA DELLE PRECEDENTI DELIBERAZIONI IN VIGORE 
Con l'esecutività della presente deliberazione cessa la vigenza delle seguenti deliberazioni:
– Delibera su modifica e integrazione della Deliberazione di definizione del regime operativo dettagliato del parcheggio pubblico “Lazzaretto” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 65/20),
– Delibera sulla definizione del regime operativo dettagliato del parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 64/19),
– Modifica della Delibera sulla definizione del regime operativo dettagliato del parcheggio pubblico “Lazzaretto” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 40/19),
– Delibera sulla definizione del regime operativo dettagliato del parcheggio pubblico “Lazzaretto” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 38/19),
– Deliberazione sull'utilizzo temporale del parcheggio pubblico nel centro di Ancarano con soste a pagamento (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 55/16),
– Deliberazione di individuazione delle tariffe per l'utilizzo del parcheggio pubblico nel centro di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 59/15).
XIV. VALIDITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia viene pubblicata la parte testuale della presente deliberazione, gli allegati grafici della predetta sono in formato analogico e vengono conservati nel Comune di Ancarano; la pubblicazione in formato digitale è disponibile sul sito del Comune di Ancarano.
N. 0070-0004/2020
Ancarano, 7 luglio 2020
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik

AAA Zlata odličnost