Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020

Kazalo

1856. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica za leto 2020, stran 4008.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJFin 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni seji dne 9. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica za leto 2020 
1. člen 
V 1. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se spremeni tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin kontov.
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Rebalans1
Skupina/Podskupina kontov
2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.791.695
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.534.596
70 DAVČNI PRIHODKI 
9.514.758
700 Davki na dohodek in dobiček 
8.130.650
703 Davki na premoženje 
1.201.300
704 Domači davki na blago in storitve 
182.808
706 Drugi davki 
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
2.019.839
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
1.480.589
711 Takse in pristojbine 
9.000
712 Globe in druge denarne kazni 
56.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
474.150
72 KAPITALSKI PRIHODKI 
422.207
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
275.115
721 Prihodki od prodaje zalog 
3.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgo sredstev 
144.092
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 
834.891
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
834.891
741 Prejeta sredstva iz držav. pror. iz sredstev proračuna EU 
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
12.885.355
40 TEKOČI ODHODKI 
3.313.397
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
653.703
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
101.320
402 Izdatki za blago in storitve 
2.243.374
403 Plačila domačih obresti 
80.000
409 Rezerve 
235.000
41 TEKOČI TRANSFERI 
5.338.735
410 Subvencije 
338.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.774.248
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
565.341
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.661.146
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.911.323
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.911.323
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
321.900
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 
180.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
141.900
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–93.660
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA DELEŽEV
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN KAP. DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
500.000
50 ZADOLŽEVANJE
500.000
500 Domače zadolževanje 
500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
530.909
55 ODPLAČILA DOLGA
530.909
550 Odplačila domačega dolga 
530.909
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–124.569
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
–30.909
XI. NETO FINANCIRANJE
93.660
Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta
124.569
2. člen 
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2020 ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2020
Cerknica, dne 9. julija 2020
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar