Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020

Kazalo

1852. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2019, stran 4005.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Borovnica za leto 2019 
1. člen 
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2019 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Proračun Občine Borovnica za leto 2019 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupinakontov/Konto 
Realizacija 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.085.390
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.575.795
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.833.790
700
Davki na dohodek in dobiček
2.532.990
703
Davki na premoženje
264.503
704
Domači davki na blago in storitve
36.197
706
Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
742.005
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
574.844
711
Takse in pristojbine
4.550
712
Globe in druge denarne kazni
39.869
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.792
714
Drugi nedavčni prihodki
119.950
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
136.353
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
76.300
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
60.053
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
300
730
Prejete donacije iz domačih virov
300
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
372.942
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
183.497
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
189.445
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.222.412
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
987.616
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
205.792
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.292
402
Izdatki za blago in storitve
722.861
403
Plačila domačih obresti
13.459
409
Rezerve
8.212
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.842.438
410
Subvencije
129.830
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.186.664
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
137.465
413
Drugi tekoči domači transferi
388.479
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.267.918
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.267.918
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
124.441
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
36.081
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
88.360
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) (I.-II.)
137.022
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
122.242
55
ODPLAČILA DOLGA
122.424
550
Odplačila domačega dolga
122.424
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–259.446
X.
NETO ODPLAČILO DOLGA (VII.-VIII.)
–122.424
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
137.022
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
478.765
4. člen 
Presežek odhodkov nad prihodki, v znesku 259.446 EUR, se prenese v proračun za leto 2020.
5. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2020-1
Borovnica, dne 30. marca 2020
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost