Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2020 z dne 6. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2020 z dne 6. 7. 2020

Kazalo

1721. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2019, stran 3735.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 12. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-63/2020
Celje, dne 23. junija 2020
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot