Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1490. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 3293.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva, podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov in podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba za ukrep in podukrepa iz prejšnjega odstavka določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, splošne in skupne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/531 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
9. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
10. Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, o določitvi nekaterih vrst pomoči na kmetijskem, gozdarskem in podeželskem območju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU) in
11. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 403 z dne 9. 11. 2018, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje).
(3) Ta uredba določa tudi odstopanja glede obdobja upravičenosti stroškov za izvajanje Uredbe (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/558/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v 14. točki kratica »MKGP« nadomesti z besedilom »Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP)«.
Na koncu 24. točke se pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi 25. in 26. točka, ki se glasita:
»25. odvzemni objekt je črpališče, vodnjak ali objekt za odvzem vode iz akumulacije;
26. sredstvo elektronske identifikacije je sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja.«.
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(vrste ukrepov, podukrepov in operacij) 
S to uredbo se ureja:
1. v okviru ukrepa naložbe v osnovna sredstva iz 17. člena Uredbe 1305/2013/EU izvajanje podukrepov:
a) podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva;
b) podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov;
c) podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva, z naslednjimi vrstami operacij:
– izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih,
– gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom,
– tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom,
– ureditev gozdne infrastrukture;
2. v okviru podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz 26. člena Uredbe 1305/2013/EU izvajanje operacij:
– naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa,
– naložbe v pred-industrijsko predelavo lesa;
3. izvajanje podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti iz točke (b) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
4. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam (ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev ZNS ter nakup namakalne opreme) in naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah (ureditev hmeljišč);«.
V 5. točki se besedilo »(ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme)« nadomesti z besedilom »(ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij in nakup pripadajoče opreme, nakup in postavitev mobilnih objektov in pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil ter nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika)«.
Na koncu 6. točke se beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Na koncu 7. točke se pika nadomesti s podpičjem ter dodajo nove 8., 9. in 10. točka, ki se glasijo:
»8. naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka iz predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: območje pojavljanja medveda in volka);
9. naložbe v nakup in postavitev ograje, ki preprečuje stike prašičev z divjimi prašiči v skladu s predpisom, ki ureja biovarnostne ukrepe, ter
10. naložbe v ureditev zbirnih centrov, skladišč, hladilnic, pakirnih linij in nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja priprava primarnih kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev, zadruge oziroma skupine kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe za namen prve prodaje v skladu z 12. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.«.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka, imajo majhno udeležbo na trgu in šele z naložbo iz tega podukrepa postanejo gospodarsko vitalna. Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev so naložbe do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti;«.
Pod 2 se:
– v točki č) beseda »ter« nadomesti z vejico,
– v točki d) v deveti alineji podpičje nadomesti z vejico,
– za točko d) dodata novi točki e) in f), ki se glasita:
»e) zaščita domačih živali oziroma gojenje divjadi na območjih pojavljanja medveda in volka ter
f) zaščita prašičev pred divjimi prašiči;«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naložbe iz 1. do 9. točke prvega odstavka tega člena se izvajajo kot individualne naložbe, ki jih izvaja nosilec posameznega kmetijskega gospodarstva, ali kolektivne naložbe, ki jih izvajajo subjekti iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe, razen naložb v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega odstavka tega člena, ki se lahko izvajajo samo kot individualne naložbe, ki jih izvaja nosilec posameznega kmetijskega gospodarstva. Naložbe iz 10. točke prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo samo kot kolektivne naložbe, ki jih izvajajo subjekti iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe.«.
5. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku kratica »RTG« nadomesti s kratico »RKG«.
V dvanajstem odstavku se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. vloži poročilo na ARSKTRP, kot to določata 11. točka prvega odstavka 27. člena in 103. člen te uredbe;«.
6. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku v 4. točki besedilo »(zemeljska dela)« nadomesti z besedilom »(odstranitev nasada in zemeljska dela)«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča (odstranitev nasada in zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev ter nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo. Če gre za naložbo v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, se priznajo stroški v višini, ki ustreza površini uničenih rastlin hmelja, vendar največ do višine, ki ustreza površini GERK_PID iz zapisnika iz 3. točke tretjega odstavka 15. člena te uredbe. Kot obnova hmeljišča se šteje:
– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni oziroma pozebo,
– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma z različnimi kloni iste sorte, s sortnega seznama hmelja, ki ga izda UVHVVR,
– sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.),
– obnova hmeljskih žičnic,
– postavitev ograj za zaščito pred divjadjo;«.
V 9. točki se besedilo »(zemeljska dela)« nadomesti z besedilom »(odstranitev nasada in zemeljska dela)«.
V 10. točki se za besedo »elektromreže« doda besedilo »(visoke premične varovalne elektromreže in druge premične elektromreže)«.
Za 17. točko se doda nova 18. točka, ki se glasi:
»18. stroški nakupa in postavitve ograj za zaščito prašičev pred divjimi prašiči;«.
Dosedanji 18. in 19. točka postaneta 19. in 20. točka.
7. člen 
V 10. členu se v 5. točki napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »predložiti mora poslovni načrt, katerega vsebina se podrobneje opredeli v javnem razpisu, in v katerem izkaže:«.
Na koncu 7. točke se podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Pogoj iz te točke se ne uporablja, če gre za naložbo iz druge alineje 98.a člena te uredbe;«.
Na koncu 9. točke se podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Pogoj iz te točke se ne uporablja, če gre za naložbo iz druge alineje 98.a člena te uredbe;«.
V 12. točki se besedilo »za obdobje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2028«.
V 23. točki se za besedo »uredbe« dodata vejica in besedilo »razen če gre za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe«.
8. člen 
V 11. členu se v 2. točki besedilo »objave javnega razpisa« nadomesti z besedilom »vložitve vloge na javni razpis«.
9. člen 
V 12. členu se na koncu 2. točke podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za naložbo iz 10. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, mora biti iz poslovnega načrta razvidno tudi, da je naložba namenjena prvi prodaji primarnih kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem, pri čemer se prva prodaja prodajnim posrednikom ali predelovalcem opredeli z javnim razpisom;«.
10. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku v 3. točki črta besedilo »ali izjemnih pojavov, ki se sofinancirajo v skladu z drugimi predpisi«.
4. točka se črta.
Dosedanje 5. do 9. točka postanejo 4. do 8. točka.
V drugem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. pri naložbah v postavitev oziroma obnovo hmeljišča je dovoljeno saditi le certificirane sadike v skladu s pravilnikom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, razen pri naložbi iz tretjega odstavka tega člena, pri kateri je dovoljeno saditi le certificirane sadike A.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah so upravičene do podpore, če so poleg pogojev iz 10. člena te uredbe in 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
1. upravičencu je v obdobju, ki se določi v javnem razpisu, izdana odločba inšpektorja UVHVVR o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, s katero je odrejeno uničenje okuženih rastlin hmelja;
2. sestavljen je zapisnik pristojnega inšpektorja o izvedenih ukrepih iz odločbe iz prejšnje točke;
3. uničenih je najmanj 30 odstotkov rastlin hmelja, pri čemer se upošteva število vseh rastlin hmelja na hmeljiščih, ki jih je imelo v uporabi kmetijsko gospodarstvo na dan izdaje prve izdane odločbe iz 1. točke tega odstavka, kar je razvidno iz RKG. Pri ugotavljanju deleža uničenih rastlin hmelja se upoštevajo vse uničene rastline na hmeljiščih, ki jih je imelo v uporabi kmetijsko gospodarstvo na dan izdaje prve izdane odločbe iz 1. točke tega odstavka, kar se ugotavlja na podlagi enega ali več zapisnikov iz prejšnje točke oziroma zapisnika inšpektorja o ugotovljenem dodatnem uničenju rastlin hmelja;
4. če je iz načrta kmetijskega zemljišča iz 6. točke prvega odstavka tega člena razvidno, da bo upravičenec uničil večje število rastlin hmelja, kot je razvidno iz zapisnika ob vložitvi vloge na javni razpis, mora biti zapisnik o dodatnem uničenju rastlin hmelja po vložitvi vloge na javni razpis izdelan najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa;
5. izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah se izvede kot:
– obnova hmeljišča na GERK_PID iz zapisnika iz 3. točke tega odstavka oziroma
– postavitev hmeljišča na drugih zemljiščih, ki jih ima v uporabi nosilec kmetijskega gospodarstva, in
6. upravičenec lahko na podlagi istega zapisnika iz 3. točke tega odstavka uveljavlja podporo le enkrat.«.
11. člen 
V 16. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. imeti morajo pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja ali drug akt, iz katerega je razvidna uvedba namakalnega sistema, če gre za postavitev rastlinjaka na zemljišče, ki je po namenski rabi kmetijsko zemljišče;«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če gre za postavitev rastlinjaka na zemljišče, ki po namenski rabi ni kmetijsko zemljišče, morajo upravičenci poleg pogojev iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka:
1. vlogi na javni razpis priložiti načrt namakanja v rastlinjaku v skladu s prilogo 11, ki je sestavni del te uredbe,
2. imeti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov, če gre za naložbo na območju varovanja in omejitev po posebnih predpisih, in
3. imeti najpozneje do zaključka naložbe rastlinjak opremljen z vodomerom.«.
12. člen 
V 17. členu se v 1. točki besedilo »predpisi, ki urejajo dobrobit živali« nadomesti z besedilom »pravilnikom, ki ureja zaščito rejnih živali«.
V 5. točki se besedilo »9. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe« nadomesti z besedilom »3. ali 8. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, razen za naložbe iz 8. točke tega člena«.
V 6. in 7. točki se besedilo »9. točke prvega odstavka 7. člena« nadomesti z besedilom »3. ali 8. točke prvega odstavka 5. člena«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. če gre za naložbo v visoke premične varovalne elektromreže na območjih pojavljanja medveda in volka, mora biti upravičenec v letu vložitve vloge na javni razpis vključen v operacijo Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, zahteva KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami, v okviru ukrepa kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. ne glede na prejšnjo točko je upravičen do podpore za naložbo v ureditev hlevov na tekoče frakcije, če kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec je upravičenec, ne presega 170 kg letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil na ha kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se upoštevajo kmetijske površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu, ki so zunaj najožjega vodovarstvenega območja, določenega s predpisom Vlade Republike Slovenije, ki ureja vodovarstvena območja.«.
13. člen 
V 23. členu se v 2. točki besedilo »18. točke« nadomesti z besedilom »19. točke«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa lahko upravičenec uveljavlja do vrednosti, določene z javnim razpisom.«.
14. člen 
24. člen se črta.
15. člen 
V 25. členu se v napovednem stavku drugega odstavka besedi »drugega odstavka« nadomestita z besedilom »2. točke«.
V 2. točki se na koncu tretje alineje podpičje nadomesti z vejico ter doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– lokacija naložbe je na območju Nature 2000, če gre za vključitev v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP;«.
V tretjem odstavku se v 3. točki na koncu tretje alineje podpičje nadomesti z vejico ter doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– lokacija naložbe je na območju Nature 2000, če gre za vključitev v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP;«.
V četrtem odstavku se v 3. točki na koncu tretje alineje podpičje nadomesti z vejico ter doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– lokacija naložbe je na območju Nature 2000, če gre za vključitev v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP;«.
16. člen 
V 26. členu se v napovednem stavku prvega odstavka črta besedilo »in 103.«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo, če gre za naložbe iz 1. točke tretjega odstavka tega člena. Pogoj iz te točke se ne uporablja za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe;«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. pri naložbi v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode je najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev obvezna vgradnja števcev za meteorno vodo;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev:
– izpolniti zahteve glede ograje izpusta oziroma območja proste reje iz predpisa, ki ureja biovarnostne ukrepe, če gre za naložbe iz 9. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe,
– izpolniti obveznost iz 8. točke 17. člena te uredbe, če gre za naložbo v visoke premične varovalne elektromreže na območjih pojavljanja medveda in volka,
– imeti certifikat o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, če mu je bila dodeljena višja stopnja podpore iz naslova vključenosti v ukrep iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, certifikat o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil.«.
V tretjem odstavku se na koncu 2. točke podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za naložbe v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov iz druge alineje 98.a člena te uredbe, se kot zaključek naložbe šteje pridobitev projektne dokumentacije izvedenih del;«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravičenec na posamezno vlogo vloži en zahtevek za izplačilo sredstev, če gre za naložbo iz tretjega odstavka 15. člena te uredbe.«.
17. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo:
– »36 mesecih od datuma zadnjega izplačila« nadomesti z besedilom »tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu«,
– »(površine, živali)« nadomesti z besedilom »(površine oziroma živali)« in
– »24 mesecev od datuma« nadomesti z besedilom »dve koledarski leti od leta«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru meril iz druge alineje 1. točke tretjega odstavka ali druge alineje 1. točke četrtega odstavka 25. člena te uredbe, mora izpolniti zahteve iz teh meril najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;«.
4. in 5. točka se spremenita tako, da se glasita:
»4. gospodarna raba mehanizacije iz 2. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe se mora ohranjati še najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;
5. če gre za naložbo v ureditev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor iz 3. ali 8. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, mora povprečna letna obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev znašati najmanj 0,5 GVŽ/ha kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, razen za naložbo v visoke premične varovalne elektromreže na območjih pojavljanja medveda in volka, kjer mora povprečna letna obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev znašati najmanj 0,2 GVŽ/ha kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila;«.
V 6. in 7. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. če gre za naložbo iz 7. točke prvega odstavka 22. člena te uredbe, mora upravičenec izpolnjevati pogoj glede desetodstotnega prihranka energije glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema še najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;«.
V 9. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz prejšnje točke oziroma o skupni rabi kolektivne naložbe iz 3. točke tega odstavka ter o učinkih podprte naložbe poročati za pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec poroča o obveznosti iz 1. točke tega odstavka po njeni izpolnitvi oziroma najpozneje v četrtem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;«.
V 12. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
Na koncu 13. točke se pika nadomesti s podpičjem ter dodajo nove 14. do 17. točka, ki se glasijo:
»14. če gre za naložbo iz drugega odstavka 16. člena te uredbe, mora biti rastlinjak opremljen z vodomerom še najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;
15. če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, mora kmetijsko gospodarstvo iz naslova kmetijske dejavnosti ustvariti letni prihodek, ki se ugotavlja v skladu s 16. točko 10. člena te uredbe v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev. Če se letni prihodek ugotavlja v skladu s prvo alinejo 17. točke 10. člena te uredbe, se upošteva izkaz poslovnega izida oziroma standardni rezultati FADN za prvo koledarsko leto po zadnjem izplačilu sredstev. Če se letni prihodek ugotavlja v skladu z drugo alinejo 17. točke 10. člena te uredbe, se upoštevajo podatki iz zbirne vloge, vložene v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;
16. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru merila iz prve oziroma druge alineje 1. točke drugega odstavka 25. člena te uredbe, mora izpolniti zahtevo iz tega merila v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;
17. upravičenec mora v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev zagotoviti obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb.«.
18. člen 
V 28. členu se v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »4. točke« nadomesti z besedilom »3., 4. in 8. točke«.
V prvi alineji se črta besedilo »se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. člena Uredbe 1305/2013/EU in«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Stopnja javne podpore za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih iz 3. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam in naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe in naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi na območjih pojavljanja medveda in volka iz 8. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe je 50 odstotkov upravičenih stroškov in se poveča za 20 odstotnih točk:
– če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD;
– za kolektivne naložbe, razen če gre za naložbo v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah;
– če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe skupaj več kot 50 odstotkov kmetijskih površin, vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje;
– za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, mora najmanj polovica članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 6. člena te uredbe.
(4) Stopnje javne podpore iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 90 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.«.
V šestem odstavku se število »500.000« nadomesti s številom »1.000.000«, število »1.750.000« pa se nadomesti s številom »3.000.000«.
19. člen 
V 30. členu se v drugem odstavku v drugi alineji za besedo »podjetje« črtata vejica in besedilo »ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov«.
20. člen 
V 34. členu se v 1. točki besedilo »drugega odstavka« nadomesti z besedilom »2. točke«.
V 2. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »predložiti mora poslovni načrt, katerega vsebina se podrobneje opredeli v javnem razpisu, in v katerem izkaže:«.
V 3. točki se besedilo »za obdobje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2028«.
Na koncu 6. točke se podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Pogoj iz te točke se ne uporablja, če gre za naložbo iz druge alineje 98.a člena te uredbe;«.
Na koncu 8. točke se podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Pogoj iz te točke se ne uporablja, če gre za naložbo iz druge alineje 98.a člena te uredbe;«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. če gre za naložbe iz tretje alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe, mora kmetijske proizvode tržiti na lokaciji, ki se podrobneje opredeli z javnim razpisom;«.
21. člen 
V 35. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. za naložbe iz druge alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe upravičenec, ki je veliko podjetje, v skladu s I. delom Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje vlogi na javni razpis priloži opis stanja brez podpore, to je obratni hipotetični scenarij ali alternativni projekt oziroma dejavnost, iz katerega je razviden spodbujevalni učinek naložbe, ter dokumentarna dokazila v podporo obratnemu hipotetičnemu scenariju v skladu z (72) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija in dokumentarna dokazila se podrobneje opredelijo v javnem razpisu;«.
Na koncu 6. točke se pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. če je upravičenec veliko podjetje in gre za naložbo iz druge alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe, mora imeti najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov;
8. če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo podpore v skladu z deveto alinejo prvega odstavka 41. člena te uredbe, mora v poslovnem načrtu iz 2. točke prejšnjega člena navesti, da bo najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev zagotavljal delež vhodnih surovin iz 3. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe. Nosilec majhne kmetije iz 2. točke 11. člena te uredbe navede delež vhodnih surovin v vlogi na javni razpis.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prejšnjo točko« nadomesti z besedilom »1. točko prejšnjega odstavka«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa lahko upravičenec uveljavlja do vrednosti, določene z javnim razpisom.«.
V šestem odstavku se za besedo »področju« črtata vejica in besedilo »razen če upravičenec vlaga vlogo za sofinanciranje naložbe iz prve alineje drugega odstavka 29. člena te uredbe in pred oddajo vloge na javni razpis ni imel živilskega obrata«.
22. člen 
V 36. členu se v 2. točki v drugi alineji za besedo »opreme« doda besedilo »za namen objekta«.
23. člen 
37. člen se črta.
24. člen 
V 39. členu se v napovednem stavku prvega odstavka črta besedilo »in 103.«.
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v zahtevku za izplačilo sredstev poda izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, če gre za naložbe iz 1. točke tretjega odstavka tega člena. Pogoj iz te alineje se ne uporablja za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe,«.
V tretji alineji se beseda »priložiti« nadomesti z besedo »imeti«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati zahteve iz meril iz druge alineje pod d) 1. točke, druge alineje pod e) 2. točke in druge alineje pod e) 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke na podlagi teh meril.«.
V tretjem odstavku se na koncu 2. točke podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za naložbe v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov iz druge alineje 98.a člena te uredbe, se kot zaključek naložbe šteje pridobitev projektne dokumentacije izvedenih del;«.
Šesti odstavek se črta.
25. člen 
V 40. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo:
– »36 mesecih od datuma zadnjega izplačila« nadomesti z besedilom »tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu«,
– »drugega odstavka« nadomesti z besedilom »2. točke«,
– »24 mesecev od datuma« nadomesti z besedilom »dve koledarski leti od leta«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru meril iz pod a) 1. točke in druge alineje pod a) 3. točke prvega odstavka 38. člena te uredbe, mora izpolniti zahteve iz teh meril najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. če je upravičenec uveljavljal višjo stopnjo podpore v skladu z deveto alinejo prvega odstavka 41. člena te uredbe, mora najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev zagotoviti najmanj 50-odstotni delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s poslovnim načrtom. Način ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev se določi z javnim razpisom. Obveznost iz te točke ne velja za nosilca majhne kmetije iz 2. točke 11. člena te uredbe. Če gre za škodni dogodek iz tretjega odstavka 109. člena te uredbe, ki se ne šteje za višjo silo in ima lahko za posledico neizpolnitev obveznosti glede doseganja najmanj 50-odstotnega deleža vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s poslovnim načrtom, se obdobje za izpolnitev obveznosti iz te točke lahko podaljša za največ dve koledarski leti od leta nastanka tega škodnega dogodka;«.
V 5. in 6. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe poročati o izpolnjevanju obveznosti iz 5. in 6. točke tega odstavka ter o učinkih naložbe za pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec poroča o obveznostih iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka po njihovi izpolnitvi oziroma najpozneje v četrtem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, o obveznosti iz 11. točke tega odstavka pa v drugem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;«.
V 8. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
Na koncu 10. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. upravičenec mora v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev zagotoviti obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb. Če gre za upravičenca iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe, se pri ugotavljanju obsega dela upoštevajo vsi člani kmetije.«.
26. člen 
V 41. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 5 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se upoštevajo površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu,«.
Na koncu sedme alineje se pika nadomesti z vejico in dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se upoštevajo površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu,
– 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso.«.
27. člen 
V 48. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in 103.«.
V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo »z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo« nadomesti z besedilom »s kopijo zapisnika o prevzemu del«.
28. člen 
V 55. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in 103.«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedilom »vključitvi naložbe v uporabo« črtata vejica in besedilo »ki se priloži zahtevku za izplačilo sredstev«.
29. člen 
V 56. členu se v prvem odstavku v 1. točki:
– besedilo »v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila« nadomesti z besedilom »najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu« in
– za besedo »opremo« doda beseda »najmanj«.
V 2. točki se besedilo »v roku 36 mesecev od datuma zadnjega izplačila« nadomesti z besedilom »najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu«.
V 3. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe poročati o izpolnjevanju obveznosti iz 3. točke prejšnjega odstavka za pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev ter o obveznostih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka po njihovi izpolnitvi oziroma najpozneje v četrtem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.«.
30. člen 
V 63. členu se v napovednem stavku prvega odstavka črta besedilo »in 103.«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedilom »vključitvi naložbe v uporabo« črtata vejica in besedilo »ki se priloži zahtevku za izplačilo sredstev«.
31. člen 
V 64. členu se v prvem odstavku v 1. točki:
– besedilo »v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila« nadomesti z besedilom »najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu« in
– število »67« nadomesti z besedilom »najmanj 50«.
V 2. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe poročati o izpolnjevanju obveznosti iz 2. točke prejšnjega odstavka za pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev ter o obveznosti iz 1. točke prejšnjega odstavka po njeni izpolnitvi oziroma najpozneje v četrtem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.«.
32. člen 
70. člen se črta.
33. člen 
V 72. členu se v napovednem stavku prvega odstavka črta besedilo »in 103.«.
34. člen 
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen 
(namen podpore) 
(1) Podpora v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa, ki se dodeli v skladu z 41. členom Uredbe 702/2014/EU, je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanju ekonomske vrednosti gozdov.
(2) Glede na velikost se naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozdov delijo na:
– enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno 100.000 eurov skupne priznane vrednosti,
– zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti.
(3) Glede na upravičenca, ki izvaja naložbo, se naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda delijo na:
– individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz prvega odstavka 76. člena te uredbe, ali
– kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz drugega odstavka 76. člena te uredbe.
(4) Kolektivne naložbe iz druge alineje prejšnjega odstavka so namenjene uresničevanju skupne rabe naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanju ekonomske vrednosti gozda.«.
35. člen 
V 76. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, v tretji alineji za besedo »skupnosti« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: agrarna skupnost)«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru kolektivne naložbe upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa:
– skupina proizvajalcev za sektor gozdni lesni proizvodi, priznana po predpisu, ki ureja priznanje skupin proizvajalcev, (v nadaljnjem besedilu: skupina proizvajalcev s področja gozdarstva),
– skupina lastnikov gozdov.
(3) Skupina lastnikov gozdov iz druge alineje prejšnjega odstavka je partnerstvo dveh ali več fizičnih oseb, ki so lastniki, solastniki ali zakupniki gozdnih zemljišč, vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, ki vsebuje obvezne elemente iz priloge 8 te uredbe, (v nadaljnjem besedilu: skupina lastnikov gozdov).
(4) Pogodba o sodelovanju iz prejšnjega odstavka se sklene najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektivne naložbe v skladu z 81. členom te uredbe.
(5) Član skupine lastnikov gozdov na dan oddaje vloge na javni razpis ne sme imeti v lasti, solasti ali zakupu več kot 70 odstotkov vseh gozdnih zemljišč, ki jih imajo v lasti, solasti ali zakupu vsi člani skupine lastnikov gozdov skupaj.
(6) Vsak član skupine lastnikov gozdov za izvedbo kolektivne naložbe prispeva skupaj dogovorjeni finančno ovrednoten prispevek, pri čemer prispevek nobenega od članov ne sme presegati 70 odstotkov skupnega prispevka te skupine lastnikov gozdov k naložbi, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Člani skupine lastnikov gozdov izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki nastopa v imenu te skupine lastnikov gozdov in ima naslednje naloge:
1. zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v razmerju do ARSKTRP in MKGP;
2. koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
3. vodi seznam skupne rabe, kot to določa druga alineja 5. točke prvega odstavka 80. člena te uredbe;
4. vloži poročilo na ARSKTRP, kot to določa 103. člen te uredbe;
5. sporoča ARSKTRP vse morebitne spremembe pogodbe o sodelovanju iz tretjega odstavka tega člena;
6. označi vir sofinanciranja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
(8) Člani skupine lastnikov gozdov ne smejo biti povezani na način, opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe 702/2014/EU.«.
36. člen 
V 77. členu se prvem odstavku v prvi alineji za besedo »lesa« doda besedilo »ter povečanje ekonomske vrednosti gozda«.
37. člen 
V 78. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg pogojev iz 100. člena te uredbe mora upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:«.
2., 3., 4. in 5. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»2. če je upravičenec fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, mora imeti gozdno zemljišče v lasti ali zakupu najmanj za obdobje pet let od zaključka naložbe, pri čemer obseg gozdnih zemljišč ne sme biti manjši od 5 ha;
3. če je upravičenec agrarna skupnost, obseg gozdnih zemljišč, ki ga imajo člani agrarne skupnosti v solasti ali skupni lasti, ne sme biti manjši od 5 ha;
4. če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, razen skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa izkazati najmanj 9.000 eurov prihodka iz sečnje, spravila lesa, mulčenja in strojne sadnje v gozdu, kar je razvidno iz računov, ki se priložijo vlogi na javni razpis;
5. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina lastnikov gozdov, morajo pogoje iz 1. in 2. točke tega člena izpolniti vsi člani skupine lastnikov gozdov skupaj.«.
6. in 7. točka se črtata.
38. člen 
V 79. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »agrarne skupnosti v skladu z zakonom o agrarnih skupnostih« nadomesti z besedilom »skupine lastnikov gozdov«.
Na koncu 2. točke pod c) se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
»3. za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva:
a) ekonomski vidik naložbe: razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe;
b) geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– stopnja gozdnatosti na ravni občin;
c) prispevek k horizontalnim ciljem: okoljski faktor, ki upošteva okoljski vidik posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme;
4. za agrarne skupnosti:
a) ekonomski vidik naložbe:
– velikost gozdnega zemljišča upravičenca,
– razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe;
b) geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– stopnja gozdnatosti na ravni občin;
c) prispevek k horizontalnim ciljem: okoljski faktor, ki upošteva okoljski vidik posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme.«.
39. člen 
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Poleg pogojev iz 102. člena te uredbe mora upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. naložba mora biti vključena v uporabo, kar se šteje za zaključek naložbe, ki se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo;
2. če gre za upravičenca, ki je pravna oseba, razen skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, ali samostojni podjetnik posameznik, in se mu z odločbo o pravici do sredstev odobri več kot 40.000 eurov podpore iz naslova te operacije, mora ohraniti število zaposlenih glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis;
3. upravičenec iz prejšnje točke mora glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis imeti najmanj eno novozaposleno osebo za polni delovni čas na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi, ki se priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
4. izpolniti mora zahtevo iz merila iz druge alineje pod a) 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke na podlagi tega merila;
5. če gre za upravičenca, ki je skupina proizvajalcev s področja gozdarstva, ali skupina lastnikov gozdov, mora:
– biti kolektivna naložba v skupni rabi upravičenca,
– voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupine lastnikov gozdov, obdobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe se podrobneje opredeli v javnem razpisu.
(2) Upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.«.
40. člen 
V 81. členu se v prvem odstavku v 1. točki napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »če gre za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, agrarne skupnosti ali skupine lastnikov gozdov:«.
V prvi alineji se besedilo »1.500 m³« nadomesti z besedilom »750 m³«.
Na koncu 2. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
»3. če gre za skupino lastnikov gozdov, morajo obveznosti iz 1. točke tega odstavka izpolnjevati vsi člani skupine skupaj;
4. skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali vodilni partner, če gre za skupino lastnikov gozdov, mora:
– voditi seznam skupne rabe iz druge alineje 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev in
– o skupni rabi poročati, kot je določeno v prilogi 7 te uredbe.«.
V drugem odstavku se v tretji alineji beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če gre za skupino lastnikov gozdov, se morajo dokazila iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka glasiti na posameznega člana skupine lastnikov gozdov.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe poročati o izpolnjevanju obveznosti iz 1. točke prvega odstavka tega člena za tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev in o obveznosti iz 4. točke prvega odstavka tega člena za pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.«.
41. člen 
V 82. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Članu skupine lastnikov gozdov je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini iz prejšnjega odstavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
42. člen 
V 83. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Glede na upravičenca, ki izvaja naložbo, se naložbe v pred industrijsko predelavo lesa delijo na:
– individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz prvega odstavka 84. člena te uredbe, in
– kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz drugega odstavka 84. člena te uredbe.
(6) Kolektivne naložbe iz druge alineje prejšnjega odstavka so namenjene uresničevanju skupne rabe naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.«.
43. člen 
V 84. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodajo novi drugi do sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru kolektivne naložbe upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa:
– skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali
– skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci dopolnilne dejavnosti na isti kmetiji.
(3) Skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz druge alineje prejšnjega odstavka je partnerstvo dveh ali več nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, ki vsebuje obvezne elemente iz priloge 8 te uredbe, (v nadaljnjem besedilu: skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti).
(4) Pogodba o sodelovanju iz prejšnjega odstavka se sklene najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektivne naložbe v skladu z 88.a členom te uredbe.
(5) Vsak član skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti za izvedbo kolektivne naložbe prispeva skupaj dogovorjeni finančno ovrednoten prispevek, pri čemer prispevek nobenega od članov ne sme presegati 70 odstotkov skupnega prispevka te skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti k naložbi, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Člani skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki nastopa v imenu te skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti in ima naslednje naloge:
1. zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v razmerju do ARSKTRP in MKGP;
2. koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
3. vodi seznam skupne rabe, kot to določa druga alineja 8. točke prvega odstavka 88. člena te uredbe,
4. vloži poročilo na ARSKTRP, kot to določa 103. člen te uredbe;
5. sporoča ARSKTRP vse morebitne spremembe pogodbe o sodelovanju iz tretjega odstavka tega člena;
6. označi vir sofinanciranja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
(7) Člani skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti ne smejo biti povezani na način, opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe 702/2014/EU.«.
44. člen 
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Poleg pogojev iz 100. člena te uredbe mora upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti mora imeti registrirano dejavnost s šifro A02.200 – sečnja, C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa ali C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, pri čemer se v okviru te operacije podpirajo dejavnosti in proizvodi iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe;
2. izpolnjevati mora pogoje za mikro ali malo podjetje v skladu z merili iz priloge I k Uredbi 702/2014/EU;
3. izvajati mora dejavnost v skladu s tretjim odstavkom 83. člena te uredbe;
4. če gre za zahtevno naložbo, mora vlogi na javni razpis priložiti poslovni načrt, s katerim izkaže ekonomsko upravičenost naložbe. Naložba je ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti pozitivna. Poslovni načrt mora vsebovati sestavine, določene v prilogi 4 te uredbe, in mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj do 31. decembra 2028;
5. če gre za skupino nosilcev dopolnilne dejavnosti, se poslovni načrt iz prejšnje točke izdela na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov članov te skupine, ki so razvidni iz zadnjega izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. januarja do 31. decembra;
6. vlogi na javni razpis mora priložiti seznam opreme za predelavo lesa, ki jo ima v uporabi na dan vložitve vloge na javni razpis, ter popis osnovnih sredstev upravičenca. Seznam opreme za predelavo lesa mora biti skladen s popisom osnovnih sredstev upravičenca.
(2) Če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti, mora pogoje iz 1. in 6. točke prejšnjega odstavka izpolniti vsak član skupine, pogoje iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka pa morajo člani skupine izpolniti skupaj.«.
45. člen 
V 87. členu se v prvem odstavku v 2. točki:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetijah in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti:«,
– na koncu pod d) pika nadomesti s podpičjem in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva:
a) ekonomski vidik naložbe: interna stopnja donosnosti;
b) geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– stopnja gozdnatosti na ravni občin;
c) tehnološki vidik naložbe: večfaznost proizvodnega procesa;
d) prispevek k horizontalnim ciljem: okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov.«.
46. člen 
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Poleg pogojev iz 102. člena te uredbe mora upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. naložba mora biti vključena v uporabo, kar se šteje za zaključek naložbe, ki se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo;
2. če gre za upravičenca, ki je gospodarska družba, zadruga, razen skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, ali samostojni podjetnik posameznik, mora ohraniti število zaposlenih glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis;
3. upravičenec iz prejšnje točke mora imeti tudi najmanj eno novozaposleno osebo za polni delovni čas na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi;
4. izpolniti mora zahtevo iz merila iz tretje alineje pod a) 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke na podlagi tega merila;
5. priložiti mora seznam obstoječe opreme za predelavo lesa, ki jo ima v uporabi na dan vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, ter popis osnovnih sredstev upravičenca. Seznam obstoječe opreme mora biti skladen s popisom osnovnih sredstev upravičenca;
6. če gre za upravičenca, ki je skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti, mora biti seznam obstoječe opreme za predelavo lesa iz prejšnje točke priložen za vsakega člana skupine;
7. priložiti mora tehnično dokumentacijo opreme, iz katere je razviden majhen obseg predelave lesa iz tretjega odstavka 83. člena te uredbe;
8. če gre za upravičenca, ki je skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti, mora:
– biti kolektivna naložba v skupni rabi upravičenca,
– voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti, obdobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe se podrobneje opredeli v javnem razpisu.
(2) Upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.«.
47. člen 
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:
»88.a člen 
(obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev) 
Skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali vodilni partner, če gre za upravičenca, ki je skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti, mora poleg obveznosti iz 106. člena te uredbe izpolnjevati tudi naslednje obveznosti:
– voditi mora seznam skupne rabe iz druge alineje 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev,
– v skladu s 103. členom te uredbe mora o skupni rabi poročati, kot je določeno v prilogi 7 te uredbe, in sicer za pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.«.
48. člen 
V 90. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Članu skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini iz prejšnjega odstavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
49. člen 
Za 90. členom se dodajo nov 9. oddelek in novi 90.a do 90.h člen, ki se glasijo:
»9. Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
90.a člen 
(namen podpore in vrsta naložb) 
(1) Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se nameni naložbam v dejavnosti iz priloge 12, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Do podpore iz prejšnjega odstavka so upravičene naslednje naložbe:
1. ureditev objektov,
2. vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, (v nadaljnjem besedilu: vzdrževanje objektov) in
3. nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav, vključno z IKT.
(3) Glede na velikost sta vrsti naložbe:
– enostavna naložba do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti,
– zahtevna naložba nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti.
(4) Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
90.b člen 
(upravičenec) 
(1) Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je:
1. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
2. samostojni podjetnik posameznik,
3. gospodarska družba,
4. zavod ali
5. zadruga.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje za mikro ali malo podjetje.
90.c člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti so naslednji:
1. stroški ureditve in vzdrževanja objektov. Pri gradbenih in obrtniških delih se priznajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
2. stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z IKT;
3. prispevek v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU, če gre za:
– upravičenca iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
– prispevek v naravi v obliki lastnega lesa in
– naložbo v ureditev ali vzdrževanje enostavnih in nezahtevnih objektov ter
4. splošni stroški iz 98. člena te uredbe.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka so upravičeni, če so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti iz prvega odstavka 90.a člena te uredbe in jih upravičenec opredeli v vlogi na javni razpis.
(3) Za namen določitve višine upravičenih stroškov upravičenec vlogi na javni razpis priloži tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, razen za stroške iz 3. točke prvega odstavka tega člena. Pri določitvi višine upravičenih stroškov se upošteva ponudba z najnižjo ceno.
(4) Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, in je izvedel javno naročilo pred vložitvijo vloge na javni razpis, se ne glede na prejšnji odstavek pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca.
(5) Prispevek v naravi iz 3. točke prvega odstavka tega člena ne sme presegati 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer se vrednost prispevka v naravi na kubični meter porabljenega lesa določi z javnim razpisom.
90.č člen 
(neupravičeni stroški) 
Poleg stroškov iz 96. člena te uredbe, razen stroškov podelitve patenta, stroškov pridobitve licence, avtorske in sorodnih pravic ter stroškov registracije znamke, so do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti neupravičeni tudi stroški:
1. nakupa vozil, razen stroškov nakupa delovnih strojev;
2. ureditve degustacijskih prostorov in nakupa pripadajoče opreme;
3. nakupa rabljene mehanizacije, strojev in opreme in
4. iz naslova obratnih sredstev.
90.d člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Poleg pogojev iz 100. člena te uredbe mora upravičenec za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, mora imeti dovoljenje za izvajanje dopolnilne dejavnosti;
2. naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje s pozitivno interno stopnjo donosnosti naložbe, ki se določi v skladu s prilogo 4 te uredbe;
3. vlogi na javni razpis mora priložiti poslovni načrt, v katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje točke in
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU, če iz tega naslova uveljavlja točke v okviru meril za izbor vlog. Vrste naložb, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, se določijo z javnim razpisom;
4. poslovni načrt iz prejšnje točke mora vsebovati sestavine, določene v X. poglavju priloge 4 te uredbe, in mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj do 31. decembra 2028;
5. poslovni načrt iz 3. točke tega odstavka mora za:
a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra,
b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali
– pokritju, opredeljenem v prilogi 5 te uredbe, če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti;
6. ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke poslovni načrt ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če kmetija, katere član je upravičenec, v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo pod b) prejšnje točke;
7. v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis mora zagotavljati obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb;
8. v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis mora ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na 1 PDM;
9. če se naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov, mora vlogi na javni razpis priložiti dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z graditvijo objektov;
10. če se naložba nanaša na ureditev ali vzdrževanje enostavnega objekta oziroma vzdrževanje nezahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora vlogi na javni razpis priložiti opis stanja pred naložbo in fotografije zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala naložba, za nezahtevni objekt pa imeti tudi gradbeno dovoljenje;
11. predmet naložbe iz drugega odstavka 90.a člena te uredbe je v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo teritorialnih enot, razen če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti;
12. do podpore je upravičena naložba, ki ni predmet podpore iz podukrepov iz pod a) 1. točke, pod b) 1. točke ali druge alineje 2. točke 4. člena te uredbe;
13. če gre za naložbo v dejavnost iz razreda 35.11 »Proizvodnja električne energije« iz priloge 12 te uredbe, se mora električna energija proizvajati iz obnovljivih virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce, in mora biti namenjena za prodajo. Upravičenec mora vlogi na javni razpis priložiti soglasje za priključitev v skladu z zakonom, ki ureja energetiko;
14. če gre za naložbo v dejavnost iz razreda 35.30 »Oskrba s paro in vročo vodo« iz priloge 12 te uredbe, se mora toplotna energija proizvajati iz obnovljivih virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce, in mora biti namenjena za prodajo. Upravičenec mora vlogi na javni razpis priložiti soglasje lokalne skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja energetiko;
15. pri pridobivanju toplotne energije iz prejšnje točke iz biomase mora biti surovina za pridobivanje energije lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljena;
16. v vlogi na javni razpis mora podati izjavo, da bo vodil ločeno računovodstvo v skladu z drugim odstavkom 90.f člena te uredbe;
17. če upravičenec uveljavlja merilo iz druge alineje 5. točke prvega odstavka 90.e člena te uredbe, mora vlogi na javni razpis priložiti:
– elaborat gradbene fizike, če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov,
– energetski pregled v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda, če gre za naložbo v nakup opreme, vzdrževanje objektov ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov, ali
– tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov objekta, če gre za ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa;
18. naložba v obdelavo in predelavo lesa je upravičena do podpore, če ne gre za majhen obseg predelave lesa iz tretjega odstavka 83. člena te uredbe. Upravičenec v vlogi na javni razpis navede opremo za predelavo lesa, ki jo ima na dan vložitve vloge na javni razpis, ter priloži popis osnovnih sredstev upravičenca;
19. vlogi na javni razpis mora priložiti izjavo o:
– vseh pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo v dveh koledarskih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis in v tekočem koledarskem letu,
– že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bosta preseženi zgornji meji pomoči de minimis in intenzivnost pomoči po predpisih, ki urejajo državne pomoči,
– izpolnjevanju pogojev za enotno podjetje. Če gre za enotno podjetje, se navedejo podjetja, ki so z upravičencem povezana;
20. če gre za naložbo v vzdrževanje objekta, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora imeti ob vložitvi vloge na javni razpis uporabno dovoljenje ter vlogi na javni razpis priložiti opis stanja pred naložbo in fotografije objekta, v katerem se bo izvajala naložba. Če gre za naložbo v vzdrževanje manj zahtevnega objekta, za katerega v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti uporabnega dovoljenja, mora imeti ob vložitvi vloge na javni razpis pravnomočno gradbeno dovoljenje;
21. objekt, na katerega se nanaša gradbeno dovoljenje iz 10. točke tega odstavka, in objekt, na katerega se nanaša gradbeno ali uporabno dovoljenje iz 20. točke tega odstavka, mora biti namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe;
22. če upravičenec uveljavlja merilo iz prve alineje 5. točke prvega odstavka 90.e člena te uredbe, mora vlogi na javni razpis priložiti elaborat, iz katerega je razviden prispevek k povečanju okoljske učinkovitosti. Elaborat se pripravi v skladu s prilogo 10 te uredbe;
23. če se naložba nanaša na nakup opreme za obstoječi objekt, mora predložiti fotografije objekta in prostora, v katerem bo oprema nameščena, ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo oprema nameščena;
24. lahko vloži eno vlogo na posamezni javni razpis.
(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo z javnim razpisom.
90.e člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Med vlogami za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev. Merila za ocenjevanje vlog so:
1. ekonomski vidik naložbe:
– interna stopnja donosnosti,
– ekonomski učinek javnih sredstev;
2. družbeno socialni vidik upravičenca:
– izobrazba upravičenca,
– socialni vidik podjetja (zadruga, socialno ali invalidsko podjetje, zaposlitveni center);
3. geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020;
4. zaposlitveni vidik:
– novo ustanovljeno delovno mesto: kot novoustanovljeno delovno mesto se šteje zaposlitev osebe pri upravičencu za polni delovni čas za namen dejavnosti, ki je predmet podpore, ki traja neprekinjeno najmanj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se kot novoustanovljeno delovno mesto šteje tudi vključitev člana kmetije, katere član je upravičenec, v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, ki traja neprekinjeno najmanj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev,
– lokacija naložbe glede na stopnjo registrirane brezposelnosti;
5. prispevek k horizontalnim ciljem:
– varovanje okolja,
– podnebne spremembe in prilagoditev nanje: naložba prispeva k zmanjšanju porabe energije, naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, ureditev ali vzdrževanje objekta z uporabo večjega deleža lesa.
(2) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se določijo z javnim razpisom.
90.f člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Upravičenec mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje iz 102. člena te uredbe, razen pogojev iz 8. in 10. točke šestega odstavka in šestnajstega odstavka 102. člena te uredbe.
(2) Upravičenec mora po izdaji odločbe o pravici do sredstev za vse poslovne dogodke v zvezi z izvedbo naložbe, ki je predmet podpore iz tega podukrepa, voditi ločeno računovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ali druge ustrezne evidence, če upravičenec ne vodi računovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Zahtevku za izplačilo sredstev se priloži izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc ali drugih ustreznih evidenc, iz katerega so razvidni vsi poslovni dogodki v zvezi z izvedbo naložbe, ki je predmet podpore iz tega podukrepa.
(3) Upravičenec mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. v zahtevku za izplačilo sredstev poda izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, če gre za naložbo iz prve alineje četrtega odstavka tega člena;
2. če gre za naložbo v dejavnost iz razreda 35.11 »Proizvodnja električne energije« iz priloge 12 te uredbe, mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti pogodbo o uporabi sistema za proizvodnjo z elektrooperaterjem v skladu z zakonom, ki ureja energetiko;
3. navede sedež ali naslov poslovne enote, kjer se bo izvajala dejavnost, ki je predmet podpore, oziroma lokacija objekta, ki je predmet naložbe, in mora biti v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo teritorialnih enot. Pogoj iz te točke se ne uporablja, če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti;
4. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru merila iz druge alineje 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, mora biti vpisan v:
– evidenco socialnih podjetij v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ali
– register invalidskih podjetij ali razvid zaposlitvenih centrov v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
5. v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki lesa iz 3. točke prvega odstavka 90.c člena te uredbe mora priložiti popis količine uporabljenega lesa, ki mora biti potrjen s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ali neodvisnega strokovnjaka gradbene ali lesarske stroke.
(4) Za namen podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se kot zaključek naložbe šteje:
– vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbo v ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, vzdrževanje objektov oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav;
– pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbo v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov.
(5) Za namen podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se pri naložbah v ureditev ali vzdrževanje več objektov kot del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko ali tehnološko celoto v skladu s četrtim odstavkom 102. člena te uredbe, šteje ureditev ali vzdrževanje posameznega objekta s pripadajočo opremo.
(6) Če se naložba ne izvaja na podlagi ponudbe, ki je bila priložena vlogi na javni razpis, mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri določitvi višine upravičenega stroška se upošteva ponudba z najnižjo ceno.
(7) Upravičenec lahko na posamezno vlogo za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti vloži:
– en zahtevek za izplačilo sredstev, če gre za enostavne naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za zahtevne naložbe.
90.g člen 
(obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev) 
(1) Upravičenec mora poleg obveznosti iz 106. člena te uredbe izpolnjevati tudi naslednje obveznosti tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev:
1. zagotavljati obseg dela iz 7. točke prvega odstavka 90.d člena te uredbe;
2. izpolniti obveznost iz 3. točke tretjega odstavka 90.f člena te uredbe;
3. zagotoviti najmanj eno novo delovno mesto v skladu s prvo alinejo 4. točke prvega odstavka 90.e člena te uredbe, če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru merila iz prve alineje 4. točke prvega odstavka 90.e člena te uredbe;
4. za ustvarjene prihodke iz dejavnosti, ki je predmet podpore, voditi ločeno računovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja. Poročilu iz tretjega odstavka tega člena se priloži izpisek iz ločenih knjigovodskih evidenc (prihodkovno mesto), iz katerega je razviden prihodek iz dejavnosti, ki je predmet podpore;
5. če gre za naložbo v dejavnost iz oddelka 55 »Gostinske nastanitvene dejavnosti« iz priloge 12 te uredbe, so nastanitve, ki so predmet naložbe, namenjene trženju. V poročilu iz tretjega odstavka tega člena se navede povezava do spletne strani, iz katere je razvidno trženje nastanitev, ali se poročilu priloži gradivo, iz katerega je razvidno trženje nastanitev (npr. zloženke, letaki).
(2) Upravičenec mora poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev ustvariti prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji iz dejavnosti, ki je predmet podpore. Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, mora ustvariti prihodek v višini polovice letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji iz dejavnosti, ki je predmet podpore.
(3) Upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe poročati o izpolnjevanju obveznosti iz prvega odstavka tega člena za tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev ter o obveznosti iz prejšnjega odstavka po njeni izpolnitvi oziroma najpozneje v četrtem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
90.h člen 
(finančne določbe) 
(1) Stopnja javne podpore za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer se podpora dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU.
(2) Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.
(3) Če je podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skladu z drugim pododstavkom šestega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU.
(4) Razpoložljiva sredstva, namenjena za izvajanje tega podukrepa v PRP 2014–2020, so opredeljena v prilogi 1 te uredbe.
(5) Sredstva, namenjena izvajanju tega podukrepa, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev EKSRP v višini 75 odstotkov.«.
50. člen 
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»92. člen
(vložitev vloge na javni razpis) 
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem ARSKTRP.«.
51. člen 
V 93. členu se v prvem odstavku črta tretji stavek.
V tretjem odstavku se besedilo »79. in 87. člena« nadomesti z besedilom »79., 87. in 90.e člena«.
52. člen 
V 93.a členu se v prvem odstavku besedilo »71. oziroma 87. členu« nadomesti z besedilom »71., 87. oziroma 90.e členu«.
V tretjem odstavku se na koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem ter doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki prispevajo k razvojnim usmeritvam iz 1., 4., 5., 12., 13., 14., 15. in 17. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.«.
53. člen 
V 94. členu se v četrtem odstavku za besedama »naložbe iz« doda besedilo »3. točke 4. člena in«.
54. člen 
V 95. členu se v petem odstavku za besedo »dediščine« dodata vejica in besedilo »in upravičenec ni naročnik v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje,«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Določbe prvega do sedmega odstavka tega člena se ne uporabljajo za podukrep iz 3. točke 4. člena te uredbe.«.
55. člen 
V 96. členu se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, stroške podelitve patentov, stroške pridobitve licenc, plačilnih pravic, avtorske in sorodnih pravic ter stroške registracije znamk;«.
56. člen 
V 97. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 10 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe iz 3., 4. in 8. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe,«.
57. člen 
V 98. členu se beseda »sedemnajstim« nadomesti z besedo »osemnajstim«.
58. člen 
Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi:
»98.a člen 
(začetek izvajanja naložbe) 
(1) Naložbe iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, razen naložb v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, ter naložbe iz prve in tretje alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe se glede na fazo izvedbe ob oddaji vloge na javni razpis delijo na:
– neizvedene ali
– zaključene naložbe v skladu s sedmim odstavkom 2. člena Uredbe 2020/558/EU.
(2) Kolektivne naložbe, ki jih izvajajo subjekti iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se ne morejo izvajati kot naložbe iz druge alineje prejšnjega odstavka.«.
59. člen 
V 99. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so za naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe do podpore upravičeni tudi stroški, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred dnevom izdaje odločbe iz 1. točke tretjega odstavka 15. člena te uredbe.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena so za zaključene naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe upravičeni stroški, ki so v skladu s prvim odstavkom 60. člena Uredbe 1305/2013/EU nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, če gre za vloge, vložene na javne razpise, ki so objavljeni do vključno 31. decembra 2020.«.
60. člen 
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»100. člen 
(splošni pogoji za vlagatelja ob oddaji vloge na javni razpis) 
(1) Splošni pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob oddaji vloge na javni razpis, so:
1. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu s tretjim odstavkom 41.a člena zakona, ki ureja kmetijstvo;
2. če je fizična oseba, mora biti vpisan v RKG oziroma biti lastnik gozda na ozemlju Republike Slovenije;
3. če je pravna oseba, razen občin, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
4. če je samostojni podjetnik posameznik, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
5. ima lahko do 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države;
6. ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU ali v skladu s (27) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, če gre za naložbe, ki se izvajajo v skladu z Uredbo 702/2014/EU ali Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
7. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
8. če je fizična oseba razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
9. če gre za podukrepe iz 1. točke pod b) in četrte alineje pod c) ter iz 2. in 3. točke 4. člena te uredbe, v okviru katerih se izvajajo naložbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje ter Uredbo 1407/2013/EU, vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU, 15. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje ter podpoglavjem 2.2 drugega poglavja Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);
10. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;
11. iz dokumentov, priloženih vlogi na javni razpis, mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 101. členom te uredbe. Pogoj iz te točke ne velja za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe;
12. naložba v nepremičnino, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tej uredbi, razen za operacijo izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih;
13. če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme ali druge opreme, ki se uporablja tudi za druge namene, se:
– od vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na bruto tlorisno površino ali bruto prostornino objekta, ki je predmet podpore,
– od vseh stroškov nakupa pripadajoče oziroma druge opreme se kot upravičeni priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na zmogljivost opreme, bruto tlorisno površino ali bruto prostornino objekta, v katerem je oprema nameščena;
14. če kandidira za pridobitev sredstev za del naložbe, ki se nanaša na ureditev objekta, mora priložiti dokumentacijo, iz katere je razviden:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, in
– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja na javni razpis;
15. če gre za naložbo v rekonstrukcijo ali vzdrževanje objekta oziroma nakup opreme in vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja ta naložba, mora vlogi na javni razpis priložiti dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj do 31. decembra 2028 ter overjeno soglasje lastnika k naložbi, če to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz te točke, razen če gre za pogodbo o stavbni pravici. Če je vlagatelj solastnik nepremičnine, mora vlogi na javni razpis priložiti overjeno soglasje drugega solastnika k naložbi za obdobje najmanj do 31. decembra 2028;
16. na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v gradnjo novega objekta, mora imeti vlagatelj lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico;
17. če je vlagatelj občina ali združenje občin, mora biti naložba del občinskega načrta razvojnih programov;
18. če gre za ureditev zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora imeti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov, se vlogi na javni razpis priložijo projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, popis del in projektantski predračun v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z graditvijo objektov, razen za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe;
19. če gre za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe, se v vlogi na javni razpis izjavi o vključitvi naložbe v uporabo iz 1. točke prvega odstavka 26. člena te uredbe ali iz prve alineje prvega odstavka 39. člena te uredbe ali mora predložiti projektno dokumentacijo izvedenih del, če gre za ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov;
20. gradbeno dovoljenje iz 18. točke tega odstavka se glasi na vlagatelja;
21. objekt, na katerega se nanaša gradbeno dovoljenje iz 18. ali 22. točke tega odstavka, mora biti namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe;
22. če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora imeti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje. Če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, nezahtevni objekt, mora imeti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt;
23. računi in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja. Če gre za vlagatelja iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, druge alineje drugega odstavka 76. člena te uredbe ali druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe, se račun in predračun glasi na člana skupine kmetov, člana skupine lastnikov gozdov oziroma člana skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti;
24. v vlogi na javni razpis mora opredeliti število in predvideno časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev. Če upravičenec uveljavlja predplačilo v skladu s 105. členom te uredbe, v vlogi na javni razpis napove datum vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost presega znesek predplačila;
25. v vlogi na javni razpis izjavi, da pred datumom upravičenosti stroškov iz 99. člena te uredbe ni začel z deli v okviru naložbe, ali priloži dokumentacijo iz 14. točke tega odstavka;
26. če gre za naložbo v ureditev enostavnih objektov, ki so varovani na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine, ali se enostavni objekt postavlja na območje, ki je varovano na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine, mora vlogi na javni razpis priložiti soglasje za poseg v skladu s predpisom, ki ureja varstvo kulturne dediščine;
27. enostavni objekti morajo biti skladni s prostorskimi izvedbenimi akti in s predpisi o urejanju prostora.
(2) Če se v okviru podukrepov iz pod b) 1. točke in četrte alineje pod c) 1. točke ter iz 2. in 3. točke 4. člena te uredbe izvajajo naložbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo 1407/2013/EU ali Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, vlagatelj v vlogi na javni razpis izjavi, ali je mikro, malo, srednje veliko ali veliko podjetje.
(3) Če se v okviru podukrepov iz 1. točke pod b) in četrte alineje pod c) ter iz 2. točke 4. člena te uredbe izvajajo naložbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU ali Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, vlagatelj pred datumom vložitve vloge na javni razpis ne sme začeti izvajati naložbe v skladu s 6. členom Uredbe 702/2014/EU oziroma poglavjem 3.4 pod (70) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Za začetek izvajanja naložbe se šteje začetek izvajanja projekta ali dejavnosti v skladu s 25. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU ali 25. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.
(4) Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena, razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke prvega odstavka tega člena. Pogoje iz 1. do 5., 10., 11., 15., 16., 23. in 25. točke prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati vsi člani skupine kmetov.
(5) Upravičenec iz druge alineje drugega odstavka 76. člena te uredbe mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena, razen pogojev iz 3., 4., 6., 7., 9. in 17. točke prvega odstavka tega člena. Pogoje iz 1., 2., 5., 10., 11., 23. in 25. točke prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati vsi člani skupine lastnikov gozdov.
(6) Upravičenec iz druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena, razen pogojev iz 3., 4., 6., 7., 9. in 17. točke prvega odstavka tega člena. Pogoje iz 1., 5., 10., 11., 15., 16., 22., 23. in 25. točke prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati vsi člani skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti.
(7) Če se naložba ne nanaša na vzdrževanje ali ureditev zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora upravičenec v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, pridobiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben. Šteje se, da je pogoj iz te točke izpolnjen, če je upravičencu najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa izdano okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben.
(8) Podrobnejši pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob oddaji vloge, ter dokazila, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis, se določijo v javnem razpisu.«.
61. člen 
V 101. členu se peti odstavek spremeni, tako da se glasi:
»(5) Če gre za vlagatelja iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, druge alineje drugega odstavka 76. člena te uredbe ali druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe, mora vsak član skupine kmetov, skupine lastnikov gozdov oziroma skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti izkazati zaprtost finančne konstrukcije glede na svoj finančno ovrednoteni prispevek k naložbi, ki je razviden iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ta člen se ne uporablja za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe.«.
62. člen 
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»102. člen
(zahtevek za izplačilo sredstev) 
(1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali njegov pooblaščenec na način, določen v drugem in tretjem odstavku 92. člena te uredbe.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se originalni izvod bančne garancije iz tretjega odstavka 105. člena te uredbe predloži ARSKTRP na naslov Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.
(4) V primeru dveh ali več zahtevkov za izplačilo sredstev mora biti pred vložitvijo posameznega zahtevka, ki ni zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, zaključen del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma tehnološko celoto. Pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev morajo biti naložba zaključena in vsi računi plačani. Če se naložba oziroma del naložbe uporablja pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev, se mora uporabljati v skladu z namenom, za katerega so bila sredstva dodeljena.
(5) Če gre za naložbe v ureditev objektov, morajo biti najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
(6) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo priložiti naslednja dokazila:
1. kopije računov, elektronske in e-račune;
2. izjavo o neizterljivosti DDV, če upravičenec uveljavlja DDV kot upravičen strošek;
3. dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska pogodba);
4. če gre za ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov, mora upravičenec priložiti končno gradbeno situacijo v skladu s posebnimi gradbenimi uzancami, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upravičenec;
5. v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med kontrolo na kraju samem ni več možnega dostopa), je treba ob zahtevku priložiti fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje. Pogoj iz te točke glede predložitve fotografije se ne uporablja, če gre za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe;
6. če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, se v zahtevku za izplačilo sredstev navede številka objave oddanega javnega naročila;
7. v primeru naložb v opremo in mehanizacijo mora upravičenec priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz katerega je razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in nazivna moč, ter dobavnice, transportne liste ali druga dokazila, ki izkazujejo prevzem opreme in mehanizacije;
8. za traktorje kolesnike, ki se uporabljajo za delo v gozdu, mora upravičenec priložiti kopijo potrdila o skladnosti, iz katerega so razvidni podatki o gozdarski nadgradnji. Če gre za traktorje kolesnike, ki se uporabljajo za delo v kmetijstvu, mora imeti upravičenec prometno dovoljenje. Za traktorje goseničarje, ki se uporabljajo za delo v gozdu, mora upravičenec priložiti izjavo proizvajalca oziroma dobavitelja nadgradnje o skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev;
9. izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
10. v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki lastnega dela upravičenca in sadik mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev priložiti popis izvedenih del in materiala, ki mora biti potrjen s strani:
– Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (področje kmetijstva in gradnje enostavnih ali nezahtevnih objektov),
– ZGS (področje gozdarstva),
– Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (področje hmeljarstva) ali
– odgovornega projektanta (področje gradnje objektov);
11. izjavo o namenski rabi naložbe oziroma dela naložbe, če se je naložba oziroma del naložbe uporabljal pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev;
12. fotografije, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter fotografije, iz katerih je razvidna označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom tega člena.
(7) Če gre za naložbo v ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora imeti upravičenec ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev pravnomočno uporabno dovoljenje. Zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev upravičenec priloži tudi projektno dokumentacijo izvedenih del, na podlagi katere je bilo izdano uporabno dovoljenje, razen če gre za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe.
(8) Če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora imeti upravičenec ob zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev pravnomočno uporabno dovoljenje za ta objekt, če je za ta objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.
(9) Če je upravičenec kandidiral za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna dovoljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu s področno zakonodajo.
(10) Upravičenec mora v primeru gradenj in rekonstrukcij voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in pravilnikom, ki ureja gradbišče. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so npr. pleskanje, fasadarska dela itd. Če so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP.
(11) V primeru nakupa mehanizacije, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, mora upravičenec dokument, ki to izkazuje, hraniti na kraju samem, ter ga mora predložiti na zahtevo ARSKTRP.
(12) Če gre za prispevek v naravi v obliki lastnega lesa, se kot dokazili o poseku lesa, ki ju ARSKTRP pridobi po uradni dolžnosti, štejeta:
1. odločba o poseku, ki jo izda ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu, in se glasi na upravičenca ali člana kmetije, katere nosilec je upravičenec, in
2. obrazec »Kontrola sečišč«, ki ga izda ZGS in iz katerega je razvidno, da je bil posek izveden v skladu z odločbo iz prejšnje točke.
(13) Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 1., 3., 4., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 100. člena te uredbe.
(14) Podrobnejša določila glede zahtevanih prilog in dokazila ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev se določijo v javnem razpisu.
(15) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena te uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca oziroma na transakcijski račun člana skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena, člana skupine lastnikov gozdov iz druge alineje drugega odstavka 76. člena oziroma člana skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti iz druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe.«.
(16) Če je strošek naložbe določen v katalogu stroškov, upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži račun. Če strošek ni določen v katalogu stroškov, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži tri tržno primerljive ponudbe, razen, če se naložba izvaja na podlagi ponudbe, ki je bila priložena vlogi na javni razpis. Če se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo tri tržno primerljive ponudbe, se pri določitvi višine upravičenega stroška upošteva ponudba z najnižjo ceno.
(17) Računi in druga dokazila, ki se nanašajo na naložbo, se morajo glasiti na upravičenca. Če gre za upravičenca iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, druge alineje drugega odstavka 76. člena te uredbe ali druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe, se račun glasi na vse člane skupine kmetov, skupine lastnikov gozdov ali skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti.
(18) Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.
(19) Največje število zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno pri posameznem podukrepu oziroma operaciji, pri čemer se v to število ne šteje zahtevek za predplačilo iz 105. člena te uredbe. Upravičenec ali njegov pooblaščenec vloži toliko zahtevkov za izplačilo sredstev, kot je opredeljenih v odločbi o pravici do sredstev.
(20) Ne glede na prejšnji odstavek upravičenec v primeru naložb iz druge alineje 98.a člena te uredbe na posamezno vlogo vloži en zahtevek za izplačilo sredstev.
(21) Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.«.
63. člen 
103. člen se spremeni tako, da se glasi:
»103. člen
(poročilo o izpolnjevanju obveznosti) 
(1) Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 27., 40., 56., 64., 81., 88.a in 90.g člena te uredbe vsebuje obvezne elemente iz priloge 7 te uredbe.
(2) Upravičenec ali njegov pooblaščenec vloži poročilo iz prejšnjega odstavka, skupaj z dokazili, v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, do 15. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer v aplikacijo, ki je za ta namen vzpostavljena na spletni strani ARSKTRP na način, določen v drugem in tretjem odstavku 92. člena te uredbe.
(3) Podrobnejše zahteve glede poročila o izpolnjevanju obveznosti se določijo v javnem razpisu.«.
64. člen 
104. člen se črta.
65. člen 
V 105. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predplačilo v znesku do vključno 50 odstotkov vrednosti javne podpore lahko uveljavljajo upravičenci pri naslednjih podukrepih oziroma operacijah:
– podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, razen če gre za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe,
– podpora za naložbe v predelavo ali trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, razen če gre za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe,
– izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih,
– izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom,
– tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom,
– podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.«.
V šestem odstavku se beseda »petim« nadomesti z besedo »šestim«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če je upravičenec prejel predplačilo in bančna garancija še ni bila sproščena, mora zahtevku za spremembo roka za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost presega znesek predplačila, v skladu s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, predložiti podaljšano bančno garancijo.«.
66. člen 
V 108. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo drugi do peti odstavek.
67. člen 
V prilogi 1 se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
Ukrep
EKSRP
SKUPAJ
M04 Naložbe v fizična sredstva
178.182.331,90 
237.576.442,53
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
99.033.437,17
132.044.582,89
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
52.095.946,27
69.461.261,69
M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, in sicer:
27.052.948,46
36.070.597,95
– izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih;
10.252.907,25
13.670.543,00
– izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;
5.250.000,00
7.000.000,00
– tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;
4.226.536,50
5.635.382,00
– ureditev gozdne infrastrukture.
7.323.504,75
9.764.672,95
M06 Razvoj kmetij in podjetij
12.250.000,00
16.333.333,33
M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 
12.250.000,00
16.333.333,33
M08 Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje gozdov
25.520.000,00
34.026.666,67
M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, in sicer:
25.520.000,00 
34.026.666,67 
– naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa;
14.795.000,00 
19.726.666,67
– naložbe v pred-industrijsko predelavo lesa.
10.725.000,00
14.300.000,00
Skupaj
215.952.331,90
287.936.442,53
«. 
68. člen 
V prilogi 2 se v poglavju A. prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če gre za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, skupino lastnikov gozdov iz druge alineje drugega odstavka 76. člena te uredbe ali skupino nosilcev dopolnilne dejavnosti iz druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe, se v primeru sankcije izključitve iz prejemanja podpore izključijo vsi člani te skupine.«.
V tretjem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Če gre za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, skupino lastnikov gozdov iz druge alineje drugega odstavka 76. člena te uredbe ali skupino nosilcev dopolnilne dejavnosti iz druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe, se iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa, podukrepa oziroma operacije za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto izključi vse člane te skupine.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
V poglavju B. se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– 20 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj 90 odstotkov in manj kot 100 odstotkov načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva,
– 50 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj 80 odstotkov in manj kot 90 odstotkov načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva,
– vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 80 odstotkov načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva.«.
V četrtem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če namakalni sistem ni opremljen z vodomerom (7. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe), ne izkazuje prihranka energije glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema (8. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe), ne izkazuje prihranka energije za naložbe v URE (12. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe) oziroma rastlinjak ni opremljen z vodomerom (14. točka prvega odstavka 27. člena uredbe), mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:«.
Za šestim odstavkom se dodajo novi sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 13. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(8) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 15. in 16. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva.
(9) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 17. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 25 odstotkov vseh izplačanih sredstev.«.
V poglavju C. se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– 20 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj 90 odstotkov in manj kot 100 odstotkov načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma načrtovanega količnika gospodarnosti poslovanja,
– 50 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj 80 odstotkov in manj kot 90 odstotkov načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma načrtovanega količnika gospodarnosti poslovanja,
– vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 80 odstotkov načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma načrtovanega količnika gospodarnosti poslovanja.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 3. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če zagotovi najmanj 40 in manj kot 50-odstotni delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz prednostnih kmetijskih sektorjev iz poslovnega načrta;
– 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če zagotovi najmanj 30 in manj kot 40-odstotni delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz prednostnih kmetijskih sektorjev iz poslovnega načrta;
– vsa izplačana sredstva, če zagotovi manj kot 30-odstotni delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz prednostnih kmetijskih sektorjev iz poslovnega načrta.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 9. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
Za novim devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 11. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 25 odstotkov vseh izplačanih sredstev.«.
V poglavju D. se v prvem odstavku prva alineja črta.
Dosedanje druga do četrta alineja postanejo prva do tretja alineja.
V dosedanji peti alineji, ki postane četrta alineja, se besedilo »druge, tretje in četrte« nadomesti z besedilom »prve, druge in tretje«.
V tretjem odstavku se prva alineja črta.
Dosedanje druga do peta alineja postanejo prva do četrta alineja.
V poglavju E. se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 64. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.«.
V poglavju G. se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz prve ali druge alineje 1. točke prvega odstavka 81. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– 20 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj 90 odstotkov in manj kot 100 odstotkov predpisanega obsega poseka oziroma spravila lesa,
– 50 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj 80 odstotkov in manj kot 90 odstotkov predpisanega obsega poseka oziroma spravila lesa,
– vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 80 odstotkov predpisanega obsega poseka oziroma spravila lesa.«.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz tretje alineje 1. točke ali 2. točke prvega odstavka 81. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz prve alineje 4. točke prvega odstavka 81. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v napovednem stavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
Za črtanim poglavjem H. se dodata novi poglavji I. in J., ki se glasita:
»I. Kršitve in sankcije pri operaciji podpora za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 
(1) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz prve alineje 88.a člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(2) Upravičenec, ki ne poroča o izpolnjenih obveznostih v skladu z drugo alinejo 88.a člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
J. Kršitve in sankcije pri podukrepu podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
(1) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz 1., 3. in 5. točke prvega odstavka 90.g člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(2) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 90.g člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(3) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz 4. točke prvega odstavka 90.g člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(4) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz drugega odstavka 90.g člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če ustvari najmanj 90 odstotkov in manj kot 100 odstotkov predpisanega prihodka,
– 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če ustvari najmanj 80 odstotkov in manj kot 90 odstotkov predpisanega prihodka,
– vsa izplačana sredstva, če ustvari manj kot 80 odstotkov predpisanega prihodka.
(5) Upravičenec, ki ne poroča o izpolnjenih obveznostih v skladu s tretjim odstavkom 90.g člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.«.
69. člen 
V prilogi 4 se v I. poglavju prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kazalnik vrednost skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela se uporablja pri merilih za ocenjevanje vlog in v letnih poročilih o doseganju ekonomskih ciljev za podukrep podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, podukrep podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in podukrep podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.«.
V pod c. 1. točke se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vir podatkov za vrednost skupnega prihodka iz poslovanja pri upravičencih, ki vodijo računovodstvo in oddajajo bilance na AJPES, je izkaz poslovnega izida iz evidence AJPES. Če vlagatelj ni zavezan k oddajanju bilanc na AJPES, so vir podatkov za ugotavljanje vrednosti prihodka iz poslovanja davčni obračuni akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti.«.
III. poglavje se spremeni tako, da se glasi:
»III. Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe
Kazalnik »Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe« uporabljamo pri merilih za izbor vlog pri podukrepu 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo lesa.
Če gre za upravičenca, ki je fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, agrarna skupnost, skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupina lastnikov gozdov, se v okviru meril za izbor vlog ocenjuje vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe brez DDV.
Če gre za upravičenca, ki je pravna oseba, razen skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, ali samostojni podjetnik posameznik, se v okviru meril za izbor vlog ocenjuje vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz celotnega poslovanja in višino naložbe brez DDV.
a. za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ter agrarne skupnosti, skupine lastnikov gozdov in skupine proizvajalcev s področja gozdarstva:
vrednost proizvodnje gozdarske dejavnosti (EUR)*
= povprečni prihodek iz gozdarske dejavnosti (EUR/ha)
površina gozdov v Republiki Sloveniji (ha)*
* podatek vodi Statistični urad Republike Slovenije
 
letni prihodek iz gozdarske dejavnosti (EUR) = povprečni prihodek iz gozdarske dejavnosti (EUR/ha) X površina gozda vlagatelja (ha)
 
letni prihodki iz gozdarske dejavnosti
vrednost naložbe brez DDV
b. za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike:
(AOP 126) letni prihodki iz poslovanja
vrednost naložbe brez DDV
«. 
V V. poglavju se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec mora pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrepu 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, ki jih je načrtoval v poslovnem načrtu. Ta obveznost ne velja za nosilca majhne kmetije.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva upravičenec izkoriščenost proizvodnih kapacitet dokazuje z doseženimi proizvodnimi kazalniki (kmetijska zemljišča v uporabi, število živali v hlevski reji oziroma na paši, stanje v obdobju treh koledarskih let od datuma zadnjega izplačila pa AKTRP preveri v RKG oziroma zbirni vlogi).«.
V VIII. poglavju se številka »10« nadomesti s številko »15«.
V IX. poglavju se v prvem odstavku za besedo »obrata« doda besedilo »oziroma podjetja«.
V četrtem odstavku se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. trženje:
– priprava proizvodov za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem,
– priprava proizvodov za nadaljnjo prodajo oziroma prodajo končnemu potrošniku;«.
V petem odstavku se v 6. točki na koncu osme alineje podpičje nadomesti z vejico in dodata novi deveta in deseta alineja, ki se glasita:
»– priprava proizvodov za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem,
– priprava proizvodov za nadaljnjo prodajo oziroma prodajo končnemu potrošniku;«.
Za IX. poglavjem se doda novo X. poglavje, ki se glasi:
»X. Sestavine poslovnega načrta v okviru podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 
Poslovni načrt za enostavne in zahtevne naložbe mora temeljiti na poslovanju celotne kmetije, samostojnega podjetnika posameznika, gospodarske družbe, zavoda ali zadruge.
a) Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, so obvezne sestavine poslovnega načrta naslednje:
1. opis kmetije, na kateri se izvaja dopolnilna dejavnost (osebna izkaznica):
– opis kmetije: naziv, lokacija in proizvodna usmeritev,
– vizija, strategija, cilji in dolgoročni razvoj;
2. analiza dejavnosti:
– predstavitev dejavnosti,
– sezonski dejavniki,
– nabava in distribucija;
3. analiza ciljnih trgov;
4. konkurenca;
5. trženje;
6. podrobnejši opis naložbe:
– predstavitev naložbe,
– razlogi za odločitev o izvedbi naložbe,
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti);
7. proizvodnja in tehnologija:
– delovna sila: lastna in najeta delovna sila,
– kmetijska zemljišča v uporabi,
– zgradbe,
– stalež živali;
8. finančni vidik izvedbe naložbe:
– predstavitev predračunske vrednosti naložbe,
– viri financiranja,
– trenutno stanje zadolženosti;
9. finančna analiza:
– vrednost proizvodnje oziroma storitev in izračun prihodka iz podprte dejavnosti po sistemu prihodka oziroma pokritja,
– izračun bruto prihodka kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela,
– bilanca stanja po zaključeni naložbi,
– bilanca uspeha,
– finančni tok,
– dinamične ocene uspešnosti naložbe: neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti.
b) Če je upravičenec gospodarska družba, zadruga, zavod ali samostojni podjetnik posameznik, so obvezne sestavine poslovnega načrta naslednje:
1. opis podjetja (osebna izkaznica):
– ime podjetja, lokacija in pravna oblika,
– vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj,
– izdelki in storitve podjetja;
2. analiza dejavnosti:
– predstavitev dejavnosti, vključno s trendi,
– sezonski dejavniki,
– nabava in distribucija;
3. analiza ciljnih trgov;
4. konkurenca;
5. trženje;
6. podrobnejši opis naložbe:
– predstavitev naložbe, vključno z navedbo naselja, kjer se bo izvajala dejavnost iz 90.a člena te uredbe,
– razlogi za odločitev o izvedbi naložbe,
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti);
7. proizvodnja in tehnologija:
– načrt proizvodnje ali dejavnosti,
– oprema in tehnologija,
– izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti;
8. vodenje, organizacija in kadri:
– ključni kadri,
– vodstvo podjetja,
– potrebe po dodatnih kadrih,
– organigram;
9. finančna analiza:
– predstavitev neposrednih učinkov naložbe ter predpostavke finančnih izračunov,
– finančni vidik izvedbe naložbe (predračunska vrednost naložbe, viri financiranja in uporaba sredstev ter trenutno stanje zadolženosti),
– terminski načrt,
– neto sedanja vrednost projekta,
– interna stopnja donosnosti,
– izkaz uspeha (z naložbo, brez naložbe),
– izkaz denarnih tokov,
– bilanca stanja (z naložbo, brez naložbe),
– analiza točke preloma.«.
70. člen 
V prilogi 7 se v napovednem stavku 1. točke besedilo »26. in 27. člena« nadomesti z besedilom »27. člena«.
Pod a) se spremeni tako, da se glasi:
»a) ekonomski kazalniki:
– prihodek iz poslovanja/PDM,
– PDM;«.
Na koncu tretje alineje pod c) se podpičje nadomesti z vejico ter doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– letna količina meteorne vode in ponovne uporabe vode na kmetijskem gospodarstvu;«
V 2. točki se v napovednem stavku besedilo »39. in 40. člena« nadomesti z besedilom »40. člena«.
V drugi alineji pod a) se črta besedilo »prihodek iz osnovne kmetijske dejavnosti /«.
V tretji alineji se besedilo »predelave oziroma trženja« nadomesti z besedo »poslovanja«.
Na koncu tretje alineje pod b) se podpičje nadomesti z vejico ter doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s poslovnim načrtom, če je upravičenec uveljavljal višjo stopnjo podpore v skladu z deveto alinejo prvega odstavka 41. člena te uredbe;«
V tretji alineji pod c) se za besedo »količina« doda besedilo »meteorne vode in«.
V četrti alineji pod c) se za besedo »odpadkov« dodata besedi »ali izpustov«.
Na koncu pod e) se pika nadomesti s podpičjem in doda nova pod f), ki se glasi:
»f) naložbe v trženje kmetijskih proizvodov: seznam članov zadruge, katerih kmetijski proizvodi se tržijo.«.
V 3. točki se v napovednem stavku besedilo »55. in 56. člena« nadomesti z besedilom »56. člena«.
V 4. točki se v napovednem stavku besedilo »63. in 64. člena« nadomesti z besedilom »64. člena«.
V 5. točki se v:
– napovednem stavku besedilo »80. in 81. člena« nadomesti z besedilom »81. člena«,
– prvi alineji pod a. za besedo »podjetnikov« doda besedilo »posameznikov in skupine lastnikov gozdov«,
– pod b. pika nadomesti z vejico in doda nova pod c., ki se glasi:
»c. skupna raba kolektivne naložbe:
– podatki o članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva oziroma skupine lastnikov gozdov, ki izvajajo kolektivno naložbo: ime, priimek in naslov člana,
– evidenca uporabe kolektivne naložbe s strani posameznih članov.«.
Za 5. točko se dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 88.a člena te uredbe vsebuje:
a. skupna raba kolektivne naložbe:
– podatki o članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva oziroma skupine lastnikov nosilcev dopolnilne dejavnosti, ki izvajajo kolektivno naložbo: ime, priimek in naslov člana,
– evidenca uporabe kolektivne naložbe s strani posameznih članov.
7. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 90.g člena te uredbe vsebuje:
– obseg dela v obliki PDM v preteklem koledarskem letu,
– ustvarjen prihodek iz naslova izvajanja dejavnosti iz 90.a člena te uredbe, ki je predmet podpore,
– podatki o novo zaposleni osebi (ime in priimek, naslov, davčna številka oziroma EMŠO in dan začetka zavarovanja), če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru merila iz prve alineje 4. točke prvega odstavka 90.e člena te uredbe,
– če gre za naložbo v dejavnosti iz oddelka 55 »Gostinske nastanitvene dejavnosti« iz priloge 12 te uredbe, povezava do spletne strani, iz katere je razvidno trženje nastanitev, če taka spletna stran obstaja,
– količina proizvedene električne oziroma toplotne energije, če gre za naložbo iz 13. ali 14. točke prvega odstavka 90.d člena te uredbe.«.
71. člen 
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
72. člen 
Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
73. člen 
Za prilogo 10 se doda nova priloga 11, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
74. člen 
Za novo prilogo 11 se doda nova priloga 12, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
75. člen 
(začeti postopki) 
(1) Vloge, vložene na javni razpis, objavljen na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18).
(2) Zahtevki za izplačilo sredstev, ki bodo vloženi na javni razpis, objavljen na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18), se po 30. juniju 2020 vložijo v skladu z novim drugim odstavkom 102. člena uredbe.
(3) Zahtevki za izplačilo sredstev, ki bodo vloženi na javni razpis, objavljen na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18), se obravnavajo v skladu s spremenjenim drugim odstavkom 39. člena uredbe.
(4) Upravičenci, ki imajo pravnomočne odločbe o pravici do sredstev izdane na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18), morajo izpolnjevati obveznosti v skladu s spremenjenima 1. in 2. točko prvega odstavka 27. člena, spremenjenim prvim odstavkom 40. člena, spremenjeno 1. točko prvega odstavka 64. člena, spremenjeno prvo alinejo 1. točke prvega odstavka 81. člena ter spremenjenim 102. členom uredbe za koledarsko leto 2020 in do izteka obveznosti.
76. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe te uredbe se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju sklepa Evropske komisije o potrditvi spremembe PRP 2014–2020.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe te uredbe v delu, ki se nanaša na dodelitev podpor iz podukrepa iz 2. točke 4. člena uredbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU, začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe, ki se nanašajo na podukrep iz 3. točke 4. člena uredbe, začnejo uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se novi drugi odstavek 103. člena uredbe začne uporabljati 1. januarja 2021.
(5) Določbe nove 9. točke prvega odstavka 5. člena uredbe se začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe predpisa, ki ureja biovarnostne ukrepe, vendar ne pred potrditvijo spremembe PRP 2014–2020 iz prvega odstavka tega člena.
(6) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prvega odstavka tega člena oziroma naznanilo o prejetju potrdila iz drugega odstavka tega člena v Uradnem listu Republike Slovenije.
77. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-10/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2019-2330-0055
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti