Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020

Kazalo

1443. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 3212.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 69/17 – popr., 54/17 in 3/18 – odl. US, in 43/19 – ZVoz-1B), 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 6. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 14. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o ureditvi cestnega prometa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) urejajo:
– prometne površine in ureditev prometa na prometnih površinah,
– prepovedi, obveznosti ali omejitve prometa,
– ustavitev in parkiranje,
– avtobusne postaje in postajališča,
– posebne storitve na javnih prometnih površinah,
– posebna raba javnih površin,
– nadzor nad izvajanjem odloka,
– določbe o globah.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v odloku imajo enak pomen, kot izrazi v zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa.
(2) Dovolilnica je dokazilo, ki ga izda pristojni občinski organ, in je namenjeno za označitev vozila, iz katerega je razvidna pravica do vstopa, ustavljanja ali parkiranja na določenem območju.
(3) Dovoljenje je pisna odločba, s katero pristojni organ odloči o pravici do določene posebne rabe oziroma aktivnosti na prometni površini.
(4) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, igrišče, parkirišče, pokopališče, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
(5) Javne prometne površine v občini so kategorizirane javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, javne poti za kolesarje, pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih.
(6) Območje omejene hitrosti je s predpisano prometno signalizacijo označen del naselja, v katerem je zaradi gostote poselitve in drugih urbanih značilnosti, varnosti prometa pešcev in kolesarjev hitrost omejena na manj kot 50 km/h.
(7) Območje za pešce je del ceste, cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen pešcem, in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo.
(8) Območje umirjenega prometa je del ceste, cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjeno predvsem pešcem, in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo.
(9) Območje skupnega prometnega prostora je del ceste ali cesta v naselju, ki je namenjena skupni rabi motornih vozil, pešcev in kolesarjev, pri čemer imajo šibkejši udeleženci v prometu prednost pred motornimi vozili in se lahko gibljejo po celotni površini ceste.
(10) Pristojni organ je občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
(11) Zapora je fizična ovira v različnih izvedbah za nadzorovanje vstopa in izstopa vozil ali za preprečitev prometa.
(12) Zelene površine so zelenice, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih ipd.
3. člen 
(pristojnost za urejanje prometa) 
(1) Prometni režim se za posamezno naselje, del naselja, cesto ali njen odsek lahko spremeni ali določi na novo:
– ob novogradnji ali rekonstrukciji ceste s projektno dokumentacijo za gradnjo ceste,
– z odločbo občinske uprave na predlog sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali
– v zahtevnejših primerih z elaboratom prometne ureditve, ki ga potrdi občinski svet.
2. PROMETNE POVRŠINE IN UREDITEV PROMETA NA PROMETNIH POVRŠINAH 
4. člen 
(omejitve hitrosti prometa vozil v naseljih) 
(1) V vseh naseljih v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je največja hitrost za vozila največ 50 km/h.
(2) V območjih omejene hitrosti je največja hitrost za vozila največ 30 km/h.
(3) V območju umirjenega prometa in v območju za pešce je največja hitrost za vozila največ 10 km/h.
(4) V območju skupnega prometnega prostora se največja hitrost za vozila lahko določi 20 ali 30 km/h.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je lahko na posameznih cestah v naselju ali na njihovih delih največja dovoljena hitrost za vozila največ 70 km/h, če varnost prometa in predpisani prometno tehnični elementi to omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.
5. člen 
(ureditev prometa v območjih z omejenim dostopom) 
(1) Območja z omejenim dostopom so območja kjer je dostop zaradi posebnih prometnih režimov omejen (območje za pešce …).
(2) Ureditev prometa v območjih z omejenim dostopom se določi z elaboratom prometne ureditve.
(3) Promet z vozili na območjih z omejenim dostopom je dovoljen v skladu s postavljeno prometno signalizacijo.
(4) Dovoz v območje prometnih površin z omejenim dostopom se lahko fizično prepreči z zaporami pod pogojem, da so predvidene v projektni dokumentaciji ali elaboratu prometne ureditve, ki ga potrdi občinski svet.
3. PREPOVEDI, OBVEZNOSTI ALI OMEJITVE PROMETA 
6. člen 
(območje za pešce) 
(1) Območje za pešce, način označevanja in opreme teh površin se določijo z elaboratom prometne ureditve, ki ga potrdi Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
(2) Na območju za pešce je omejen promet z motornimi vozili, traktorji in kolesi z motorjem.
7. člen 
(izjeme v območjih za pešce) 
(1) Vožnja, ustavljanje in parkiranje z motornimi vozili na za to določenih površinah v območju za pešce je dovoljena stanovalcem, lastnikom zemljišč in objektov znotraj območja za pešce in njihovim zaposlenim, obiskovalcem, dostavljalcem in izvajalcem del na zemljiščih in objektih.
(2) V območju za pešce je dovoljen promet še za vozila organov za notranje zadeve, prve pomoči, občinskega redarstva, komunalnih služb, socialnega varstva, Pošte Slovenije, gasilskih služb na nujni vožnji, vozila zdravstvenih organizacij, s katerimi se opravljajo obiski bolnikov na domu, za izvajalce gospodarskih javnih služb, za čas izvajanja del znotraj območja, za druga vozila za katere izkaže potrebo Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
(3) V območju za pešce je dovoljen tudi promet kolesarjev in uporabnikov posebnih prevoznih sredstev, vendar le tako, da ne ovirajo ali ogrožajo pešcev in spoštujejo predpisano hitrost vožnje v območju za pešce.
(4) Parkiranje vozil upravičencev iz prvega odstavka tega člena na površini ceste je prepovedano.
(5) Upravičencem iz prvega odstavka tega člena izda Občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: pristojni organ), dovoljenje in dovolilnico.
(6) Upravičenci iz prvega in četrtega odstavka tega člena morajo dovolilnico namestiti na armaturni plošči znotraj vozila, tako, da je možna kontrola.
(7) Zaradi dostave ne sme biti oviran promet.
8. člen 
(dovoljenja in dovolilnice v območjih za pešce) 
(1) Dovoljenja in dovolilnice izdaja pristojni občinski organ občinske uprave. Popolno vlogo za izdajo dovoljenja ali dovolilnice iz tega odloka, mora vlagatelj vložiti pristojnemu organu občinske uprave najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom veljavnosti dovoljenja ali dovolilnice.
(2) V primeru zlorabe pravice oziroma neupoštevanja pogojev, pod katerimi je uporabnik 8. člena tega odloka pridobil dovoljenje za promet znotraj območja za pešce, se mu dovoljenje razveljavi, s čimer preneha pravica do vstopa z vozilom na območje za pešce.
9. člen 
(promet s tovornimi vozili) 
(1) Znotraj naselij v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se lahko na občinskih cestah prepove tranzitni promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t. Omejitev prometa s tovornimi vozili sprejme župan z odredbo.
(2) Ne glede na določbe iz prvega in drugega odstavka tega člena je promet dovoljen tovornim vozilom za dostavo živil, zdravil, energentov ipd. ter za tovorna vozila izvajalcev komunalnih storitev in drugih služb za vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav.
4. USTAVITEV IN PARKIRANJE 
10. člen 
(parkirne površine) 
Na območju občine so za parkiranje vozil namenjene:
– javne parkirne površine: območje kratkotrajnega parkiranja in parkirne površine, kjer parkiranje ni časovno omejeno
– rezervirane parkirne površine;
– parkirne površine za invalide;
– površine za polnjenje električnih avtomobilov.
11. člen 
(javne parkirne površine) 
Javne parkirne površine so površine določene s prometnimi znaki kot parkirni prostor, na katerih se ne plačuje parkirnina.
12. člen 
(rezervirane parkirne površine) 
(1) Na rezerviranih parkirnih površinah lahko parkirajo samo motorna vozila, ki imajo posebno dovolilnico, ki jo izda občinski upravni organ, pristojen za promet.
(2) V vozilu mora biti dovolilnica nameščena z notranje strani vozila na način, da je v celoti vidna in jo je možno kadarkoli preveriti oziroma brati z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
13. člen 
(parkirne površine za invalide) 
(1) Vozilo, parkirano na označenem parkirnem mestu za invalide, mora biti označeno z veljavno parkirno karto.
(2) Parkirno karto sme poleg upravičenca uporabljati spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki je imetnik parkirne karte in sama ne vozi motornega vozila.
(3) Upravičenci parkirnih kart lahko parkirajo tudi na parkirnem mestu, ki ni označeno za invalide.
14. člen 
(površine za polnjenje električnih avtomobilov) 
(1) Na javnih parkirnih površinah se lahko določi parkirna mesta za polnjenje električnih avtomobilov, ki so namenjena izključno za potrebe parkiranja vozil na električni pogon za čas njihovega polnjenja.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo, ki določa pogoje parkiranja.
15. člen 
(upravljanje javnih parkirnih površin) 
Z javnimi parkirnimi površinami upravlja Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.
16. člen 
(ustavitev in parkiranje) 
(1) Ustavitev in parkiranje je poleg prepovedi, ki jih določa zakon, prepovedano na javnih površinah kot so igrišča, parki, zelenice, rekreacijske površine ipd., na javni površni, kjer ovira dostop do objektov komunalne in druge gospodarske infrastrukture, na javni površini, kjer ovira vstop oziroma izstop z delovišča ali s prireditvenega prostora ipd.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena smejo zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij ob obiskih oskrbovancev (bolnikov, ostarelih, onemoglih in invalidov) na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, za največ dve uri parkirati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža ali ovira drugih udeležencev cestnega prometa ter druge službe v skladu z zakonom.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se lahko v primeru izvedbe javne prireditve izjemoma uporabijo javne površine kot so igrišča, zelenice, rekreacijske površine ipd. za parkiranje, če je pridobljeno soglasje pristojne službe občine.
17. člen 
(prepoved parkiranja tovornih vozil, avtobusov, priklopnikov, polpriklopnikov in bivalnih vozil) 
(1) Na javnih prometnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil, avtobusov, priklopnikov, priklopnih vozil, v kolikor to ni posebej dovoljeno. Občinski svet lahko s sklepom določi del javnega parkirnega prostora za parkiranje vozil iz prvega odstavka tega člena.
(2) Vozniki avtodomov in avtomobilov, ki vlečejo kamp prikolico smejo parkirati svoja vozila na javni parkirni površini, razen če to ni s prometno signalizacijo prepovedano. Na parkirni površini ni dovoljeno izvajati nobenih aktivnosti, ki bi dajali znake kampiranja. Na parkirnih površinah ni dovoljeno postavljati stolov zaradi počitka ali uporabe druge opreme, ki ni povezana z vzdrževanjem vozila.
(3) Na parkirišču je prepovedano odmetavati smeti, prazniti sanitarije avtodomov ali na kakršenkoli drugi način onesnaževati parkirišče in okolico.
18. člen 
(dostava) 
(1) Na javnih prometnih površinah je dovoljeno ustavljanje in parkiranje vozil zaradi dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih dejavnosti z vozili.
(2) Parkiranje vozil za namen iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno izključno le za čas namenjen dostavi blaga in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti.
5. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA 
19. člen 
(ustavitev avtobusov na avtobusnih postajališčih) 
(1) Avtobusi medkrajevnega linijskega prometa smejo ustavljati na postajališčih v skladu z voznim redom.
(2) Avtobusna postajališča se lahko uporabljajo tudi za postanke avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov v prostem cestnem prometu.
(3) Pristojni organ lahko določi tudi parkirna mesta oziroma avtobusna postajališča za turistične avtobuse in dovoljeni čas parkiranja teh avtobusov.
6. POSEBNE STORITVE NA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH 
20. člen 
(zbiranje in odvoz odpadkov) 
(1) Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki organizirati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma, da ne ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
(2) Vozniki so dolžni omogočiti komunalni službi ali uporabnikom prost dostop do prostora s posodami za zbiranje odpadkov.
21. člen 
(izvajanje zimske službe in košnja ob prometnih površinah) 
(1) V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega.
(2) V času izvajanja košnje ob prometnih površinah so vozniki dolžni svoja vozila parkirati na način, da ne onemogočajo dostopa do javnih zelenih površin.
22. člen 
(umik parkiranih vozil) 
Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, z javnih površin namenjenih parkiranju osebnih avtomobilov, umakniti parkirane osebne avtomobile za potrebe izvedbe športne ali druge prireditve, čiščenja javnih površin, zbiranja in odvoza odpadkov, izvajanja zimske službe ipd.
7. POSEBNA RABA JAVNIH POVRŠIN 
23. člen 
(posebna raba javnih površin) 
(1) Javne prometne površine se lahko v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti občine in dovoljenjem upravnega organa, pristojnega za promet, uporabljajo za postavitev gostinskih vrtov, objektov, opreme in naprav za prodajo in oglaševanje izdelkov in storitev, postavitev gradbenih odrov in gradbišč, izvedbo javnih prireditev, izvedbo snemanj, prirejanje razstav ipd.
(2) Pristojni organ poda soglasje za posebno rabo javnih površin pod pogojem, da je zagotovljena prosta površina za prehod udeležencev v prometu in intervencijskih vozil.
(3) Če nadzorni organ ugotovi, da se uporablja javna prometna površina za postavljanje gostinskih vrtov, objektov, opreme in naprav za prodajo in oglaševanje izdelkov in storitev, postavitev gradbenih odrov in gradbišč, izvedbo javnih prireditev, izvedbo snemanj, prirejanje razstav ipd brez dovoljenja ali v nasprotju z njim, odredi takojšnjo odstranitev na stroške kršilca.
8. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
24. člen 
(opravljanje nadzora in stroški sodelovanja nadzornih organov) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in določb predpisov o ureditvi prometa izvajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici.
(2) O izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah in spremembah prometnega režima ter prometne signalizacije, mora občinski organ za promet sproti obveščati nadzorne organe.
9. DOLOČBE O GLOBAH 
25. člen 
Z globo v višini 40 EUR se za prekršek kaznuje posameznik:
1. če ravna v nasprotju s 7. členom tega odloka, v kolikor globa za ta prekršek ni predpisana v zakonu,
2. če ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
3. če ustavi ali parkira vozilo v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena tega odloka,
4. če ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka.
5. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena tega odloka
6. če ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka.
7. če ravna v nasprotju s 23. členom tega odloka.
26. člen 
Z globo v višini 80 EUR se za prekršek kaznuje posameznik:
1. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena tega odloka,
2. če ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka.
27. člen 
(1) Z globo v višini 120 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena tega odloka.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega odloka.
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana