Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020

Kazalo

1439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu na območju Velike planine, stran 3209.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US), 8. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu na območju Velike planine 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o javnem redu na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 80/01 in 17/06), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
V 1. členu odloka se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»S tem odlokom Občina Kamnik izvršuje načela, cilje in ukrepe ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter znamenitega naravnega območja in krajine širšega območja Velike planine.«
3. člen 
Besedilo 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Sečnja lesa je dovoljena le z odkazilom oziroma dovoljenjem zavoda za gozdove.«
4. člen 
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Sečnja, spravilo lesa, pa tudi druga opravila se morajo izvajati na tak način, da se kar v najmanjši meri poškoduje travna ruša.«
5. člen 
Besedilo drugega odstavka 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Kurjenje kresov ob raznih prireditvah je dovoljeno le na podlagi odločbe upravnega organa za notranje zadeve, dovoljenja lastnika zemljišča oziroma njihovega zastopnika ter ob prisotnosti požarne straže, organizirane s strani prostovoljnega gasilskega društva.«
6. člen 
V drugem odstavku 7. člena odloka se črta besedna zveza: »koncesionar za dimnikarske storitve« in se jo nadomesti z novo besedno zvezo, ki se glasi: »izvajalec dimnikarskih storitev«.
7. člen 
Besedilo 8. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju Velike planine je prepovedan promet z vsemi vozili na motorni pogon, razen po cesti do Kisovca, Podkrajnika, Mačkinega kota in Dola.
Vožnja z motornimi sanmi je prepovedana, razen za potrebe oskrbovanja objektov po predhodni pridobitvi ustreznega dovoljenja s strani občinske uprave ter v primerih intervencije.
Vožnja s kolesi je dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjen.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za vožnjo s kolesi v naravnem okolju po planinskih poteh uporabljajo določbe zakona, ki ureja planinske poti, za vožnjo v gozdnem prostoru v naravnem okolju pa določbe zakona, ki ureja gozdove.«
8. člen 
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prepoved iz prejšnjega člena tega odloka ne velja pri:
1. službenih vožnjah za opravljanje občinske redarske službe, javne gozdarske, kulturnovarstvene, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, lovskočuvajske in ribiškočuvajske službe, inšpekcijskega nadzora, nalog obrambe, zaščite in reševanja, nalog policije, gorskih in jamskih reševalcev ter gasilcev, nalog neposrednega nadzora v naravi in pri delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev;
2. gospodarjenju z gozdovi in upravljanju z divjadjo in ribami;
3. opravljanju kmetijskih del;
4. opravljanju čebelarskih del;
5. opravljanju geodetskih del;
6. opravljanju geoloških del;
7. opravljanju znanstveno-raziskovalnih del;
8. odkrivanju in raziskovanju podzemnih jam;
9. urejanju vodotokov in hudourniških območij;
10. vzdrževanju in gradnji infrastrukturnih objektov;
11. zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;
12. izvajanju nalog Slovenske vojske;
13. pripravi in vzdrževanju vseh vrst smučarskih prog na zasneženi površini ter pri izvajanju nadzora na smučiščih;
14. izvajanju gospodarskih javnih služb;
15. oskrbovanju planinskih domov, planinskih koč in gostišč, vendar le po predhodni pridobitvi ustreznega dovoljenja s strani občinske uprave;
16. dostavi gradbenega materiala in orodja za gradnjo, adaptaciji ali vzdrževanju objektov, vendar le po predhodni pridobitvi ustreznega dovoljenja s strani občinske uprave.
Za gospodarjenje z gozdovi iz 2. točke prvega odstavka tega člena in opravljanje kmetijskih del iz 3. točke prvega odstavka tega člena, štejejo v zvezi z opravljanjem teh del tudi oskrba in prevoz živine, odvoz kadavrov, oskrba in prevoz pastirjev, vzdrževanje pašnih in gozdnih površin, popravilo, obnova in oskrbovanje pastirskih koč in infrastrukture.
Dovoljenje za vožnjo z motornimi vozili na območju Velike planine iz 15. in 16. točke prvega odstavka tega člena, lahko občinska uprava izda le ob soglasju lastnikov zemljišč oziroma njihovega zastopnika, preko katerih poteka dovozna pot.
Zgoraj navedene izjeme so dolžne upoštevati določbe predpisov glede varstva okolja, pri čemer naj v teh primerih vozijo in parkirajo le na utrjenih površinah in ob tem pazijo, da čim manj poškodujejo travno rušo.«
9. člen 
Besedilo 10. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Vožnja z vozili na motorni pogon je v primerih iz 9. člena tega odloka dovoljena samo po javnih poteh in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v skladu s predpisi in soglasjem lastnikov zemljišč oziroma njihovega zastopnika, razen v izjemnih primerih (npr. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, čiščenje greznic ipd.).«
10. člen 
V odlok se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Parkiranje motornih vozil na območju Velike planine je dovoljeno samo na za to predvidenih parkirnih površinah.
Lokacije dovoljenega parkiranja in višina parkirnine iz tega odloka, so določeni s postavljeno prometno signalizacijo oziroma na drug ustrezen način.
Za parkiranje motornih vozil na parkirnih površinah se plača parkirnina.
Kot dokaz plačila parkirnine za uporabo plačljivih parkirnih površin, na katere vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, se plačilo dokazuje s parkirnim listkom.
Voznik je dolžan namestiti parkirni list o plačani parkirnini na vidno mesto pod prednje vetrobransko steklo.
Brezplačno parkiranje na plačljivih parkirnih površinah je dovoljeno le z dovolilnico. Dovolilnice za brezplačno parkiranje izdaja občinski organ, pristojen za promet.
Podrobnejšo ureditev parkiranja, višino parkirnine za posamezne vrste motornih vozil, izdajo dovolilnic in druge pravice ter obveznosti, določi župan s pravilnikom, ki temelji na določbah tega odloka.
Občina Kamnik vzpostavi prometni režim na območju Velike planine v skladu z določbami tega odloka na površinah iz prvega člena tega odloka ter na površinah izven občine Kamnik, za katere je tako določeno na podlagi medsebojnega dogovora oziroma če so te površine v lasti, najemu ali upravljanju Občine Kamnik ali njenega pooblaščenega koncesionarja.«
11. člen 
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: »Na območju Velike planine je vsakdo dolžan odlagati smeti in odpadke na način in ob pogojih, ki so predpisani s tem odlokom ter odlokom, ki ureja zbiranje komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik«.
12. člen 
Besedilo 19. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi objekti v vodovarstvenem pasu na Veliki planini morajo imeti nepropustne greznice. Za objekte na Veliki planini, ki ne ležijo v vodovarstvenem pasu, so dovoljene male komunalne čistilne naprave, neprepustne greznice oziroma pretočne greznice, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnjo čiščenje, filtracijo ali infiltracijo v skladu z veljavno uredbo, ki ureja odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda.
Lastniki objektov, ki nimajo urejenih greznic v skladu s prejšnjim odstavkom, morajo to narediti najkasneje v rokih, ki jih določa uredba, ki ureja odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda.
Greznice počitniških koč in domov se praviloma praznijo izven pašne sezone, fekalije pa se morajo odvažati s posebnimi vozili.«
13. člen 
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Cena zbiranja in odvoza smeti in odpadkov s širšega območja Velike planine se določa skladno z odlokom, ki ureja zbiranje komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik.«
14. člen 
Besedilo 21. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če ravna v nasprotju z 2. členom tega odloka,
2. če poškoduje drevje oziroma grmičevje oziroma če seka brez dovoljenja,
3. če pri spravilu lesa in drugih opravilih prekomerno poškoduje travno rušo,
4. če smeti in odpadkov ne odvaža v določenih rokih,
5. če ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka,
6. če pri ogrevanju počitniških in planšarskih koč ne uporablja peči na drva, plin ali elektriko,
7. če ravna v nasprotju z 11.a členom tega odloka,
8. če odlaga ali odvaža smeti in druge odpadke v nasprotju z določili tega odloka,
9. če ne zagotovi higienskega načina nakladanja in odvoza smeti in odpadkov ali vzdrževanja skupnih odlagališč,
10. če ne namesti ter redno ne prazni nameščenih košev oziroma zabojnikov za odpadke,
11. če ne skrbi za čistočo v skladu s 16. členom tega odloka,
12. če ne ravna v skladu z 19. členom tega odloka.
Z globo 40,00 EUR se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in za odgovorno osebo v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, ki stori katerega izmed prekrškov, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena.«
15. člen 
Besedilo 22. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 40,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
1. če ravna v nasprotju z 2. členom tega odloka,
2. če poškoduje drevje oziroma grmičevje oziroma če seka brez dovoljenja,
3. če pri spravilu lesa in drugih opravilih prekomerno poškoduje travno rušo,
4. če ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka,
5. če pri ogrevanju počitniških in planšarskih koč ne uporablja peči na drva, plin ali elektriko,
6. če ovira ali onemogoči pregled v skladu s 7. členom tega odloka,
7. če razvaža živalske odpadke v nasprotju z 11. členom tega odloka,
8. če ravna v nasprotju z 11.a členom tega odloka,
9. če odlaga ali odvaža smeti in druge odpadke v nasprotju z določili tega odloka,
10. če ne namesti ter redno ne prazni nameščenih košev oziroma zabojnikov za odpadke,
11. če ne skrbi za čistočo v skladu s 16. členom tega odloka,
12. če ne ravna v skladu z 19. členom tega odloka.«
16. člen 
Besedilo 23. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Nadzor nad izvrševanjem določb 11.a člena tega odloka izvaja občinsko redarstvo, nad ostalimi določbami pa občinska inšpekcija, v skladu s pooblastili.«
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2020
Kamnik, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost