Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020

Kazalo

1438. Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije ter izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine, stran 3206.

  
Na podlagi 3., 7., 32. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12), 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o načinu in pogojih za podelitev koncesije ter izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se določajo način in pogoji za podelitev koncesije ter izvajanje izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih parkirišč na območju Velike planine (v nadaljevanju javna služba).
Izvajanje javne službe se zagotovi s podelitvijo koncesije, skladno z veljavnimi predpisi države in lokalne skupnosti.
S tem odlokom se ugotavlja in potrjuje obstoj javnega interesa za izvajanje javne službe, kot to opredeljuje zakon, ki ureja izvajanje gospodarskih javnih služb.
II. DEJAVNOSTI ALI ZADEVE, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
(predmet javne službe) 
Predmet javne službe je predvsem:
– upravljanje in vzdrževanje plačljivih parkirišč,
– upravljanje in vzdrževanje vseh objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, kot so javna stranišča, koši za smeti, sedišča, obveščevalne table idr.,
– kontrola nad uporabo plačljivih parkirišč, skladno s pristojnostmi koncesionarja in veljavnimi predpisi.
Izvajalec javne službe (v nadaljevanju koncesionar) na plačljivih parkiriščih zagotavlja potrebno število rediteljev, in sicer vsaj ob vikendih in praznikih v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra.
Odstopanja od navedenega v prejšnjem odstavku so mogoča le v primeru izrednih vremenskih razmer (sneg, vetrolom, žled, dnevi, ko ni mogoče izvajati zimske službe ipd.).
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre, ki so predmet dejavnosti javne službe, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
III. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN UPORABNIKI STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
3. člen 
(prostorska zasnova javne službe) 
Javna služba se izvaja na območju Velike planine, skladno s tem odlokom in odlokom, ki ureja javni red na območju Velike planine.
Plačljiva parkirišča, za katera se zagotavlja javna služba, določa odlok, ki ureja javni red na območju Velike planine.
Konkretno območje izvajanja gospodarske javne službe bo koncedent opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
4. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne in fizične osebe, ki uporabljajo plačljiva parkirišča po tem odloku.
Storitve javne službe so na voljo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, dokler to omogočajo prostorske in tehnične zmogljivosti parkirišč, in skladno z odlokom, ki ureja javni red na območju Velike planine.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA, KONCEDENTA TER UPORABNIKOV 
5. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
Obveznosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno in kontinuirano storitev ter kvalitetno opravljanje javne službe, skladno s predpisi in v javnem interesu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– kot dober gospodar uporabljati oziroma vzdrževati vse objekte in naprave, namenjene izvajanju javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe in koncesije,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem koncesije,
– pravočasno odgovoriti uporabnikom javne službe na njihove pobude in pritožbe,
– vodenje evidenc v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripraviti letno poročilo o izvajanju javne službe ter
– obveščati pristojne organe o kršitvah.
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre pravic in obveznosti koncesionarja, ki so predmet dejavnosti javne službe, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
6. člen 
(obveznosti koncedenta) 
Obveznosti koncedenta so predvsem, da:
– zagotavlja takšno višino plačil oziroma ceno storitev javne službe, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme iz koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost,
– pisno obvešča koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre pravic in obveznosti koncedenta, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
7. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom, koncesijsko pogodbo in z drugimi predpisi.
Uporabniki plačljivih parkirišč na območju Velike planine morajo plačati parkirnino in spoštovati pravila, določena s tem odlokom, odlokom, ki ureja javni red na območju Velike planine, in druge predpise.
Uporabo plačljivih parkirišč plačujejo uporabniki sproti, skladno s cenikom uporabe plačljivih parkirišč na območju Velike planine, in skladno s pravilnikom lokalne skupnosti, ki natančneje ureja s tem povezana vprašanja.
Natančen obseg in vsebino pravic ter obveznosti uporabnikov v razmerju do koncesionarja, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
8. člen 
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj izkazati:
– da ne obstajajo razlogi za izključitev prijaviteljeve prijave iz sodelovanja v postopku, skladno z določbami veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje in
– da izpolnjuje vse ostale osnovne pogoje, ekonomske in finančne pogoje ter tehnične in strokovne pogoje, ki jih koncedent opredeli in določi v dokumentaciji za izbor koncesionarja za vsakokratno podelitev koncesije.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
Vrste in možnosti skupnega nastopa pri izvajanju gospodarske javne službe bo koncedent natančno opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.
9. člen 
(zavarovanje za škodo) 
Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam, in za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
Obseg in vrsta zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.
VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU 
10. člen 
(javna pooblastila koncesionarju) 
Koncedent bo koncesionarju podelil javno pooblastilo, da izvaja javno službo, skladno s predpisi in določbami dokumentacije za izbor koncesionarja in koncesijsko pogodbo.
Natančen obseg in vsebino javnega pooblastila koncesionarju bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
11. člen 
(zagotavljanje pogojev) 
Za izvajanje javne službe koncedent in koncesionar zagotavljata gospodarsko javno infrastrukturo, tj. vse potrebne objekte in naprave.
Natančen obseg in vsebino splošnih pogojev za izvajanje gospodarske javne službe, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VIII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA ALI NAČIN NJEGOVEGA PREPREČEVANJA 
12. člen 
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe po tem odloku.
Kakršno koli odstopanje od prejšnjega odstavka bo koncedent opredelil v dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma v koncesijski pogodbi.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
13. člen 
(trajanje koncesije) 
Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za obdobje največ 5 let.
Koncesijsko razmerje za izvajanje javne službe nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja na način, kot to določa dokumentacija za izbor koncesionarja oziroma koncesijska pogodba.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša zgolj iz razlogov in pod pogoji, določenimi v zakonu in dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma koncesijski pogodbi, največ do izbire novega koncesionarja oziroma izvajalca predmetne javne službe.
X. NAČIN PODELITVE KONCESIJE, ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA IN ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
14. člen 
Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki se objavi skladno z veljavnimi določbami zakonodaje, ki ureja podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po zakonu, predpisih lokalne skupnosti, določbah javnega razpisa in dokumentaciji za izbor koncesionarja.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
15. člen 
Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme župan.
16. člen 
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan in ima najmanj tri člane. Njena sestava in naloge se določijo skladno s predmetno zakonodajo.
17. člen 
Po končanem javnem odpiranju, ki ga vodi strokovna komisija, ta pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) občinski upravi, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
Ko občinska uprava prejme poročilo komisije, izda pristojni organ odločitev o izbiri.
18. člen 
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
19. člen 
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo, tveganja, ki jih nosi posamezna pogodbena stranka, in druga vprašanja, ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu, ki ureja gospodarske javne službe.
V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.
XI. VIRI FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
20. člen 
(viri financiranja) 
Viri za financiranje javne službe so:
– plačila uporabnikov parkirišč,
– proračun Občine Kamnik,
– druga sredstva, skladno z veljavnimi predpisi.
21. člen 
(namenska poraba sredstev) 
Plačilo storitev javne službe je namenjeno stroškom izvajanja javne službe ter vzdrževanju in urejanju plačljivih parkirišč ter tekočemu in investicijskemu vzdrževanju parkirišč in dostopnih oskrbnih poti.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
22. člen 
Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije ureja dokumentacija za izbor koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe lahko opravljajo tudi notranja revizija, zunanja revizija in nadzorni odbor občine.
23. člen 
Nadzor nad uporabo plačljivih parkirišč izvajajo koncesionar ter pristojne osebe, skladno z odlokom, ki ureja javni red na območju Velike planine.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
24. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom gospodarske javne službe v režijski obrat,
– z upravno odločbo ter
– iz drugih razlogov, opredeljenih v koncesijski pogodbi, in razlogov, kot jih določa veljavna zakonodaja na področju javnega naročanja.
Koncesijsko razmerje preneha z upravno odločbo.
V primeru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja lahko koncedent zaradi nemotenega zagotavljanja dejavnosti javne službe podeli začasno koncesijo ali posamezna dela, ki so predmet koncesije, drugemu izvajalcu v skladu s predpisi o javnem naročanju po postopku s pogajanji brez predhodne objave in takoj začne postopek za izbiro novega koncesionarja.
25. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo in
– iz drugih razlogov, opredeljenih v koncesijski pogodbi, in razlogov, kot jih določa veljavna zakonodaja na področju javnega naročanja.
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha iz razlogov, ki jih določa veljavna zakonodaja na področju javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in področju gospodarskih javnih služb. Prav tako lahko koncesija preneha s koncedentovim enostranskim odstopom iz razlogov, ki jih koncedent opredeli v dokumentaciji za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu temelječem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja.
Koncedent in koncesionar lahko med trajanjem koncesijske pogodbe, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo v primeru, če ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
V primeru, da ima koncesionar univerzalnega pravnega naslednika, lahko koncedent spremeni koncesijsko pogodbo, skladno z določili zakonodaje s področja javnega naročanja.
26. člen 
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba,
– če se dejavnost ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju javne službe,
– zaradi ponavljajočih se kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe.
Koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije.
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji po splošnih pravilih odškodninskega prava.
XIV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
27. člen 
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
28. člen 
Kazenske določbe, nadzor in druga vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, določajo odlok, ki ureja javni red na območju Velike planine, in drugi predpisi.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
Koncedent s postopkom za podelitev koncesije po tem odloku prične najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
30. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0027/2020
Kamnik, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar