Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020

Kazalo

1435. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2019, stran 3203.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 110. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Cerknica za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2019.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.285.816
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.569.435
70 
DAVČNI PRIHODKI 
8.663.631
700 Davki na dohodek in dobiček 
7.245.489
703 Davki na premoženje 
1.269.531
704 Domači davki na blago in storitve 
148.612
706 Drugi davki 
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.905.804
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.362.858
711 Takse in pristojbine 
9.196
712 Globe in druge denarne kazni
55.651
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
478.100
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
55.164
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
250
721 Prihodki od prodaje zalog 
2.158
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgo sredstev 
52.756
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.661.217
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.594.625
741 Prejeta sredstva iz držav. pror. iz sredstev proračuna EU 
66.592
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
11.566.941
40 
TEKOČI ODHODKI 
2.695.957
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
607.634
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
97.963
402 Izdatki za blago in storitve 
1.943.510
403 Plačila domačih obresti 
41.850
409 Rezerve 
5.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
5.053.222
410 Subvencije 
491.120
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.649.013
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
512.965
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.400.124
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.518.849
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.518.849
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
298.913
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
116.479
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
182.434
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
718.874
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44 
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550) 
505.909
55 
ODPLAČILA DOLGA
505.909
550 Odplačila domačega dolga 
505.909
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
212.965
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
–505.909
XI. 
NETO FINANCIRANJE
–718.874
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2019 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani realizirani izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2019.
3. člen 
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2020
Cerknica, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar