Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020

Kazalo

1434. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2019, stran 3202.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18 in 75/19 – ZIPRS2021), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 12. redni seji dne 8. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Brežice za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2019.
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brežice za leto 2019.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.
3. člen 
(1) Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključnem računu za leto 2019 so naslednji:
v EUR
Konto
Naziv konta
Realiziran proračun 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
26.951.579
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
23.235.598
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
17.926.505
700
Davki na dohodek in dobiček
14.793.593
703
Davki na premoženje
1.454.392
704
Domači davki na blago in storitve
1.678.520
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
5.309.093
710
Udeležba na dobičku od premoženja
1.933.599
711
Takse in pristojbine
28.220
712
Globe in druge denarne kazni
70.984
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
85.192
714
Drugi nedavčni prihodki
3.191.098
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.293.893
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.293.843
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.877.453
740
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
1.877.453
741
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
544.635
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
544.635
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.145.541
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
6.596.074
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.410.304
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
226.733
402
Izdatki za blago in storitve
4.847.569
403
Plačila domačih obresti
71.468
409
Rezerve
40.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
9.684.352
410
Subvencije
477.719
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.348.873
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
758.923
413
Drugi tekoči domači transferi
3.098.837
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
7.493.126
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.493.126
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+ 431+432))
371.989
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
219.526
432
Investicijski transferi PU 
152.463
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) (I-II)
2.806.038
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
18.029
75
PREJTA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD. KAPIT. DEL.
18.029
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
18.029
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
0
441
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
18.029
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
541.112
50
ZADOLŽEVANJE
541.112
500
Domače zadolževanje
541.112
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA 
1.352.152
55
ODPLAČILO DOLGA
1.352.152
550
Odplačila domačega dolga
1.352.152
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
2.013.027
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–811.040
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–2.806.038
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018 
2.172.256
(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2019 je 22.833,79 EUR.
4. člen 
(1) Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2019 je 2.013.027,31 EUR. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2019 znašajo 4.185.283,01 EUR in se bodo porabila v skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2020.
(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2020 za namene po Zakonu o javnih financah.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z vsemi obrazložitvami se objavi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 450-0006/2019
Brežice, dne 9. junija 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan