Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1431. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3198.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
Katastrska občina
Parcelne številke
1846 Liberga
767/2, 2036/10, 2036/8, 2036/7, 2036/3, 2036/4, 2050/7, 2050/9
1847 Šmartno
1418/5
1848 Štanga
1816/3, 1817/2, 1817/3, 1854/2
1849 Vintarjevec
1943/2
1850 Ježni Vrh
826/2
1851 Gradišče
866/2
1852 Poljane
1183/2
ki so v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro.
II 
Na nepremičninah v lasti Občine Šmartno pri Litiji:
Katastrska občina
Parcelne številke
1849 Vintarjevec
1933/36, 1940/11, 1940/10, 1933/32, 1933/38, 1933/34, 1933/35
se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
III 
Nepremičnine iz tč. I tega sklepa postanejo last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1.
IV 
Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra iz zemljiške knjige ostane pri nepremičninah iz tč. II tega sklepa vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-36/2010-144, 466-28/2017-73, 466-39/2013-19, 466-27/2009-59, 466-37/2011-52, 466-41/2016-19, 466-25/2018-11, 466-10/2019-6, 466-4/2019-14, 466-18/2017-15, 466-42/2017-39
Šmartno pri Litiji, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko