Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1430. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 3198.

  
Na podlagi 21., 29. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji:
Katastrska občina
Parcelne številke
1846 Liberga
672/3, 1448/3, 1448/5
1847 Šmartno
418/8, 418/10, 422/7, 546/29, 546/9
2655 Račica
1806/2, 1805/2
II 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji.
Občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo vpisalo zaznambo o grajenem javnem dobru.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2020-3
Šmartno pri Litiji, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko