Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1427. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019, stran 3195.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 9. redni seji občinskega sveta dne 3. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovim spremembam tekom leta 2019 ter njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 v splošnem delu izkazuje:
Konto
Splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
Realizacija 2019 (v EUR)
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.392.808
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.824.523
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.061.189
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.644.404
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
321.014
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
95.771
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
763.334
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
665.414
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.474
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
5.169
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
89.277
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
78.924
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
69.569
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
9.355
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
489.361
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
391.335
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
98.026
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.334.346
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.717.746
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
287.667
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
44.929
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.303.590
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
40.079
409
REZERVE
41.480
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.276.739
410
SUBVENCIJE
19.634
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.500.596
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
139.144
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
617.365
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.109.536
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.109.536
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
230.325
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
96.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
133.825
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
58.462
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
485
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
485
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
485
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
104.057
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
104.057
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
0
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
0
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
104.057
5004
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
318.402
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
318.402
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
289.325
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
0
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
29.077
5504
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–155.399
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–214.345
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–58.462
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
326.127
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-001/2020
Šmartno pri Litiji, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko