Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1426. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Küčan, stran 3194.

  
Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Küčan 
1. 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
S tem sklepom se potrdi Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrtaza širitev kmetije Küčan, (v nadaljevanju: Izhodišča), ki jih je izdelalo podjetje UMARH d.o.o. pod št. projekta 20-OPPN-01, marec 2020.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter podzakonski predpisi.
2. 
(območje načrtovanja) 
Območje načrtovanja zajema zemljišča, ki so z Občinskim prostorskim načrtom Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17, 66/20; v nadaljevanju: OPN) zajeta delno v enoto urejanja prostora (EUP) z oznako TE 2, delno pa v EUP z oznako EU 8. Območje načrtovanja obsega površino velikosti 0,35 ha. Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 211, 212 (del), 213 (del) in 215; vse k.o. 93 – Tešanovci. Zaradi potreb načrtovanja se območje OPPN v nadaljnjih fazah izdelave lahko tudi delno spremeni.
3. 
(predmet načrtovanja, razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Predmet načrtovanja je delno območje EUP z oznako TE 2 in delno območje EUP z oznako EU 8; območje severovzhodno od obstoječe kmetije Küčan, za katerega je z OPN določena namenska raba prostora z oznako SK (površine podeželskega naselja) in K2 (druga kmetijska zemljišča).
Pobudnik postopka priprave OPPN namerava širiti obstoječo dejavnost na kmetiji. Na podlagi 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) se načrtuje gradnja na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe.
Na podlagi pobude kmetije Küčan, Tešanovci 60, 9226 Moravske Toplice, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100232907 s katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19), se skladno s prvim odstavkom 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kmetijskih objektov ter pripadajočih manipulativnih površin.
Obravnavano območje spada v območje drugih kmetijskih zemljišč; v neposredni bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva.
4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor oziroma pobudnik sam. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter nadrejene prostorske akte Občine Moravske Toplice.
Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, obstoječe omejitve v prostoru, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene smernice in/ali priporočila nosilcev urejanja prostora.
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov, da je možen vnos v prostorski informacijski sistem.
5. 
(vrsta postopka) 
Priprava OPPN se izvede v postopku priprave prostorskega akta, kot je za OPPN predpisan v ZUreP-2, v členih 118 in 119 (člen 119 pa napotuje še na člene 110 do 115).
6. 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
V postopku priprave OPPN so predvideni naslednji roki:
1. faza:
izhodišča in sklep o pripravi OPPN, odločitev o CPVO
/60 dni
2. faza:
osnutek OPPN 
/15 dni
3. faza:
prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
/30 dni
4. faza:
dopolnjeni osnutek OPPN in CPVO v kolikor bo iz odločbe MOP izhajalo o potrebi izdelave
/60 dni
5. faza:
posredovanje dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila ministrstvu, pristojnemu za okolje, v presojo po 42. členu ZVO – v kolikor bo izdelava potrebna
/45 dni
5. faza:
javna razgrnitev in javna obravnava
/30 dni
6. faza:
stališča do pripomb in predlogov javnosti; predstavitev odloka na OS v prvi obravnavi
/30 dni
7. faza:
predlog OPPN
/15 dni po potrditvi stališč in pripomb ter predstavitvi odloka na OS
8. faza:
druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
/30 dni
9. faza:
pridobitev odločbe po 46. členu ZVO – v kolikor je potrebno izvesti postopek CPVO
/60 dni
10. faza:
sprejem usklajenega predloga OPPN na OS
/na redni seji OS
Zgoraj navedeni roki so okvirni. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremenijo.
7. 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo predložili smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine),
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v vednost za področje varstva kulturne dediščine),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom),
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravstvenega varstva),
– Elektro Maribor d.d., OE Murska Sobota, Lendavska ulica 31, 9000 Murska Sobota (za področje oskrbe z električno energijo),
– Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice (za področji odvajanja odplak in ravnanja z odpadki),
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota (za področje oskrbe s pitno vodo),
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota (za področje umeščanja fiksne telefonije),
– Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče (za področje kabelsko komunikacijskega sistema),
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice (za področje prometa, za občinske ceste),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločitev glede postopka CPVO).
V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi, da je potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihova mnenja.
8. 
(načrt vključevanja javnosti) 
Ob izdelavi postopka OPPN, je bila pri oblikovanju Izhodišč preko javnega naznanila vključena javnost, katera je imela možnost podati svoje pripombe in predloge pri oblikovanju usmeritev za izdelavo predmetnega OPPN.
Dopolnjen OPPN (in okoljsko poročilo, ko je potrebno izvesti postopek CPVO) se javno razgrne. Za javno razgrnitev se pripravi povzetek za javnost. V času javne razgrnitve se izvede javno obravnavo razgrnjen gradiva, v sklopu katere ima zainteresirana javnost možnost podati svoje pripombe in predloge pri pripravi OPPN. V času javne razgrnitve se javnost tudi seznani z morebitnim nasprotjem interesov.
Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.
Tekom celotnega postopka se gradiva objavljajo na spletni strani občine, in sicer se na spletni strani občine objavi: sklep o pripravi z zasnovo ureditve območja, dopolnjen osnutek OPPN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO), javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi (objava javnega naznanila tudi na krajevno običajen način), stališča do pripomb in predlogov javnosti (objava tudi na krajevno običajen način), predlog OPPN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO).
Po potrebi (predvsem v odvisnosti od interesa javnosti) se izvede tudi druge oblike vključevanja javnosti.
9. 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Investitor financira pripravo in izdelavo OPPN, geodetski načrt območja urejanja, elaborat ekonomike in program opremljanja zemljišč.
Izdelovalec prostorskega akta mora predati Občini Moravske Toplice tri kompletne podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba). Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov.
10. 
(objava sklepa in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Identifikacijska številka v prostorskem informacijskem sistemu: 1677
Št. 350-00003/2020-10
Moravske Toplice, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač