Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1425. Obvezna razlaga tretjega in četrtega odstavka 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti«, stran 3193.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M    O B V E Z N O   R A Z L A G O 
tretjega in četrtega odstavka 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti« (Uradni list RS, št. 60/17)
Št. 3505-8/2012
Koper, dne 29. maja 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. maja 2020 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
tretjega in četrtega odstavka 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti« (Uradni list RS, št. 60/17)
 
v naslednjem besedilu:
I. 
Besedilo tretjega in četrtega odstavka 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti« (Uradni list RS, št. 60/17), ki se glasi:
»(3) Znotraj območja pozidave so dovoljene tudi oskrbne in storitvene dejavnosti kot so: gostinske, storitvene, zdravstvene, poslovne (pisarniške), proizvodne (tihe in emisijsko neoporečne) ter kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.
(4) Ob predhodnem soglasju MOK, Urad za okolje in prostor je dovoljena gradnja tudi drugih poslovnih stavb.«
se razlaga tako, da navedena določba velja tudi za stavbe, v katerih se izvajajo socialno varstvene storitve in se po klasifikaciji vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov razvrščajo med stanovanjske stavbe.
II. 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-8/2012
Koper, dne 28. maja 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 nonché Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O    L ’ I N T E R P R E T A Z I O N E    A U T E N T I C A 
del terzo e del quarto comma dell'articolo 8 del Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale »Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga lungo la Strada di Šmarje« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 60/17)
N. 3505-8/2012
Capodistria, 29 maggio 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan 
Visto l’Articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03, nonché Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e l’Articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 39/08 e 35/18) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, durante la sua seduta del 28 maggio 2020, ha approvato la seguente
I N T E R P R E T A Z I O N E   A U T E N T I C A 
del terzo e del quarto comma dell'articolo 8 del Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale »Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga lungo la Strada di Šmarje« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 60/17)
nel seguente testo:
Il testo del terzo e del quarto comma dell'articolo 8 del Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale »Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga lungo la Strada di Šmarje« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 60/17) che recita come segue:
»(3) Nella zona d'intervento sono consentite attività di assistenza e servizi di ristorazione, servizi vari, sanitari, commerciali (uffici), di produzione (silenziose e ammissibili dal punto di vista delle emissioni) nonché di carattere culturale, di intrattenimento, ricreativo e sportivo.
(4) Previo il consenso dell'Ufficio ambiente e territorio del Comune città di Capodistria, è consentita la costruzione di altri edifici commerciali.«
va inteso nel senso che la detta disposizione si applica anche agli edifici in cui vengono forniti servizi di assistenza sociale e sono classificati, secondo la classificazione CC-SI, edifici ad uso residenziale.
II 
La presente Interpretazione autentica è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-8/2012
Capodistria, 28 maggio 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan