Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1424. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2019, stran 3189.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2019 
Št. 410-26/2019
Koper, dne 29. maja 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1415, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. maja 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2019 izkazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki obsega:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
58.041.875
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
52.688.818
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
41.667.743
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
27.150.638
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
12.960.054
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.512.781
706
DRUGI DAVKI
44.270
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
11.021.075
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
8.121.330
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
51.726
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
306.434
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
314.757
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
2.226.828
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
2.686.249
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
629.647
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
2.056.602
73
PREJETE DONACIJE (730)
1.190
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.150
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
40
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.604.399
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.132.931
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
471.468
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
61.219
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
19.565
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
41.654
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
58.759.338
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
10.266.369
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.230.790
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
697.960
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.902.161
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
301.843
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
133.615
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
30.354.754
410
SUBVENCIJE
1.824.159
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
12.631.929
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.935.047
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
12.963.619
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
15.577.994
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
15.577.994
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.560.221
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
466.147
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.094.074
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–717.463
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
5.565
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
5.565
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
5.565
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
4.539.634
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
4.539.634
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.295.495
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.295.495
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
1.532.241
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
2.244.139
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
717.463
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
11.372.250
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2019 znaša 1.532.241 € in predstavlja spremembo stanja sredstev na računih občine.
Celotna sestava in podrobnejša razčlenitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2019, podana po strukturi sprejetega proračuna, se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
3. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2019 so tudi sredstva rezervnega sklada Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:
– Stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2019
189.867 EUR
– Odvod v rezervni sklad v letu 2019
48.000 EUR
– Poraba sredstev rezerv v letu 2019
0,00 EUR
– Stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2019
237.867 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-26/2019
Koper, dne 28. maja 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O    I L   C O N T O   C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2019 
N. 410-26/2019
Capodistria, 29 maggio 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
In base all'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), all'articolo 98 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 – ret., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1415, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 e 13/18) nonché agli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del 28 maggio 2020 ha approvato il
C O N T O   C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2019 
Articolo 1 
Viene approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2019.
Articolo 2 
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2019, contiene le entrate, gli altri introiti, le uscite e le altre spese dei fruitori diretti del bilancio riportati nel bilancio delle entrate e delle spese, nel conto dei crediti e degli investimenti nonché nel conto finanziario, che comprende:
A. 
BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CONTO
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78) 
58.041.875
ENTRATE CORRENTI (70+71)
52.688.818
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
41.667.743
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
27.150.638
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
12.960.054
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
1.512.781
706
ALTRE IMPOSTE
44.270
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
11.021.075
710
PARTECIPAZIONI AI PROFITTI E ALLE ENTRATE PATRIMONIALI
8.121.330
711
TASSE E CONTRIBUTI
51.726
712
MULTE
306.434
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
314.757
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2.226.828
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
2.686.249
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
629.647
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
2.056.602
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
1.190
730
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI
1.150
731
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE STRANIERE 
40
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI 
2.604.399
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI 
2.132.931
741
TRASFERIMENTI ERARIALI DAI FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO EU 
471.468
78
ENTRATE DA FONDI COMUNITARI
61.219
786
ALTRE ENTRATE COMUNITARIE 
19.565
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE
41.654
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
58.759.338
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
10.266.369
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
4.230.790
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
697.960
402
SPESE PER BENI E SERVIZI 
4.902.161
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
301.843
409
FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA
133.615
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
30.354.754
410
SOVVENZIONI
1.824.159
411
SOVVENZIONE A FAVORE DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE
12.631.929
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
2.935.047
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE 
12.963.619
42
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (420)
15.577.994
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI
15.577.994
43
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 
2.560.221
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
466.147
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEI FRUITORI DEL BILANCIO
2.094.074
III.
AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I.–II.)
–717.463
B. 
CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV.
RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)
5.565
751
ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE
0
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE 
5.565
44
V.
CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
VI.
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.)
5.565
C. 
CONTO FINANZIARIO
50
VII.
INDEBITAMENTO (500)
4.539.634
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
4.539.634
55
VIII.
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.295.495
550
RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE
2.295.495
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
1.532.241
X.
INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.) 
2.244.139
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
717.463
XII.
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE 
11.372.250
La somma eccedente le uscite e le altre spese rispetto alle entrate e gli altri introiti in base al conto consuntivo del bilancio di previsione del comune città di Capodistria per l’anno 2019 ammonta a 1.532.241 EUR e viene coperta con fondi disponibili risalenti agli anni precedenti.
La parte integrale e l’elaborazione più dettagliata del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2019, secondo la struttura del bilancio approvato, vengono pubblicati sul sito internet del Comune città di Capodistria.
Articolo 3 
Fanno parte integrante del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2019 anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria che riflette i seguenti valori:
– Saldo del Fondo di riserva in data 1 gennaio 2019
189.867 EUR
– Riversamento nel Fondo di riserva nell’anno 2019
48.000 EUR
– Mezzi del Fondo di riserva utilizzato nell’anno 2019
0,00 EUR
– Saldo del Fondo di riserva in data 31 dicembre 2019
237.867 EUR.
Articolo 4 
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2019 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-26/2019
Capodistria, 28 maggio 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan