Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1423. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ03 – 2, stran 3187.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 4. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ03 – 2 
1. člen 
(pravna podlaga) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ03 – 2 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18, v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN z dne 14. 5. 2020.
(2) Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
(3) OPN za celotno enoto urejanja prostora (EUP) Parižlje PŽ03 v drugem odstavku 88. člena določa postopek predhodne izdelave OPPN. Za nekatere posamezne dele EUP PŽ03 so ti prostorski akti že sprejeti in so navedeni v prvem odstavku 88. člena OPN, za območje parcele 538/86 k. o. 988 Spodnje Gorče, ki je predmet tega OPPN, pa še ne. Hkrati pa je Občina Braslovče za območje znotraj katerega se nahajata tudi zemljišče parc. št. 538/86 k. o. 988 Spodnje Gorče in je predmet načrtovanja tega OPPN, že pričela s postopkom priprave OPPN leta 2017. Sklep o začetku priprave OPPN je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/17, v njem je bilo določeno zgolj okvirno ureditveno območje OPPN, ki se lahko na podlagi 3. člena istega sklepa brez spremembe sklepa po potrebi tudi spremeni. Ker je občina še vedno v začetni fazi priprave OPPN, in sicer šele pri izboru izvajalca za pripravo OPPN, je pobudnik oziroma lastnik zemljišča podal pobudo za sprejem OPPN na svoje stroške za zemljišče parc. št. 538/86 k. o. 988 Spodnje Gorče. Tako mu je s tem sklepom omogočen samostojni začetek postopka priprave OPPN samo za njegovo parcelo.
(4) Podrobna namenska raba zemljišča znotraj EUP je SS – stanovanjske površine.
(5) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se na podlagi tretjega odstavka 88. člena OPN uporabljajo okvirne usmeritve iz 61. člena OPN, upoštevajoč investicijsko namero iz pobude, in sicer:
– prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 11 Stanovanjske stavbe, 2 Gradbeni inženirski objekti in drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP
– predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji je 1,2
– predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je 0,6
– predlagana max. etažnost je K+P+1+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m
– predlagani pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja, so: načrtuje naj se skladno z regionalnimi značilnostmi; ohranja naj se pretežna usmerjenost slemen okoliških objektov (tj. vzporedno s plastnicami), kjer gre za prepoznano kvaliteto; sleme naj bo vzporedno z daljšo stranico; potrebno se je posvetiti ambientalni sanaciji ter kvalitativni izboljšavi odprtih prostorov
– predlagane oblikovne poteze so zasaditve in ozelenitve okoli objektov
– predlagana tipologija objektov so samostoječe stavbe
– predlagani pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur so: nove ureditve naj se načrtujejo tako, da se ohrani morfologija umestitve posameznih objektov z večjim deležem zelenih površin; novi posegi se načrtujejo tako, da se obstoječa zazidava gosti, pri čemer se ohranjajo večji deleži odprtih površin med posameznimi objekti
– predlagano oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin je: skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene (izjema so varnostne ograje ob igriščih oziroma ob ostalih ureditvah, ki za svoje delovanje nujno potrebujejo ograjo)
– urbana oprema naj bo enotno oblikovana
– predlagani pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet so: površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene; parkirna mesta za posamezne objekte je možno zagotoviti tudi na skupnih parkirnih površinah
– predlagani pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov so: gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani oziroma izvedeni tako, da ne kazijo podobe naselja
– predlagano oblikovanje fasad objektov je: vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim bolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico; fasade stanovanjskih objektov naj bodo bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, priporočajo se pastelni odtenki zemeljskih barv; zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo; stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni
– predlagano oblikovanje streh objektov je: strehe naj bodo dvokapnice z nakloni strešin od 30 do 45°; napušči naj bodo minimalni, kritina pa pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) barvi, izjemoma v sivih odtenkih, kadar je taka barva kritine prevladujoča v okolici
– predlagana parcelacija je: velikost parcele, namenjene gradnji za enostanovanjske stavbe naj bo min. 400 m²–max. 800 m²; za ostale objekte se velikost parcel, namenjenih gradnji, prilagaja potrebam objektov.
(6) Poleg zgoraj navedenih usmeritev za izdelavo OPPN, ki so priporočilne narave, je zaradi ohranjanja prepoznane urbanistične kvalitete uličnega niza, v katerega se kot manjkajoča »plomba« umešča nova stanovanjska stavba, obvezno upošteva tudi naslednje pogoje:
– nova stavba se umesti na severni del parcele tako, da se upošteva vse ključne elemente obstoječe kvalitete uličnega niza (obstoječe regulacijske linije)
– pri zasnovi objekta se upošteva obstoječa tipologija zazidave, ki se ji nova stavba v celoti prilagodi
– faktorji izrabe parcele naj ne presegajo obstoječih faktorjev na sosednjih parcelah v uličnem nizu
– etažnost naj se prilagaja obstoječim objektom v uličnem nizu
– možni so manjši odmiki od mej parcel sosednjih zemljišč na vzhodni in zahodni strani ali gradnja na sam parcelni rob, s čimer se omogoča zapolnitev proste parcele z enako tipologijo gradnje, kot je značilna za ulični niz
– nova stanovanjska stavba se umesti in oblikuje tako, da se ohrani obstoječa zasnova uličnega niza in ne poslabša bivalnih pogojev sosednjih objektov bolj, kot so bili načrtovani pri vzpostavitvi prvotne morfološke zasnove uličnega niza
– tlorisna zasnova in gabariti nove stanovanjske stavbe se prilagajajo obstoječim objektom uličnega niza
– ker predstavlja nova stanovanjska stavba zapolnitev vrzeli v enotno načrtovanem in večinoma že izvedenem uličnem nizu, naj se v bistvenih sestavinah prilagaja obstoječi grajeni strukturi.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
(1) Območje OPPN zajema zemljišče s parcelno številko 538/86, k.o. 988 Spodnje Gorče. Okvirna površina območja OPPN je 597 m2 (vir podatka: GURS, portal Prostor,˂1.6.2020˃ oziroma 615 m2 (vir podatka: Pobuda investitorja, 14. 5. 2020). Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
(2) Predmet načrtovanja OPPN je možnost gradnje ene enostanovanjske stavbe (klasifikacija stavb razred CC-SI:11100) z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo ter enostavnih in nezahtevnih objektov. Novogradnja bo upoštevala usmeritve iz OPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2.
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
FAZE POSTOPKA:
ROKI:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
junij 2020
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
30 dni, hkrati s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka OPPN 
30 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4) oziroma pridobitve odločbe iz (3) 
(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka OPPN in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
20 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
min. 30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13) Izdelava predloga OPPN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
10 dni / po prejemu stališč
(14) Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14))
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem OPPN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine 
30 dni
(18) Posredovanje Odloka o OPPN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 
15 dni
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Braslovče na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
4. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
5. Telemach d.d. Ljubljana
6. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
7. Simbio d.o.o.
8. Občina Braslovče
(2) Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod RS za varstvo narave
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihova mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/.
(2) Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (6), in sicer z objavo na spletnih straneh občine ali podobnem načinu sodelovanja z javnostjo.
(3) Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo osnutka OPPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (11).
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodetskega načrta, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev zagotovi pobudnik oziroma investitor.
(2) Sredstva za vodenje postopka OPPN in uradne objave (v uradnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.
10. člen 
(določitev objave) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3503-4/2020-4
Braslovče, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar