Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1422. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist, stran 3186.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 8. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 8. redni seji dne 10. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi, da je izgradnja javnih parkirišč, izvedba pločnika, prestavitev in posodobitev javne razsvetljave, ureditev odvodnje meteornih voda, gradnja kabelske kanalizacije za lokalne komunikacijske vode ter prestavitev NN elektroenergetsko omarice, predvidene po projektni dokumentaciji Parkirišče ob Bevkovi ulici v Ankaranu, GLG d.o.o., št. proj. 771/2017, na nepremičninah s parc. št. 738/1 in 738/3 obe k.o. Oltra v javno korist in je v javnem interesu.
2. člen 
Občinski svet Občine Ankaran pooblašča župana Občine Ankaran, da pri pristojni upravni enoti v skladu z veljavno zakonodajo vloži zahtevo za razlastitev nepremičnin iz 1. člena tega sklepa.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. SVT.075/2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'art. 29 della Legge sulle Autonomie Locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-I e 30/18) e dell'art. 8 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/15) il Consiglio del Comune di Ancarano in occasione della 8a seduta ordinaria del 10/12/2019 ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
relativa all'accertamento dell'utilità pubblica, all'esproprio ed al gravame ai fini di utilità pubblica 
Articolo 1 
Con la presente deliberazione si dichiara che le opere di costruzione di parcheggi pubblici, marciapiede, modifica e ammodernamento dell'illuminazione pubblica, sistemazione dei canali di acque meteoriche, costruzione di canaline per cavidotti e modifica ubicazione quadro elettrico BT, previste nella documentazione progettuale relativa al parcheggio di Via France Bevk di Ancarano; GLG projektiranje d.o.o.; n. prog. 771/2017«, sugli immobili con n. part. 738/1 e 738/3 entrambe c.c. Oltra, sono realizzate ai fini di utilità pubblica e nell'interesse pubblico.
Articolo 2 
Il Consiglio comunale del Comune di Ancarano autorizza il Sindaco del Comune di Ancarano a presentare presso l'ufficio amministrativo di competenza, in conformità con le norme in vigore, la richiesta di esproprio degli immobili di cui all'art. 1 della presente DELIBERAZIONE.
Articolo 3 
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
N. SVT.075/2019
Il Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost