Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2020 z dne 8. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2020 z dne 8. 6. 2020

Kazalo

1347. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019, stran 3041.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP) drugega odstavka 19. in prvega odstavka 80. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 28. maja 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 
1. 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019.
2. 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2019.
v EUR 
Realizacija 2019
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
33.418.567
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
31.845.579
70 
DAVČNI PRIHODKI 
22.623.376
700 Davki na dohodek in dobiček 
17.521.754
703 Davki na premoženje 
4.530.882
704 Domači davki na blago in storitve 
555.372
706 Drugi davki in prispevki 
15.368
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
9.222.202
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
8.267.525
711 Takse in pristojbine 
21.681
712 Globe in druge denarne kazni 
101.111
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
161.786
714 Drugi nedavčni prihodki 
670.098
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
40.304
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
24.277
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
16.028
73 
PREJETE DONACIJE 
36.992
730 Prejete donacije iz domačih virov 
23.374
731 Prejete donacije iz tujine 
13.619
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.326.060
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.086.078
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
239.983
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
169.632
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
169.632
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
31.630.569
40 
TEKOČI ODHODKI 
9.594.522
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.660.522
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
433.348
402 Izdatki za blago in storitve 
6.401.829
403 Plačila domačih obresti 
98.823
41 
TEKOČI TRANSFERI 
14.268.321
410 Subvencije 
480.865
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
6.616.054
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.476.852
413 Drugi tekoči domači transferi 
5.512.627
414 Tekoči transferi v tujino 
181.923
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
6.455.438
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
6.455.438
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.312.288
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
495.728
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
816.560
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
1.787.998
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
364
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
364
752 Kupnine iz naslova privatizacije
364
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
121.716
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
121.716
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
121.716
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
–121.352
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
39.580
50 
ZADOLŽEVANJE 
39.580
500 Domače zadolževanje 
39.580
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.404.143
55 
ODPLAČILO DOLGA
1.404.143
550 Odplačilo domačega dolga
1.404.143
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
302.083
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–1.364.563
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–1.787.998
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
840.019
3. 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Št. 410-3/2020-3
Nova Gorica, dne 28. maja 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič