Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2020 z dne 8. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2020 z dne 8. 6. 2020

Kazalo

1345. Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, stran 3025.

  
Na podlagi desetega odstavka 35. člena in za izvrševanje 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (v nadaljnjem besedilu: bon) preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), povračilo sredstev preko informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov.
2. člen 
(unovčitev bona) 
(1) Upravičenec mora na dan prihoda ob prijavi za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom (v nadaljnjem besedilu: storitev) seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon.
(2) Ob prijavi na dan prihoda mora ponudnik storitev v informacijski sistem FURS vnesti naslednje podatke o upravičencu, ki je unovčil bon:
– ime in priimek,
– EMŠO,
– številko in vrsto identifikacijskega dokumenta,
– datum prihoda in predvidenega odhoda,
– predvideni znesek, za katerega se unovči bon.
(3) Unovčitev bona se opravi z izplačilom unovčenega bona v znesku opravljene storitve ponudniku storitev, ob predhodnem vnosu številke izdanega računa za opravljeno storitev.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se unovčitev bona lahko opravi z izplačilom upravičencu, če je pri ponudniku storitev onemogočen dostop do informacijskega sistema FURS. Ob unovčitvi bona z izplačilom upravičencu, ponudnik storitev upravičencu izroči potrdilo o unovčitvi bona, iz katerega je razviden znesek unovčenega bona in način unovčitve bona, ter v treh dneh po opravljeni storitvi ponudnik storitev preko informacijskega sistema FURS pošlje zahtevek za izplačilo upravičencu.
(5) Bon je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku.
3. člen 
(unovčitev bona z izplačilom ponudniku storitev) 
Ob unovčitvi bona z izplačilom ponudniku storitev upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik potrdi unovčitev bona s pisno potrditvijo in predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista, na obrazcu iz Priloge 1 »Potrditev unovčitve bona«, ki je sestavni del te uredbe. Upravičenec lahko stanje svojega bona spremlja v mobilni aplikaciji eDavki.
4. člen 
(unovčitev bona upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, po tretji osebi) 
(1) Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu iz Priloge 2 »Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi«, ki je sestavni del te uredbe. Izjava mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter EMŠO upravičenca,
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika oziroma skrbnika upravičenca,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, ki bo unovčila bon za upravičenca,
– datum in podpis zakonitega zastopnika oziroma skrbnika upravičenca.
(2) Ob unovčitvi bona z izplačilom upravičencu je upravičenec do povračila sredstev oseba, ki unovči bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, v skladu s prejšnjim odstavkom.
5. člen 
(unovčitev prenesenih bonov) 
(1) Če bon upravičenca unovči oseba, na katero je upravičenec prenesel bon (med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena – to so stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki – zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši), mora ta oseba ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu iz Priloge 3 »Izjava upravičenca o prenosu bona«, ki je sestavni del te uredbe in katero podpiše upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. Izjava morata vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter EMŠO upravičenca, ki bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: prenosnik),
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika oziroma skrbnika prenosnika, če ga ima,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, na katero se bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj),
– sorodstveno oziroma pravno razmerje med prenosnikom in pridobiteljem,
– datum in podpis prenosnika, njegovega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika.
(2) Ob unovčitvi bona ponudnik storitev v informacijski sistem FURS ob vnosu podatkov o upravičencu iz drugega odstavka 2. člena te uredbe vnese tudi podatke o prenosniku:
– ime in priimek ter EMŠO prenosnika,
– znesek, do višine katerega pridobitelj unovči bon prenosnika.
(3) Bon je mogoče v skladu s petim odstavkom 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) le enkrat prenesti, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.
(4) Ob unovčitvi prenesenega bona z izplačilom upravičencu je upravičenec do povračila sredstev pridobitelj, njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.
6. člen 
(povračilo sredstev) 
(1) FURS izplača ponudniku storitev ali upravičencu sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve v naslednjih rokih, vendar najpozneje v 30 dneh, in sicer:
– za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo opravi do zadnjega dne v mesecu,
– za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo opravi do 15. dne v naslednjem mesecu.
(2) Sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve FURS nakaže ponudniku storitev na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register.
(3) Ob unovčitvi bona z izplačilom upravičencu FURS sredstva nakaže upravičencu, njegovemu zakonitemu zastopniku oziroma skrbniku na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register. Če oseba iz prejšnjega stavka nima plačilnega računa, se sredstva izplačajo s poštno nakaznico.
7. člen 
(način vodenja in upravljanja evidence bonov) 
(1) FURS o upravičencu do bona, ponudniku storitev ter nastanitvenem obratu, kjer je upravičenec unovčil bon, in o izplačilu bona vodi in upravlja evidenco bonov v elektronski obliki na podlagi predhodne povezave zbirk osebnih podatkov iz 35. člena zakona.
(2) O izplačilu bona se vodijo podatki iz 2., 3., 4., 5. in 6. člena te uredbe.
(3) Podatki se v evidenci bonov hranijo pet let, nato se izbrišejo.
8. člen 
(hramba dokumentacije) 
Pisne izjave iz 3., 4. in 5. člena te uredbe ter dokumentacijo (kopije osebnih izkaznic ali potnih listov) v zvezi z unovčenjem bonov mora ponudnik storitev hraniti do poteka zastaralnega roka za nadzor iz sedemnajstega odstavka 35. člena in 82. člena zakona.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek in prenehanje veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 19. junija 2020 in preneha veljati 31. januarja 2021.
Št. 00726-20/2020
Ljubljana, dne 8. junija 2020
EVA 2020-2130-0031
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti