Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020

Kazalo

1342. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2019, stran 3022.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Sežana za leto 2019 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2019.
2. člen 
(1) Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 14.043.820,64 EUR.
(2) Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem računu za leto 2019 izkazuje naslednje stanje:
 
Zneski v EUR
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.309.707,30
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.325.964,81
70
DAVČNI PRIHODKI
9.317.963,79
700 Davki na dohodek in dobiček
7.495.094,00
703 Davki na premoženje
1.465.706,11
704 Domači davki na blago in storitve
356.089,60
706 Drugi davki in prispevki
1.074,08
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.008.001,02
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.399.237,71
711 Takse in pristojbine
12.136,30
712 Globe in druge denarne kazni
137.086,50
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
30.004,57
714 Drugi nedavčni prihodki
429.535,94
72
KAPITALSKI PRIHODKI
214.921,50
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
70.535,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
144.386,50
73
PREJETE DONACIJE
2.496,55
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.170,30
731 Prejete donacije iz tujine
326,25
74
TRANSFERNI PRIHODKI
766.324,44
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
766.324,44
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
13.168.683,96
40
TEKOČI ODHODKI
3.792.489,10
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.097.869,46
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
177.846,97
402 Izdatki za blago in storitve
2.460.665,19
403 Plačila domačih obresti
55.107,48
409 Rezerve
1.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.542.841,14
410 Subvencije
314.299,02
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.800.736,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
360.059,43
413 Drugi tekoči domači transferi
3.067.746,69
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.260.015,14
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.260.015,14
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
573.338,58
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
76.429,06
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
496.909,52
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.))
141.023,34
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C)
RAČUN FINANCIRANJA:
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
735.689,87
50
ZADOLŽEVANJE
735.689,87
500 Domače zadolževanje
735.689,87
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
875.136,68
55
ODPLAČILO DOLGA
875.136,68
550 Odplačila domačega dolga
875.136,68
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
1.576,53
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–139.446,81
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)
–141.023,34
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
20.984,04
(3) Stanje sredstev na računih dne 31. decembra 2019 znaša 22.560,57 EUR in se prenaša v proračun za leto 2020.
(4) Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov se objavi na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si.
(5) V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov ter odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sežana.
3. člen 
(1) Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2019 izkazujejo naslednje stanje:
Zneski v EUR
PRENOS IZ LETA 2018
72.308,49
PRIHODKI LETA 2019
1.000,00
ODHODKI LETA 2019
20.000,00
STANJE DENARNIH SREDSTEV 31. 12. 2019
53.308,49
(2) Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2020.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2019 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2020-11
Sežana, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar