Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020

Kazalo

1341. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del, stran 3021.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 115. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 10. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del (Logaške novice, št. 12/15, 9/16 – popr., Uradni list RS, št. 75/17 – popr.) – ID: 1227
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe besedilnega in grafičnega dela Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del (Logaške novice, št. 12/15, 9/16 – popr., Uradni list RS, št. 75/17 – popr., v nadaljnjem besedilu: OPPN).
II. PREDMET SPREMEMB 
2. člen
S spremembami OPPN se zamenjajo naslednji grafični načrti iz 3. člena OPPN:
– 6. list: Načrt parcelacije M 1:500
– 7. list: Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev M 1:500
– 8. list: Regulacijska karta M 1:500.
3. člen 
V OPPN se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(velikost in zmogljivost objekta) 
Zunanji gabarit trgovskega objekta se mora nahajati znotraj regulacijske linije.«
4. člen 
V OPPN se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(lega objekta na zemljišču) 
(1) Lega objekta je razvidna iz načrta Regulacijska karta – 8. list in Načrta arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev – 7. list.
(2) Stavbo je dovoljeno oblikovati in postavljati tudi drugače, vendar le znotraj regulacijske linije.
(3) Nulta kota stavbe ne sme biti nižja od 477 m. n. v.«
5. člen 
V OPPN se tretji odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ograje ob dovozni cesti ne smejo presegati višine 1,60 m in so lahko postavljene minimalno 0,5 metra od zunanjega roba cestnega sveta dovozne ceste.
Prvi stavek tega odstavka ne velja za postavitev protihrupne ograje, ki se jo lahko postavi ob Cesto Talcev. Ograje med parcelami so lahko visoke do 2,20 metra in so lahko postavljene do parcelne meje oziroma na parcelno mejo s soglasjem mejaša. Višinske razlike se premostijo z ozelenjenimi brežinami ali z opornimi zidovi. Na oporni zid se lahko postavi ograja, skupna višina pa ne sme presegati 2,20 metra. Na jugozahodnem delu se lahko postavi pilon višine do 6 metrov.«
6. člen 
V OPPN se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(stopnja izkoriščenosti zemljišča) 
(1) Velikost zemljišča, namenjenega gradnji, znaša približno 7000 m2.
(2) Faktor izrabe zemljišča (FI) največ 3,5.
(3) Faktor zazidanosti zemljišča (FZ) največ 0,9.
(4) Delež zelenih površin (DZP) najmanj 10 %.«
III. KONČNI DOLOČBI 
7. člen
Spremembe OPPN so stalno na vpogled na sedežu Občine Logatec.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3505-1/2019-41
Logatec, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard