Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020

Kazalo

1337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020, stran 3020.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, 44/18 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19 z dne 20. 12. 2019) se spremeni 17. člen tako, da se znesek do skupne višine spremeni iz »1.487.545 evrov« v »1.507.545 evrov« in se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Posredni proračunski uporabnik, Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica, katerega ustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica se v letu 2020 lahko dolgoročno zadolži do višine 20.000 evrov za nakup opreme. Odplačilo dolga se zagotovi iz neproračunskih virov, zadolžitev se sklene za dobo največ 20 mesecev.«
2. člen 
Vsa ostala določila Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19) ostajajo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-198/2019-7
Ilirska Bistrica, dne 29. maja 2020
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc