Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020

Kazalo

1336. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019, stran 3018.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019, zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega sklada.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.145.252
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.844.550
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.997.844
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.678.057
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.076.654
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
243.133
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
846.706
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM.
532.967
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.230
712
 
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
26.158
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.565
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
268.786
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
470.843
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
146.330
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
324.513
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.329
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.329
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.828.530
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
1.648.976
741
 
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PRORAČUNA EU 
1.179.554
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.505.736
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.725.700
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
791.255
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR.
145.018
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.579.187
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
77.240
409
 
REZERVE
133.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.147.188
410
 
SUBVENCIJE
224.362
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.979.256
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM
523.504
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.420.065
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.371.177
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.371.177
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
261.672
431
 
INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR. UPOR. 
197.360
432
 
INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
64.312
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.360.484
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) 
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 
0
440
 
DANA POSOJILA
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442
 
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZ. 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.151.691
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2.151.691
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
775.777
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
775.777
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)
15.430
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
1.375.914
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
1.360.484
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
–14.007
Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
2. člen 
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2019 
143.357 evrov
– oblikovanje sklada v letu 2019 
103.000 evrov
– odhodki v letu 2019
139.997 evrov
– stanje 31. 12. 2019 
106.360 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2019 v višini 106.360 evrov, se koristi v letu 2020.
3. člen 
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2019 
121.021 evrov
– oblikovanje sklada v letu 2019
30.000 evrov
– odhodki v letu 2019 
2.957 evrov
– stanje 31. 12. 2019 
148.064 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu po stanju 31. 12. 2019 znaša 148.064 evrov. Sredstva se lahko koristijo v letu 2020 v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo.
4. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019, so:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti,
– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,
– obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
– računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev sistema EZR.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Št. 410-6/2020
Ilirska Bistrica, dne 29. maja 2020
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc