Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020

Kazalo

1333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova, stran 3017.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova 
1. člen 
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova (Uradni list RS, št. 6/19) se besedilo 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Predsednikom vaških odborov pripada nagrada za tekoče delo v mesecu 50 EUR (bruto) mesečno. Do nagrade za delo so upravičeni samo predsedniki vaških odborov. Izplačila se opravijo dvakrat letno, in sicer v mesecu juliju in decembru na podlagi sprejetega sklepa OS Občine Cankova.«
2. člen 
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
Plače se na podlagi tega pravilnika izplačujejo enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
Nagrade in sejnine se izplačujejo na podlagi sprejetega sklepa OS Občine Cankova, dvakrat letno, in sicer v mesecu juliju in decembru.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-01/2020
Cankova, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan