Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020

Kazalo

1330. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2019, stran 3015.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Cankova za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cankova za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Prihodki in odhodki Občine Cankova za leto 2019 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizacija 2019 v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1,708.909
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1,576.344
70
DAVČNI PRIHODKI 
1,241.813
700 Davki na dohodek in dobiček 
1,138.480
703 Davki na premoženje 
80.098
704 Domači davki na blago in storitve 
23.235
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
334.531
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
121.851
711 Takse in pristojbine 
540
712 Denarne kazni 
2.093
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
136.611
714 Drugi nedavčni prihodki 
73.436
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
132.565
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
132.565
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1,715.010
40
TEKOČI ODHODKI
714.440
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
191.652
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
31.740
402 Izdatki za blago in storitve 
480.032
403 Plačila domačih obresti 
11.016
409 Rezerve 
0
41
TEKOČI TRANSFERI
762.084
410 Subvencije 
21.916
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
497.262
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
76.017
413 Drugi tekoči domači transferi 
166.889
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
220.349
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
220.349
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
18.137
430 Investicijski transferi 
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
10.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.137
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–6.101
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.000
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
13.265
50
ZADOLŽEVANJE
13.265
500 Domače zadolževanje 
13.265
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
41.210
55
ODPLAČILO DOLGA
41.210
550 Odplačilo domačega dolga 
41.210
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–35.046
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–27.945
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)
6.101
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–150.481
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-04/2020
Cankova, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan