Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020

Kazalo

1328. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2019, stran 3014.

  
Na podlagi 29. ter 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 7., 30. in 112. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 9. redni seji dne 18. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Brezovica za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2019.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2019 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2019 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov
(v EUR)
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
11.322.325,62
Tekoči prihodki (70+71) 
9.784.211,31
70
Davčni prihodki
7.971.512,28
700 Davki na dohodek in dobiček
6.706.436,00
703 Davki na premoženje
1.043.844,37
704 Domači davki na blago in storitve
215.880,58
706 Drugi davki in prispevki
5.351,33
71
Nedavčni prihodki
1.812.699,03
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
960.346,25
711 Takse in pristojbine
9.106,30
712 Globe in druge denarne kazni
110.612,28
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.629,33
714 Drugi nedavčni prihodki
728.004,87
72
Kapitalski prihodki
39.044,89
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
39.044,89
73
Prejete donacije
16.413,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
16.413,00
74
Transferni prihodki
1.482.656,42
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
828.138,73
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
654.517,69
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
10.221.556,53
40
Tekoči odhodki
1.971.675,74
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
493.299,99
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
80.352,42
402 Izdatki za blago in storitve
1.281.832,84
403 Plačila domačih obresti
60.384,33
409 Rezerve
55.806,16
41
Tekoči transferi
4.717.159,31
410 Subvencije
434.262,32
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.971.815,82
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
318.972,96
413 Drugi tekoči domači transferi
992.108,21
42
Investicijski odhodki
3.282.631,52
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.282.631,52
43
Investicijski transferi
250.089,96
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
108.401,83
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
141.688,13
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)
1.100.769,09
B.
Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
44
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
C.
Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
50
Zadolževanje
500 domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
980.340,21
55
Odplačila dolga
980.340,21
550 Odplačila domačega dolga
980.340,21
IX. Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
120.428,88
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–980.340,21
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
1.100.769,09
XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2018
157.675,68
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2019.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/2
Brezovica, dne 18. maja 2020
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost