Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1226. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019, stran 2863.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18 z dne 26. 1. 2018) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 16. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019.
2. člen 
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019 so znašali:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina / podskupina kontov 
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
6.706.582,36
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
6.087.175,88
70 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.143.301,01
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.302.436,00
703 Davki na premoženje 
803.644,06
704 Domači davki na blago in storitve 
37.220,95
706 Drugi davki 
0,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.943.874,87
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.835.279,67
711 Takse in pristojbine 
2.621,66
712 Globe in druge denarne kazni 
20.033,04
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
85.940,50
72 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 
44.963,68
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
478,68
721 Prihodki od prodaje zalog 
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
44.485,00
73 
PREJETE DONACIJE (730+731) 
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0,00
731 Prejete donacije iz tujne 
0,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
574.442,80
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
336.934,04
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
237.508,76
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
6.744.605,29
40 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 
2.174.586,22
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
730.932,90
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
119.129,73
402 Izdatki za blago in storitve 
1.317.675,39
403 Plačila domačih obresti 
6.848,20
41 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 
2.381.541,20
410 Subvencije 
255.613,91
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
324.894,39
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
242.938,41
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.558.094,49
414 Tekoči transferi v tujino 
0,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 
2.027.247,59
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.027.247,59
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 
161.230,28
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
82.127,66
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
79.102,62
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–38.022,93
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
24.838,89
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
24.838,89
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–24.838,89
C. 
RAČUN FINANCIRANJA 
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
35.630,79
50 
ZADOLŽEVANJE 
35.630,79
500 Domače zadolževanje 
35.630,79
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550) 
247.639,38
55 
ODPLAČILA DOLGA 
247.639,38
550 Odplačila domačega dolga 
247.639,38
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–274.870,41
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–212.008,59
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
38.022,93
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.034.967,31
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v letu 2019 in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ter obrazložitve se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 410-23/2020-2
Šempeter pri Gorici, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti