Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2849.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 13. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
– parc. št. 705/4, k.o. 1369 Trnovec
– parc. št. 2667/23, k.o. 1393 Studenec
– parc. št. 1642/19, k.o. 1373 Žigrski Vrh
– parc. št. 359/8 in 359/10, k.o. 1376 Kladje.
2. člen 
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0027/2013, 7113-0104/2013,
7113-0122/2013, 7113-0030/2019
Sevnica, dne 15. maja 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk