Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1205. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 2849.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 13. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se na nepremičninah:
– parc. št. 875/6, 875/10, 876/2, 909/1, 914/3, 915, 969/9, vse k.o. 1363 Radež
– parc. št. 56/4, 826/2, 826/4, 830/2, 5/3, 845, 367/2, 828/1, 829, 833/2, 834/1, 835/6, 840/4, vse k.o. 1364 Loka pri Zidanem Mostu
– parc. št. 395/5, 396/17, 396/19, 429/5, 429/9, 664/6, 834/20, 861/2, 862/2, 893/2, 903/2, 905/2, 906/2, 914/2, 929/4, 929/6, 930/5, 930/7, 930/9, vse k.o. 1362 Okroglice
– parc. št. 271, 272/2, 291/5, 294/3, 294/4, vse k.o. 1365 Breg
– parc. št. 1035/2, 1035/4, 1036/2, 1039/2, 1183/2, 1183/3, 1889, 1892, 202/6, 214/3, 1502/1, 1502/2, vse k.o. 1366 Ledina
– parc. št. 101/3, 101/6, 103/2, 112/6, 131, 410/2, 458/2, 864/11, vse k.o. 1380 Šmarje
– parc. št. 1615/1 in 1616/1, obe k.o. 1382 Kompolje
last Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična številka: 5883008000, vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0047/2020
Sevnica, dne 15. maja 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk