Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1203. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, stran 2848.

  
Na podlagi 3., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 13. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica 
1. člen 
Spremeni se drugi odstavek 6. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica (Uradni list RS, št. 17/17), tako da se glasi:
»(2) Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalne gospodarske javne službe, so last Občine Sevnica in niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2020 dalje.
Št. 007-0003/2020
Sevnica, dne 15. maja 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost