Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1202. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, stran 2847.

  
Na podlagi 3., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 13. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica 
1. člen 
V 5. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Uradni list RS, št. 2/17, 27/18 in 22/19) se v prvem odstavku:
– dodata glavni dejavnosti, ki se glasita:
»1. D 35.22 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži«;
– ostale glavne dejavnosti se ustrezno preštevilčijo;
– dodata dve drugi dejavnosti komunalnega značaja, ki se glasita:
»G 47.52 trgovina na drobno v specializiranih trgovinah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
M 71.2 tehnično preizkušanje in analiziranje«.
2. člen 
V drugem odstavku 11. člena se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– določa ceno plina in drugih storitev, ki ne sodijo v regulirano dejavnost, h kateri da soglasje nadzorni svet,«.
3. člen 
V drugem odstavku 13. člena se pri odstavku »b) daje soglasje k«, doda četrta alineja, ki se glasi:
»– ceni plina in drugih storitev, ki ne sodijo v regulirano dejavnost,«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2020 dalje.
Št. 007-0002/2020
Sevnica, dne 15. maja 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost