Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1200. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019, stran 2847.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 13. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Sevnica za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Sevnica pa se poleg objavijo še vsi dokumenti iz prejšnjega člena.
Št. 410-0017/2020
Sevnica, dne 18. maja 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk