Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1198. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Črnomelj, stran 2843.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Črnomelj (v nadaljevanju: pravilnik) določa upravičence do subvencioniranja prevozov pitne vode, pogoje, postopek in višino subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode občanom občine Črnomelj (v nadaljevanju: subvencioniran prevoz pitne vode).
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– »pitna voda« je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,
– »uporabnik pitne vode« skladno s tem predpisom je vsak občan Občine Črnomelj, ki nima možnosti priključitve na ustrezno javno vodovodno omrežje in je le-to od mesta njegovega stalnega prebivališča oddaljeno več kot 200 metrov, kot edini vir pitne vode pa uporablja vodnjak, ki se polni s kapnico,
– »upravičenec do subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode« je vsak uporabnik pitne vode, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na naslovu, ki ustreza opisu iz prejšnje alineje in tretjega člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: »upravičenec«),
– »ustrezno javno vodovodno omrežje« je sistem za oskrbo s pitno vodo, ki ga tvorijo elementi vodovoda kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in čistilne naprave ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov in zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim vodovodom,
– »dobavitelj pitne vode« je fizična oseba, pravna oseba javnega ali zasebnega prava ali društvo, ki opravlja prevoz in dobavo pitne vode ter ima za ta namen usposobljena vozila in z upravljavcem vodovodnega omrežja sklenjen dogovor za prevoze pitne vode,
– »upravljavec vodovodnega omrežja« je pravna oseba, ki jo je Občina Črnomelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno gospodarsko službo pooblastila za upravljanje vodovodnega omrežja na območju Občine Črnomelj,
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
3. člen
(1) Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Črnomelj (v nadaljevanju: uporabniki), na naslovu s hišno številko, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje v kolikor so izpolnjeni sledeči pogoji:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta od javnega vodovoda je več kot od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmerno visokimi stroški. V kolikor je oddaljenost stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta od javnega vodovoda manjša od 200 m vlagatelj z oceno stroškov izvedbe priključka, ki jo pripravi upravljavec javnega vodovodnega omrežja dokazuje, da stroški izvedbe priključka na javno vodovodno omrežje presegajo 2.000,00 € brez ddv-ja.
(2) Voda se dostavlja na naslov stalnega prebivališča gospodinjstev v kolikor:
– je zagotovljena ustrezna dostopna pot (širina minimalno 3 m, brez zarasti, v primeru snega očiščena, z možnostjo obračanja vozila za prevoz pitne vode vsaj 30 m od objekta, ipd.),
– ima objekt kapaciteto – volumen vodnjaka vsaj 4500l/osebo kar zadošča za enomesečno porabo,
– je vodnjak za dostavo pitne vode oddaljen več kot 30 m in na za tovorno vozilo nedostopnem terenu, mora upravičenec sam poskrbeti za dodatne tlačne cevi B.
(3) V kolikor ti pogoji niso izpolnjeni dobavitelj pitne vode lahko odkloni dostavo.
III. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE 
4. člen
Do subvencioniranega prevoza pitne vode je uporabnik upravičen pod pogojem, da vodo uporabi izključno za lastne potrebe (za pitje, kuhanje, pranje posode in perila …), izjemoma tudi za potrebe reje živali in potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V kolikor bi vodo uporabljal za druge namene (polnjenje bazenov, zalivanje vrtov, zelenic, pranje avtomobila …) ni upravičen do subvencioniranega prevoza.
5. člen 
(1) Občina subvencionira upravičencem iz 3. člena tega pravilnika del stroškov, in sicer 70% stroškov dostave pitne vode: subvencionirajo se stroški prevozov, ki jih opravljajo ustrezno opremljeni in usposobljeni izvajalci, ki storitev izvajajo po naročilu Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelji).
(2) Uporabniki plačajo dobavitelju dobavljeno vodo po ceni, ki velja za gospodinjstva na območju občine.
(3) Subvencioniranje prevoza pitne vode ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti.
(4) Prav tako subvencioniranje ne pripada upravičencem, ki onemogočajo gradnjo javne komunalne infrastrukture, oziroma ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po njihovem zemljišču.
(5) Subvencija prevoza vode ne pripada upravičencem, katerim je omogočen priklop na zgrajeno vodovodno omrežje, vendar tega še niso storili razen v primeru, da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški, kot je to opredeljeno v 3. členu tega pravilnika.
(6) V naseljih, ki so priključena na javni vodovodni sistem, občani nimajo pravice do subvencioniranega prevoza pitne vode, razen v tistih delih naselij, ki nimajo javnega vodovodnega omrežja.
6. člen 
(1) Upravičenec je do subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode upravičen na podlagi predhodno pridobljene odločbe občinske uprave Občine Črnomelj, s katero mu je priznano subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode (v nadaljnjem besedilu: odločba).
(2) Odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko upravičenec pridobi na podlagi vložene vloge za subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode na Obrazcu 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Vloga za subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode mora vsebovati podatke o mestu dobave pitne vode oziroma točen naslov upravičenca ter imena in priimke vseh uporabnikov pitne vode, ki imajo urejeno stalno prebivališče na istem naslovu.
(3) Vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena je upravičenec dolžan vsaj 15 dni pred naslednjim koriščenjem subvencije sporočiti Občini Črnomelj.
(4) Občina Črnomelj vodi evidenco izdanih odločb po tem pravilniku, ki vsebuje vse podatke iz drugega odstavka tega pravilnika, podatke iz izdanih odločb ter druge podatke v zvezi z izvajanjem subvencije po tem pravilniku (v nadaljnjem besedilu: evidenca subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode).
(5) Občina Črnomelj lahko podatke iz evidence subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode nadalje obdeluje in uporablja za namene določitve območij v Občini Črnomelj, ki nimajo javnega vodovoda in pripravo s tem povezanih programov za izgradnjo javne komunalne infrastrukture.
(6) Dobavitelji podatke o upravičencih do subvencioniranega prevoza pitne vode po tem pravilniku preverijo pri upravljavcu vodovodnega omrežja, kateremu mesečno posodobljeno evidenco upravičencev posreduje Občina Črnomelj, ki vodi evidenco upravičencev.
(7) Občina Črnomelj v primeru dobave vode uporabniku, ki ni upravičen do subvencioniranega stroška dobave vode po tem pravilniku, neupravičen del računa zavrne.
7. člen 
(1) Upravičenec naroča dobavo pitne vode neposredno pri dobavitelju in po prevzemu poravna znesek lastne udeležbe za prevoz vode iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Upravičenec je dolžan svojo upravičenost do subvencioniranega prevoza pitne vode dobavitelju na njegovo zahtevo izkazati s prejeto odločbo iz šestega člena tega pravilnika.
(3) Upravičenec je odgovoren za higienično neoporečen dostop do vodnjaka in za higiensko ustreznost vodnjaka.
8. člen 
(1) Dobavitelj lahko opravi odvzem pitne vode samo na za to določenih mestih po predhodno pridobljenem pisnem soglasju upravljavca vodovodnega omrežja in v skladu z veljavnim odlokom, ki ureja pogoje dobave, način odjema in oskrbo naselij s pitno vodo na območju Občine Črnomelj.
(2) Dobavitelj mora o času in lokaciji odvzema ter količini odvzete vode voditi evidenco, ki jo je dolžan predložiti Občini Črnomelj na njeno zahtevo.
(4) Dobavitelj je dolžan upravičencu dobaviti vodo čim prej oziroma najkasneje v oseminštiridesetih urah po prejemu naročila.
(5) Ob vsakem opravljenem prevozu izda dobavitelj dobavnico o količini dobavljene vode ter jo preda upravičencu v potrditev in po potrebi fotografijo, ki evidentira dostavo vode v vodnjak.
(6) Dobavitelj na podlagi potrjene dobavnice in fotografije o dostavi vode v vodnjak iz prejšnjega odstavka tega člena izda upravljavcu vodovodnega omrežja račun za znesek lastne udeležbe za prevoz vode. Razliko do polne cene dobave (strošek dostave pitne vode) pokriva Občina Črnomelj iz sredstev proračuna.
(7) Cena za m3 dobavljene pitne vode za gospodinjstva je enaka ceni, ki velja za gospodinjstva na območju občine Črnomelj.
(8) Dobavitelj je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu ter cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju.
9. člen 
(1) Upravljavec vodovodnega omrežja uveljavlja povračilo zneska subvencioniranih stroškov prevoza pri občinski upravi Občine Črnomelj. V ta namen je dolžan tedensko izstaviti račun.
(2) Dobavitelj je dolžan k izstavljenemu računu iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti naslednjo dokumentacijo:
– seznam upravičencev s količino dobavljene pitne vode po tem pravilniku ter
– kopije dobavnic in računov za opravljene prevoze in dobavo pitne vode ter (evidenčne) fotografije v kolikor obstajajo o dostavi vode v vodnjak.
(3) Prevozi, ki ne bodo opravljeni v skladu z določili tega pravilnika, ne bodo upravičeni do izplačila subvencije.
IV. SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV PREVOZA PITNE VODE 
10. člen
(1) Občina Črnomelj subvencionira stroške prevoza pitne vode v deležu 70 % polne cene prevoza.
V. KONČNA DOLOČBA 
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-0013/2020
Črnomelj, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek