Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1193. Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG), stran 2823.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG)
Razglašam Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. maja 2020.
Št. 003-02-3/2020-28
Ljubljana, dne 30. maja 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
I N T E R V E N T N I   Z A K O N 
ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA ZAGON GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19 (IZOOPIZG)
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina zakona) 
(1) Ta zakon določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija COVID-19), koordinacijsko skupino in način njenega delovanja, koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih predpisov, ter pogoje za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij.
(2) Ta zakon se uporablja za pomembne investicije, določene na podlagi tega zakona, do 31. 12. 2021.
2. člen 
(namen in cilj zakona) 
(1) Namen zakona je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije COVID-19, kar bo omogočilo hitrejši zagon gospodarske aktivnosti in rasti na ključnih investicijskih sektorjih slovenskega gospodarstva in s tem hitrejše okrevanje slovenskega gospodarstva.
(2) Cilj zakona je, da se s koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih predpisov ter ustvarjanjem pogojev za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij pospeši njihova izvedba.
II. DOLOČITEV POMEMBNIH INVESTICIJ 
3. člen 
(pristojnost za določitev pomembnih investicij) 
(1) Vlada s sklepom na podlagi kriterijev, določenih v tem zakonu, na predlog ministra, pristojnega za okolje in prostor, določi pomembne investicije.
(2) Koordinacijska skupina iz 6. člena tega zakona določi tri prioritetne liste za potrebe odločanja v postopkih, potrebnih za izvedbo pomembnih investicij.
4. člen 
(kriteriji določitve pomembnih investicij) 
(1) Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da:
– investicije izvajajo cilje nacionalnih strateških politik in programov na področjih prometa, energetike, gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanosti, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja;
– investicije izvajajo cilje strateških politik in programov evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 in ostalih finančnih mehanizmov Evropske unije za obdobje 2021–2027 na področjih prometa, energetike, gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanosti, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja;
– je stopnja pripravljenosti investicij za izvedbo takšna, da je mogoče pričeti z izvajanjem investicij prve prioritetne liste do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 2021;
– investicije prve prioritetne liste izkazujejo zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo investicij do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 2021;
– investicije tretje prioritetne liste morajo biti umeščene v strateške dokumente posameznih ministrstev, zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta in katerih načrtovana predračunska vrednost je minimalno 25 milijonov eurov.
(2) Vrednost pomembne investicije mora biti nad 5 milijonov eurov.
5. člen 
(predvideno zagotavljanje sredstev) 
Zagotovitev finančnih sredstev iz četrte alineje prvega odstavka prejšnjega člena se lahko izkazuje iz različnih virov financiranja:
– zasebna sredstva,
– mednarodni mehanizmi financiranja (razvojni skladi in banke),
– proračunski skladi in namenska sredstva proračuna ter namenski skladi,
– javno finančni viri občin,
– sredstva evropske kohezijske politike in ostalih evropskih finančnih mehanizmov,
– nacionalni javno finančni viri financiranja.
III. KOORDINACIJSKA SKUPINA 
6. člen 
(koordinacijska skupina) 
(1) Minister, pristojen za okolje in prostor, s sklepom ustanovi koordinacijsko skupino.
(2) Minister, pristojen za okolje in prostor, sprejme poslovnik za delovanje koordinacijske skupine.
7. člen 
(naloge koordinacijske skupine) 
(1) Naloga koordinacijske skupine je koordinacija postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev, povezanih s pomembnimi investicijami, na podlagi področnih predpisov, z namenom pospešitve izvedbe pomembnih investicij.
(2) Koordinacijska skupina prioritetne liste iz drugega odstavka 3. člena tega zakona objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.
IV. UKREPI V ZVEZI Z IZVEDBO POMEMBNIH INVESTICIJ 
8. člen 
(javna korist) 
Šteje se, da je izvedba pomembnih investicij, določenih na podlagi tega zakona, v javno korist.
9. člen 
(prednostna obravnava) 
(1) Izdajanje mnenj, soglasij, dovoljenj ali drugih aktov državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, ki so potrebni za izvedbo pomembnih investicij, se izvaja prednostno.
(2) Če organ v odločanje prejme več prednostnih zadev po tem zakonu, se kot prednostni kriterij uporabi:
– uvrstitev na prioritetno listo,
– kriterij zagotavljanja sredstev financiranja, in sicer po zaporednem vrstnem redu, kot so navedene alineje iz 5. člena tega zakona.
(3) Če krajevno pristojni organ ne more zagotoviti prednostne obravnave, se pristojnost odločanja lahko prenese na drug krajevno pristojen organ.
(4) Pobudo za prenos krajevne pristojnosti poda koordinacijska skupina vladi, ki odloča o prenosu pristojnosti.
10. člen 
(nujne in prednostne zadeve) 
Za vse sodne postopke, ki bi tekli na podlagi uveljavljanja pravic do pravnega varstva v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja po tem zakonu, se šteje, da gre za nujne in prednostne zadeve.
11. člen 
(vodenje postopkov javnega naročanja) 
(1) V postopkih javnega naročanja se uporablja Sporočilo Komisije Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU (UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019, str. 43).
(2) V postopkih javnega naročanja pomembnih investicij so vsi gradbeni izvajalci in podizvajalci v dejavnosti gradbeništva (Eurostat klasifikacija NACE, skupina F) zavezani k uporabi vsakokrat veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.
V. KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/20-15/21
Ljubljana, dne 29. maja 2020
EPA 1172-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti