Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1191. Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB), stran 2821.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB)
 
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. maja 2020.
Št. 003-02-3/2020-27
Ljubljana, dne 30. maja 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKEM INSTRUMENTU ZA ZAČASNO PODPORO ZA UBLAŽITEV TVEGANJ ZA BREZPOSELNOST V IZREDNIH RAZMERAH (SURE) PO IZBRUHU COVID-19 (ZPEIPUTB)
1. člen
(vsebina zakona) 
S tem zakonom se ureja poroštvo Republike Slovenije za obveznosti držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) iz:
a) posojilnih pogodb, ki jih sklenejo z Evropsko komisijo v okviru Evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 za namen financiranja ukrepov v zvezi s skrajšanjem delovnega časa s ciljem ohranjanja delovnih mest in dejavnosti samozaposlenih ter zmanjševanja nezaposlenosti in izpada dohodka samozaposlenih in pomožnih ukrepov v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja delavcev ter samozaposlenih in
b) poroštvenih pogodb, ki jih sklenejo z Evropsko komisijo za zavarovanje obveznosti drugih držav članic iz posojilnih pogodb iz prejšnje točke.
2. člen 
(značilnosti poroštva Republike Slovenije) 
(1) Republika Slovenija daje Evropski komisiji po tem zakonu nepreklicno in brezpogojno poroštvo na prvi poziv za obveznosti držav članic iz naslova posojilnih in poroštvenih pogodb do skupne višine 88.126.500 eurov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški. Republika Slovenija odgovarja za posamezne obveznosti držav članic v sorazmernem delu glede na njen relativni delež v skupnem bruto nacionalnem dohodku Evropske unije.
(2) Posojilna pogodba po tem zakonu je izključno tista posojilna pogodba, ki jo na podlagi Uredbe Sveta (EU) 2020/672 z dne 19. maja 2020 o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (UL L št. 159 z dne 20. 5. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: uredba) skleneta Evropska komisija kot posojilodajalka in država članica kot posojilojemalka. Poroštvena pogodba po tem zakonu je izključno tista poroštvena pogodba, ki jo na podlagi uredbe skleneta Evropska komisija kot posojilodajalka in država članica kot porok.
(3) Poroštvo Republike Slovenije po tem zakonu velja tudi za refinanciranje, obnavljanje ali prestrukturiranje obveznosti iz posojilnih pogodb, sklenjenih v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Poroštvo Republike Slovenije po tem zakonu začne veljati z uveljavitvijo poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo, ki jo v imenu in za račun Republike Slovenije sklene minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti Vlada Republike Slovenije.
3. člen 
(zahteva za izpolnitev poroštvene obveznosti) 
(1) Evropska komisija lahko od Republike Slovenije zahteva izpolnitev njenega sorazmernega dela poroštvene obveznosti potem, ko država članica ni v celoti in v roku izpolnila svoje obveznosti iz posojilne pogodbe ali potem, ko je na podlagi obvestila države članice ali dogodka neplačila ugotovila, da država članica ne bo ali ne bo mogla v celoti in v roku izpolniti svoje obveznosti iz posojilne pogodbe.
(2) Evropska komisija pred zahtevo za izpolnitev sorazmernega dela poroštvene obveznosti Republike Slovenije v skladu z uredbo prouči možnost poravnave obveznosti države članice iz sredstev proračuna Evropske unije in o tem obvesti Republiko Slovenijo.
(3) Če druga država članica kot porok delno ali v celoti ne izpolni svojega sorazmernega dela poroštvene obveznosti, lahko Evropska komisija od Republike Slovenije dodatno zahteva izpolnitev poroštvene obveznosti v sorazmernem deležu iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, prilagojenem tako, da se ne upošteva delež te države članice.
(4) Skupni znesek vseh zahtev in dodatnih zahtev Evropske komisije iz prvega in tretjega odstavka tega člena ne sme presegati zneska iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.
4. člen 
(regresna terjatev Republike Slovenije) 
V primeru izpolnitve poroštvene obveznosti na podlagi prvega ali tretjega odstavka prejšnjega člena Republika Slovenija pridobi regresno terjatev do države članice v višini plačanega zneska. Postopek izterjave regresne terjatve Republike Slovenije vodi Evropska komisija.
5. člen 
(prenehanje poroštva Republike Slovenije) 
Poroštvo Republike Slovenije po tem zakonu preneha z dnem, ko so vsa posojila v celoti vrnjena, ko v skladu z uredbo ni več mogoča izdaja posojil in ko so vse obveznosti Republike Slovenije kot poroka v celoti in nepreklicno izpolnjene, vendar najpozneje 31. decembra 2053.
6. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti po tem zakonu se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Poroštvo, izdano po tem zakonu, se ne všteva v kvoto poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
7. člen 
(pristojnost) 
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter za uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega oziroma so v zvezi z njim.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/20-1/16
Ljubljana, dne 29. maja 2020
EPA 1171-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost