Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1179. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19, stran 2799.

  
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), ki je posledica zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega mesa zaradi motenj na trgu, povezanih s prekinitvijo odkupnih poti, še posebej v gostinstvu, in drugih omejitvenih ukrepov, ki so vplivali na zmanjšanje neposredne prodaje v času izrednih razmer.
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 164 z dne 13. 5. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(izpad dohodka v sektorju reje drobnice) 
Zaradi zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega mesa ter s tem povečanja stroškov reje na kmetijskih gospodarstvih zaradi epidemije COVID-19 je sektor reje drobnice utrpel več kot 20 % izpad dohodka.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
2. podjetje v težavah v kmetijski dejavnosti je subjekt, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, za katerega velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
3. gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo rejnih živali, pri čemer je na kmetijskem gospodarstvu lahko eno ali več gospodarstev;
4. drobnica so ovce in koze;
5. ovca je katera koli ovčja samica, ki je vsaj enkrat jagnjila ali je stara vsaj eno leto;
6. koza je katera koli kozja samica, ki je vsaj enkrat jarila ali je stara vsaj eno leto;
7. GVŽ je glava velike živine in je predpisana enota za primerjavo med vrstami ter kategorijami živali, ki se izračuna z uporabo koeficienta GVŽ iz Priloge 1 Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik EIRŽ).
4. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj zahtevka za finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19 iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), ki redi drobnico.
(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.
5. člen 
(splošni pogoji za izplačilo finančnega nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na GVŽ ovce oziroma koze.
(2) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil 31. decembra 2019 podjetje v težavah v kmetijski dejavnosti, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.
6. člen 
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila) 
Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:
– odda zbirno vlogo za leto 2020 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020;
– je na 1. februar 2020 redil najmanj deset ovc oziroma koz, kar je razvidno iz evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali v skladu s Pravilnikom EIRŽ;
– čreda na gospodarstvu je bila v letu 2020 cepljena proti bolezni modrikastega jezika, kar je razvidno iz uradnih evidenc;
– na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti ter druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
7. člen 
(finančne določbe) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli na GVŽ ovce oziroma koze, ki se izračuna na podlagi števila ovc oziroma koz, ki jih je redil upravičenec na 1. februar 2020, z uporabo koeficientov iz Pravilnika EIRŽ.
(2) Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 78 eurov na GVŽ ovce oziroma koze.
(3) Skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca se izračuna tako, da se GVŽ, dobljen v skladu s prvim odstavkom tega člena, pomnoži z vrednostjo iz drugega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko znaša skupno finančno nadomestilo največ 10.000 eurov na posameznega upravičenca.
(5) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v zahtevku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(6) Sredstva za izplačilo finančnega nadomestila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
8. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Podpisan obrazec z izjavami iz Priloge tega odloka, vložen na agencijo, šteje za zahtevek.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka vlagatelj vloži na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi – drobnica« do 30. julija 2020.
(3) Na zahtevku iz prvega odstavka tega člena vlagatelj s podpisom poda tudi izjavo glede izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira iz Priloge tega odloka.
9. člen 
(odločba o finančnem nadomestilu) 
V izreku odločbe o finančnem nadomestilu se navede, da gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.
10. člen 
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne sme presegati 100.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v kmetijski dejavnosti. Finančno nadomestilo po tem odloku se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev.
(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega odloka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), ob spoštovanju določb teh uredb.
11. člen 
(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči za posameznega upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 23(a) Začasnega okvira, z izjavo iz Priloge tega odloka zagotovi, da se z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
12. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 44 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve finančnega nadomestila.
13. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani natančne evidence z informacijami in dokazili o posameznih pomočeh še deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila.
KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2330-0088
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti