Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1178. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T, stran 2798.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena in petega odstavka 199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS, št. 103/15) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz naslednjih vrtin:
– V-G (ID znak 199-405/2-0), koordinate (X: 167169,31, Y: 579490,59, Z: 206,65);
– V-H (ID znak 199-480/6-0), koordinate (X: 167513,28, Y: 579094,56, Z: 210,45);
– V-J (ID znak 199-271/2-0), koordinate (X: 167969,79, Y: 579418,55, Z: 209,25);
– P-Z (ID znak 199-337/23-0), koordinate (X: 167534,05, Y: 580357,77, Z: 198,45);
– Vp-3č (ID znak 199-560/2-0), koordinate (X: 167465,61, Y: 578096,97, Z: 213,29);
– V-L (ID znak 186-217/0-0), koordinate (X: 168199,98, Y: 578465,31, Z: 211,50);
– V-P (ID znak 186-416/4-0), koordinate (X: 168950,31, Y: 577823,36, Z: 212,25);
– V-S (ID znak 186-63/0-0), koordinate (X: 168713,48, Y: 578808,19, Z: 203,03);
– V-T (ID znak 201-989/4-0), koordinate (X: 165403,60, Y: 581538,92, Z: 203,37) in
– V-K (ID znak 198-469/2-0), koordinate (X: 166566,21, Y: 578826,57, Z: 211,50).«.
V drugem odstavku se:
– za besedilom »iz vrtine V-S 75.686 m3/leto« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »iz vrtine V-T 74.424 m3/leto« pa se doda besedilo »in iz vrtine V-K 37.843,20 m3/leto«,
– za besedilom »iz vrtine V-S 2,4 l/s« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »iz vrtine V-T 2,36 l/s« pa se doda besedilo »in iz vrtine V-K 1,2 l/s«,
– količina »631.348 m3/leto« nadomesti s količino »669.191,20 m3/leto«.
V četrtem odstavku se za besedilom »V-S« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »V-T« pa se doda besedilo »in V-K«.
V petem odstavku se za besedilom »V-S« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »V-T« pa se doda besedilo »in V-K«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(prvi program monitoringa) 
Koncesionar mora prvi program monitoringa za vrtino V-K predložiti agenciji v potrditev najpozneje v šestih mesecih od sklenitve koncesijske pogodbe.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-11/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2019-2550-0023
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina