Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1165. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, stran 2783.

  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) na 151. seji dne 21. 5. 2020 sprejel
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 
1. člen 
V 3. členu Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19 in 3/20; v nadaljnjem besedilu: Merila za akreditacijo) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Agencija v skladu s temi merili in na podlagi vloge mednarodne zveze univerz odloča tudi o akreditacijah študijskih programov mednarodne zveze univerz s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: mednarodna zveza univerz), ki jih sprejmejo pristojni organi, določeni v statutu ali drugem temeljnem aktu te zveze univerz.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
2. člen 
V poglavju II.2.2 Zunanja evalvacija študijskega programa se v prvem odstavku za piko doda naslednji stavek:
»Zunanja evalvacija skladno s temi merili akreditiranega študijskega programa mednarodne zveze univerz se opravi kot evalvacija vzorca študijskega programa najmanj na vsakih pet let, lahko pa tudi v postopku izredne evalvacije študijskega programa.«
3. člen 
V 31. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Mednarodna zveza univerz lahko vloži vlogo za akreditacijo študijskega programa v skladu s temi merili. Svet agencije v postopku akreditacije študijskega programa mednarodne zveze univerz presoja, če mednarodna zveza univerz izpolnjuje vse standarde kakovosti za akreditacijo iz teh meril ter določbe ZViS o študijskih programih, strokovnem, znanstveno-raziskovalnem in umetniškem delu, visokošolskih učiteljih in sodelavcih, prostorih in opremi, potrebnih za izvajanje študijskega programa, ter knjižnici.«
4. člen 
V poglavju III.2.2 Akreditacija študijskega programa se 1. točka dopolni tako, da se za besedo »programa« doda naslednje besedilo:
»ali sklep pristojnega organa mednarodne zveze univerz, določenega v statutu ali drugem temeljnem aktu te zveze«.
5. člen 
45. člen se dopolni tako, da se:
– v prvi alineji 1. točke drugega odstavka za besedo »akreditiran« doda naslednje besedilo: »ali s katerih ima akreditirane študijske programe«,
– za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vse večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti se v povezavi z zunanjo in vzorčno evalvacijo študijskega programa ugotavljajo tudi pri mednarodni zvezi univerz, razen neskladnosti pod 8. točko drugega odstavka tega člena.«
– dosedanji drugi odstavek postane tretji.
6. člen 
V 49.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V roku dveh let od dokončnosti odločbe in na način iz prvega odstavka tega člena mora poročati tudi mednarodna zveza univerz, in sicer za študijske programe, ki jim je bila podeljena akreditacija na podlagi teh meril, ali je potreba po poročanju nastala po izredni evalvaciji.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti.
7. člen 
V 50. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, svet agencije študijske programe mednarodne zveze univerz, ki so akreditirani v skladu s temi merili, vključi v vzorec za evalvacijo najmanj na vsakih pet let.«
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
8. člen 
V 53. členu se pri točki B. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU za besedilom »Datum sprejetja študijskega programa na visokošolskem zavodu: _________.« spremeni besedilo v okvirčku tako, da se po novem glasi:
»
Priložite sklep senata univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda ali pristojnega organa mednarodne zveze univerz o sprejetju študijskega programa.
« 
9. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 072-6/2020/62
Ljubljana, dne 21. maja 2020
Dr. Peter Purg 
predsednik sveta 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

AAA Zlata odličnost