Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020

Kazalo

1012. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN1), stran 2446.

  
Na podlagi 46., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15, 17/17 in 44/18) župan Občine Sevnica sprejema
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN1) 
1. člen
Spremeni in dopolni se Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN 1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/18, dne 23. 2. 2018, in sicer zaradi med postopkom priprave zaznane drugačne potrebe v prostoru.
2. člen 
(1) V tretjem odstavku 2. člena se spremeni navedba parc. št. zemljišč, in sicer tako, da se namesto parc. št. »568/44«, k.o. Sevnica, navede parc. št. »568/33«, k.o. Sevnica.
(2) Besedilo četrtega odstavka istega člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Med tolerancami odloka se dopusti možnost umestitve infrastrukturnega koridorja za potrebe povezave z območjem predvidene nove pozidave zahodno od območja OLN.«
3. člen 
(1) V 3. členu se spremeni navedba parc. št. zemljišč, in sicer tako, da se namesto parc. št. »568/44«, k.o. Sevnica, navede parc. št. »568/33«, k.o. Sevnica.
(2) Doda se nov stavek z besedilom, ki se glasi:
»SD OLN1 v delu, ki se nanašajo na splošna določila OLN, so predmet celotnega območja OLN.«
4. člen 
Besedilo tretjega odstavka 5. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »Obseg in vsebina že izdelanih sestavin SD OLN1 se smiselno spremenijo in dopolnijo v varianto 2 SD OLN1(V2), ki se ponovno javno razgrne.«
5. člen 
V prvem odstavku 6. člena se (glede na vsebino SD OLN1 v fazi pridobivanja mnenj k varianti 2 predloga SD OLN1) racionalizira nabor nosilcev urejanja prostora, ki jih je potrebno vključevati v postopek SD OLN1, in sicer tako, da se črta druga, četrta, peta, sedma in osma alineja.
6. člen 
V prvem odstavku 7. člena se črta besedilo, ki se glasi: »geodetskega načrta, idejne zasnove«.
7. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0005/2017
Sevnica, dne 24. aprila 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost