Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020

Kazalo

1009. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01, stran 2443.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. aprila 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Potrdi se lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parcel št. 485/15, 485/16, 485/27, 497/2, 499/7 – del, 660/2, 660/8, 660/12 in 660/24 vse k.o. Nova Gorica, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18, v nadaljevanju: OPN) nahajajo v enoti urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) NG-19/01 z namensko rabo CDz – druga območja centralnih dejavnosti – zdravstvena dejavnost. Elaborat lokacijske preveritve je izdelal Arhitekt Boštjan Hvala s.p., Prešernova 16, 5000 Nova Gorica.
2. 
Na območju lokacijske preveritve iz 1. člena se, za namen izvedbe investicije – izgradnje Zdravstvenega doma Nova Gorica – faza III, dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih za obravnavano EUP NG-19/01 ter se odloči sledeče:
a) V grafični prilogi 2 OPN Mestne občine Nova Gorica se besedilo »gradbena meja – pritličje zamenja z besedilom »gradbena meja – P+1«.
b) Dopolni se besedilo 5. stolpca vrstice za EUP NG-19/01 v preglednici podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev 108. člena OPN tako, da se v celoti glasi:
»Območje se ureja na podlagi natečaja. Dovoljena etažnost je max P+3. Faktorji izrabe (FP, FI, FJP, FZ) niso določeni. Faktor zelenih površin (Z) ni določen. Zelene površine se umesti upoštevajoč potek zelene poteze vzdolž zahodne strani Kareja VI. Zagotoviti je potrebno peš in kolesarsko prehodnost enote v smeri sever-jug ter prečne povezave nanjo. Največje dovoljeno število parkirnih mest je 250. Garažna hiša mora biti podzemna. Dostop do parkirišč mora biti iz Ulice Gradnikove brigade, razen za reševalna vozila, invalide in dostavo. Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. Gradbene meje v pritličju in nadstropju veljajo za zahtevne in manj zahtevne stavbe. Sestavne dele stavb, za potrebe funkcioniranja objektov, je dovoljeno graditi izven gradbenih mej (zračniki, evakuacijska stopnišča ...). Nadstrešnico kolesarnice, eko otoka, dostopa v garažo je dovoljeno graditi izven gradbenih mej kot enoten objekt skladno z natečajno rešitvijo. Gradbene meje so določene v grafični prilogi 2.«
3. 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1528.
4. 
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 3501-1/2019-29
Nova Gorica, dne 23. aprila 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti