Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020

Kazalo

1008. Sklep o oprostitvi plačila najemnin, stran 2443.

  
Občinski svet Občine Moravske Toplice je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17), v povezavi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) na 1. dopisni seji dne 23. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
o oprostitvi plačila najemnin 
1. člen 
S tem sklepom se začasno oprosti plačila najemnine tiste najemnike poslovnih prostorov, zemljišč in javnih površin v lasti Občine Moravske Toplice, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, na podlagi veljavnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.
Oprostitev se nanaša tudi na tisti del obratovalnih stroškov, za katere Občina Moravske Toplice izstavi račun na podlagi najemne ali druge pogodbe.
2. člen 
Najemniki so oproščeni plačila najemnin po tem sklepu od dneva, ko je pričel veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, to je od 16. 3. 2020, do preklica izrednih razmer oziroma do prenehanja prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.
3. člen 
Najemnikom poslovnih prostorov, zemljišč in javnih površin v lasti Občine Moravske Toplice, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, plačilo najemnine lahko oprosti ali zniža župan s sklepom, ki ga izda na podlagi utemeljene vloge najemnika.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00003/2020-3
Moravske Toplice, dne 24. aprila 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač