Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020

Kazalo

1003. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin, stran 2441.

  
Mestni svet Mestne občine Kranj je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2), 6. in 34. člena Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 73/19), v zvezi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) ter Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20) na 3. dopisni seji dne 24. 4. 2020 sprejel
O D R E D B O 
o spremembi Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
1. člen 
Parkirnina za parkiranje na javnih parkirnih površinah v Mestni občini Kranj, določena v prvem, tretjem in četrtem odstavku 2. člena Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (Uradni list RS, št. 79/19), se od dne uveljavitve Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20, v nadaljevanju: Odlok) ne zaračunava.
2. člen 
Imetnikom parkirnih dovolilnic za parkiranje v coni 1 v območju za pešce po 34. členu Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, se število brezplačnih omejenih vstopov in izstopov za servisne storitve v območje za pešce v času veljavnosti te dovolilnice, izdane do uveljavitve te odredbe poveča za 5.
3. člen 
Ta odredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od uveljavitve Odloka dalje.
Ta odredba velja za čas do objave sklepa Vlade RS v Uradnem listu Republike Slovenije o prenehanju razlogov za uveljavitev ukrepov in omejitev Odloka.
Št. 007-6/2019-6-402101
Kranj, dne 24. aprila 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec