Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2020 z dne 11. 5. 2020

Kazalo

1002. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za rastlinjake na parceli 2825 k.o. Brezovica, stran 2440.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) in 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 3. dopisni seji dne 8. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za rastlinjake na parceli 2825 k.o. Brezovica 
1. člen 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel sklep o potrditvi lokacijske preveritve v EUP B-143 – odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 64/19, 77/19 v nadaljevanju Odlok o OPN) na zemljišču parc. št. 2825 k.o. Brezovica, s katerim se dopusti naslednja individualna odstopanja od veljavnih PIP:
– Dovoli se individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o OPN – Priloga 2 (Tabela dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov po posameznih namenskih rabah prostora) za Proizvode – prefabrikate, kjer je pri:
– posebnih pogojih – velikosti in številu objektov določeno, da se proizvod – prefabrikat na en EUP postavi 200 m2. Za obravnavano zemljišče parc. št. 2825 k.o. Brezovica se dovoli gradnja več rastlinjakov brez omejitve velikosti objektov.
– pogojih pri NRP določeno: samo rastlinjak in krmišče, posebni pogoji, pogoji po tipih stavb in pogoji po NRP enaki pogojem za pomožne kmetijsko gozdarske objekte. Za gradnjo rastlinjakov na zemljišču parc. št. 2825 k.o. Brezovica posebni pogoji, pogoji po tipih stavb in pogoji po NRP niso enaki pogojem za pomožne kmetijsko gozdarske objekte.
– Dovoli se individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v 26. členu Odloka o OPN. Za gradnjo rastlinjakov na zemljišču parc. št. 2825 k.o. Brezovica skupna določila določena v 26. členu Odloka o OPN ne veljajo.
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za rastlinjake na parceli 2825 k.o. Brezovica s številko ELP 15/2019, ki ga je izdelal PIA studio d.o.o. Portorož, Obala 26, 6320 Portorož. Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1197.
2. člen 
Individualno odstopanje se nanaša na nameravano gradnjo rastlinjakov okvirnih tlorisnih gabaritov:
– rastlinjak A: BTP 1.160 m2, max. tlorisne dimenzije 10 m x 116 m,
– rastlinjak B: BTP 238 m2, max. tlorisne dimenzije 7 m x 34 m,
– rastlinjak C: BTP 140 m2, max. tlorisne dimenzije 7 m x 20 m,
– stranska višina vseh rastlinjakov znaša maksimalno 4,30 m, najvišja višina rastlinjakov ni določena.;
s pripadajočo zunanjo ureditvijo na zemljišču parc. št. 2825 k.o. Brezovica.
3. člen 
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za rastlinjake na parceli 2825 k.o. Brezovica (Uradni list RS, št. 43/19).
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-22/2019-40
Hrpelje, dne 8. maja 2020
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost