Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020

Kazalo

973. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2019, stran 2386.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11, 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 1. korespondenčni seji dne 17. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2019 
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2019, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv, premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2019 ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih skupnosti v Občini Litija.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2019 izkazuje v evrih:
A. bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki 
14.938.943,53
II. odhodki 
15.555.827,09
III. proračunski primanjkljaj 
–616.883,56
B. račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
424,60
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0,00
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
424,60
C. račun financiranja
VII. zadolževanje 
1.460.223,00
VIII. odplačila dolga 
805.319,14
IX. sprememba stanja sredstev na računu
38.444,90
X. neto zadolževanje
654.903,86
XI. neto financiranje 
616.883,56
XII. stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019
368.210,93
D. bilanca sredstev rezerv
0. začetno stanje
–120.153,00
I. prihodki 
311.501,99
II. odhodki 
20.106,14
III. presežek
171.242,85
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2020
Litija, dne 17. marca 2020
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec