Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020

Kazalo

969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, stran 2384.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z drugo alinejo prvega odstavka 32. člena in 1. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in 112. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
1. člen 
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20) se v 3. členu vprvem odstavku za 6. točko pika nadomesti z vejico ter dodajo nove 7., 8. in 9. točka, ki se glasijo:
»7.Predel – Predil,
8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele),
9. Neblo ‒ Vallico di Venco.«.
Drugi odstavek se črta, dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, pa se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5., 6., 7., 8. in 9. točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov.«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku za 9. točko doda nova 9.a točka, ki se glasi:
»9.a Svečina ‒ Berghausen,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).«.
3. člen 
V 5. členu se drugi odstavek črta, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.
4. člen 
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne točke iz 3., 4. in 5. člena tega odloka določi čas odprtja posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.«.
5. člen 
V 8. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2.čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti,«.
Za 9. točko se pika nadomesti z vejico in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. čezmejne dnevne migrante, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje.«.
6. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-20/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2020-2711-0041
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti