Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020

Kazalo

968. Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19, stran 2383.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in a18.a členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 
1. člen 
S tem odlokom se z namenom preprečitve širjenja virusa SARS-CoV-2, varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotovitve opravljanja zdravstvene dejavnosti določajo začasni ukrepi na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacij zdravnikov sekundarijev (v nadaljnjem besedilu: sekundarij), doktorjev dentalne medicine pripravnikov (v nadaljnjem besedilu: pripravnik), zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (v nadaljnjem besedilu: specializant) v času epidemije COVID-19.
2. člen 
(1) Sekundariat, pripravništvo in specializacija (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje) se izvajajo, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in se usposabljanje lahko izvaja na način, da se ne širi okužba z virusom SARS-CoV-2 ter sta zagotovljena zdravje in življenje ljudi.
(2) Če usposabljanja ni mogoče izvesti v skladu s prejšnjim odstavkom, se programe usposabljanja lahko prilagodi, sekundarije, pripravnike in specializante za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 pa lahko njihovi delodajalci pozovejo na delo.
(3) Če sekundarija, pripravnika oziroma specializanta ne pozove na delo njegov delodajalec, ga lahko na delo pozove pooblaščeni izvajalec, pri katerem je bil sekundarij, pripravnik oziroma specializant na kroženju na dan uveljavitve Odloka o razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, št. 25/20).
(4) Če sekundarija, pripravnika oziroma specializanta na delo ne pozove niti pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, lahko pa z drugim pooblaščenim izvajalcem sklene dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje storitev usposabljanja v drug javni zdravstveni zavod.
(5) Vse pogodbe o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.
(6) Sekundarij, pripravnik oziroma specializant delo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena opravlja pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki ga določi delodajalec, pooblaščeni izvajalec oziroma drug javni zdravstveni zavod.
3. člen 
(1) Vsem sekundarijem, pripravnikom in specializantom, ki od razglasitve epidemije COVID-19 ne opravljajo dela, ki bi bilo po vsebini ustrezno programom usposabljanja, se usposabljanje ustrezno podaljša.
(2) Predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka poda nadzorni ali glavni mentor sekundarija, pripravnika oziroma specializanta.
4. člen 
V letu 2020 se izvede javni razpis specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe, lahko pa tudi javni razpis specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za znanega plačnika, če je to v skladu s priporočili za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
5. člen 
Sredstva za izvajanje usposabljanja od razglasitve epidemije COVID-19 se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije oziroma iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z načinom financiranja, določenim v zakonu, ki ureja zdravniško službo.
6. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20).
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-21/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2020-2711-0045
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti